(16.40 hodin)
(pokračuje Vondruška)

Totéž by mělo být uplatňováno ohledně zákona o krajích, tedy - doplnit návrh zákona o veřejně zdravotnických zařízeních o část šestou, § 46 - Změna zákona o krajích, s textem, který jsem již uvedl.

Navrhuji tyto legislativně technické úpravy především z toho důvodu, aby se při případném přijetí do zákona nedostal očividný zmetek a občané se neohrazovali pak vůči poslancům nejen tím, že zde neděláme dobrou práci ve smyslu textu, ale že ten text po sobě ani nečteme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, můžeme uznat opravu pravopisné chyby za legislativně technickou. Tady si myslím, že je to zcela na místě. Můžeme zavřít obě oči a uznat změnu roční účetní závěrky na řádnou účetní závěrku. Ano. Ale ty ostatní věci rozhodně nejsou legislativně technického charakteru. Pak porušujeme naprosto smysl třetího čtení.

Myslím si, že jediná možnost je, aby pan kolega Vondruška navrhl opakování druhého čtení a ve druhém čtení načetl tyto své pozměňovací návrhy. Já také nechci přijímat legislativní zmetky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já samozřejmě dám hlasovat o tom, jestli to považujete, nebo nepovažujete za legislativně technickou poznámku.

(Posl. Pleva reaguje z místa cestou ke své lavici.)

No, já musím říci, že se tady několikrát stalo, že jsme řekli, že přečtený pozměňovací návrh ve třetím čtení není legislativně technickou poznámkou nebo změnou, a hlasovali jsme o tom. Minimálně dvakrát jsem přitom řídil schůzi, takže si to pamatuji. Nechám tedy rozhodnout Poslaneckou sněmovnu o přijetí nebo nepřijetí toho, zda to lze brát jako legislativně technickou připomínku, nebo nikoliv.

Osobně jsem přesvědčen, že nyní se ujme slova pan poslanec Petr Pleva, aby vysvětlil své vystoupení.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, nabízím kompromis. Žádám, aby tyto legislativně technické návrhy byly vytištěny, abychom si je mohli prostudovat a skutečně posoudit, zdali se o legislativně technické jedná, nebo nejedná. Já jsem přesvědčen, že nejedná. Ještě v životě jsem neviděl, že by někdo vkládal novou část do zákona a označoval to jako legislativně technickou úpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Máte pravdu, pane kolego. Pan kolega Vondruška je tady krátkou dobu a pravděpodobně se ještě úplně neseznámil s jednacím řádem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vondruška: Já bych tedy chtěl s ohledem na danou situaci na svou omluvu říci, že jsem se snažil být veden dobrým úmyslem, který snad pak chyby nečiní. Z toho důvodu tedy své návrhy, které jsem nazval jako legislativně technické, si - případně i s vaším dovolením - dovoluji stáhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme je brát jako nenapsané a budeme pokračovat.

To byl poslední písemný příspěvek do rozpravy. Nyní pan kolega Janeček jako zpravodaj. Nebo ještě v rozpravě? V rozpravě.

 

Poslanec Josef Janeček: Ještě do rozpravy. Mě trošku trápí, že je zde zařazena Ústřední vojenská nemocnice. Problém vidím v tom, že je to nemocnice, která plní jiné než zcela standardní úkoly, ale vlastně tento zákon ji podřizuje Ministerstvu zdravotnictví. Já bych proti tomu nic nenamítal, kdyby Ministerstvo obrany tady předložilo stanovisko, že s tím souhlasí, tj. že o vybavení, funkci i struktuře a tak dále této Ústřední vojenské nemocnice už nadále nebude rozhodovat Ministerstvo obrany, ale Ministerstvo zdravotnictví, protože zřizovatelem je jiný resort než Ministerstvo obrany, já na to upozorňuji.

Samozřejmě, Sněmovna rozhodne hlasováním, jak chce. Myslím si ale, že to tak jednoduchá věc není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Dobře. Zuzka Rujbrová jako další z místa přihlášená. Potom pan kolega Plachý. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, protože vidím, že vás vaši zástupci v petičním výboru některé zřejmě neinformovali, dovolte, abych vám přečetla přesné znění petice, o které jsem se před chvílí zmínila.

"My, níže podepsaní občané České republiky, se svým podpisem připojujeme k požadavku, aby zákonodárci České republiky co nejdříve přijali zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Jsme vedeni obavou o osud nemocnic, které by měly zajišťovat kvalitní péči o občany České republiky. Máme strach, že převod těchto nemocnic na obchodní společnosti, či dokonce jejich následná privatizace způsobí rozpad sítě nemocnic a zhoršení dostupnosti i kvality zdravotní péče. Obáváme se, že v nemocnicích obchodních společnostech dojde ke snížení platů zdravotníků, což způsobí jejich odchod do zahraničí nebo do státních zařízení."

Rovněž jsem byla informována, že kromě původních 20 552 podpisů přibyly další petiční archy s nepřesným - v tuto chvíli - údajem kolem dvou tisíc podpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To byla reakce na vystoupení paní kolegyně Šojdrové. Pan kolega Plachý je připraven, ale pan zpravodaj má přednost. Čili zpravodaj s právem přednosti má slovo. Má slovo pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych jenom řekl, že v podstatě to je petice, kde bych měl všem petentům poděkovat, neboť jsem to byl já, který při koaličních jednáních prosadil onu větu do vládního usnesení, že vláda předloží kvalitní zákon o neziskových právnických osobách.

Tak, milí petenti, jsem rád, že mě podporujete. Jenže oni, jak je zřejmé z toho tisku, neměli k dispozici ten návrh zákona tak, jak je připraven. To znamená, že si asi nejsou vědomi toho, že v různých variantách ten zákon může znamenat, že o dostupnosti zdravotní péče bude rozhodovat někdo jiný a že o zdravotní péči mohou přijít, že se může stát, že budou chodit do zdravotnického zařízení, jehož úroveň bude prokazatelně podstatně horší, ale bude mít nárok na finanční prostředky jenom proto, že se přihlásilo, kdežto jiná nemocnice - jak jsem četl, zde příklad Nemocnice ve Slaném, která pokud nebude zařazena mezi tato zdravotnická zařízení, třeba nebude mít nárok na smlouvu.

Vůbec to není tedy o tom, že hledáme tu nejlepší péči o naše pacienty. To, co hledáme, je klacek na svého soupeře ve volbách. A mně je strašně líto, že za ten klacek jsme zvolili pacienta, že za ten klacek jsme zvolili nemocnice. A ještě využíváme takové mírné dezinformace a necháváme podepisovat lidi věci, se kterými nebyli zcela seznámeni. Já bych nechtěl listovat historií a vzpomínat na to, jaké veškeré petice se v této zemi podepisovaly.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To byl zpravodaj k tisku s právem přednosti, kolega Janeček. V rozpravě nyní vystoupí pan kolega Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jako poslanec zvolený za volební kraj Zlínský jsem víceméně povinen upozornit pana navrhovatele a pana ministra, že v příloze tohoto zákona se vyskytuje podle mého názoru velmi hrubá a závažná chyba. V příloze jsou totiž uvedeny tři okresní nemocnice. Já si je dovolím přečíst. Jedná se o Nemocnici Kroměříž, Nemocnici s poliklinikou Uherské Hradiště a Baťovu krajskou nemocnici Zlín, které jsou všechny v příloze označeny jako příspěvkové organizace.

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna letošního roku tyto příspěvkové organizace zanikly a nejsou, neexistují, naopak namísto nich zahájily svou práci, svou činnost, akciové společnosti, ptám se pana navrhovatele, případně pana ministra, který jeho návrh samozřejmě podporuje, co je vedlo k faktickému zrušení těchto tří okresních nemocnic od 1. ledna roku 2008. Je to jejich zlý úmysl, opomenutí, nebo fakt, že tento návrh zákona je absolutní zmetek?

Děkuji. (Potlesk pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plachý. Kdo další do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu končím.

S přednostním právem ještě před zpravodajem paní místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP