(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Takže, budeme se věnovat bodu číslo 104. Bod číslo

 

104.
Návrh poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana
a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku)
/sněmovní tisk 1172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh na to, aby to bylo projednáváno podle § 90 odst. 2 je zmařen vetem poslaneckého klubu ODS.

Pan poslanec Rafaj má náhradní kartu číslo 9.

O slovo se přihlásil pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale podle mých informací, a ty byly mylné, měl být jako jeden z prvních bodů projednáván Senátem vrácený návrh zákona o informačních systémech veřejné správy. S tím také počítal pan senátor Adamec a byl připraven a je připraven dnes přijít. Nicméně k mému velkému překvapení došlo opět k nějakým změnám pořadu schůze.

Chtěl bych poprosit pana předsedajícího, aby mi umožnil využít tu první půlhodinu pro případné podání procedurálního návrhu týkajícího se tohoto návrhu. Tedy po projednání tohoto bodu, zda bych měl možnost po konzultaci s panem senátorem, přednést návrh změny pořadu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, já pro vás nemám radostnou zprávu. Prosím, abyste absolvoval konzultaci se svým kolegou panem poslancem Tomem Zajíčkem.

Takže pan místopředseda Langer mi gestem dává najevo, že jako by byl nic nepravil. (Smích v sále.)

Stanovisko vlády k tisku 1172/1 máme k dispozici. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Miloš Melčák.

A vidím, že dochází ke změně zpravodaje. Potom ovšem musíme rozhodnout hlasováním. Já mám jako zpravodaje uvedeného pana poslance Jiřího Václavka. Nemám nic proti tomu, aby Sněmovna rozhodla o změně, ale…

Takže hovoří pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 178/2005 Sb. ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, známý jako zákon o zrušení Fondu národního majetku. Citovaný zákon stanoví v § 5 odst. 3, že majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v obchodních společnostech lze použít pouze k účelům taxativně vyjmenovaným v tomto odstavci.

Novela, kterou předkládáme, spočívá v tom, že se v § 5 odst. 3 zákona za písmeno h) doplní nové písmeno i), které zní: "i) k převodu 2 miliard korun českých Ministerstvu kultury na podporu záchrany klenotů naší národní identity, a to rekonstrukci Národního muzea a rekonstrukci Národní knihovny České republiky". Tím se rozšíří možnosti využití zmíněných prostředků.

Dovolte mi, abych předešel nedorozumění s kolegy, kteří se domnívají, že tímto návrhem zasahujeme do schváleného státního rozpočtu, a citoval § 4 zmíněného zákona. Cituji: Finanční prostředky Fondu, rozumí se Fondu národního majetku, které přejdou na stát, jsou spolu s finančními prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, získanými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vedeny ministerstvem, rozumí se Ministerstvem financí, na zvláštních účtech a nejsou součástí státního rozpočtu.

Pro ty kolegy, kteří se domnívají, že se tyto prostředky vymknou naší kontrole, bych uvedl, že na tuto kontrolu pamatuje § 8, který zní - opět cituji: Parlament České republiky kontroluje hospodaření s majetkem určeným k privatizaci a s finančními prostředky vedenými podle § 4 ministerstvem na zvláštních účtech. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech jako samostatnou přílohu ke státnímu závěrečnému účtu. Konec citace.

Ve svém úvodním slově nemohu opomenout stanovisko vlády k této novele. Vláda uvádí - cituji: Vláda si je vědoma a plně se ztotožňuje s tím, že ochrana kulturních památek ve vlastnictví státu, mezi něž patří klenoty naší národní identity Národní muzeum a Národní knihovna České republiky, jakož i nutnost zachovat kulturní hodnoty pro další generace si vyžaduje, aby stát poskytoval finanční prostředky na jejich obnovu, tedy i na realizaci rekonstrukcí a stavebně technických úprav historických budov, a tím současně zajistil ochranu sbírek nevyčíslitelné umělecké a historické hodnoty, nicméně zvolený způsob, tj. využití finančních prostředků získaných z privatizace podle zákona číslo 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, k uvedenému účelu by znamenalo, že se dále prohloubí rozdíl mezi závazky, které k 1. lednu 2006 přejdou podle uvedeného zákona na stát, a očekávanými příjmy z privatizace.

Na základě této citaci mi dovolte, abych nesouhlasné stanovisko vlády považoval za tzv. měkké ne a za určité hluboké, ale hluboké nedorozumění. Význam obou pojmů v naší politické mluvě již zdomácněl. Pokud totiž s předkládanou novelou vyslovíme souhlas, a já v to hluboce věřím, tak vládě neukládáme povinnost zmíněné dvě miliardy okamžitě použít, ale rozšíříme rámec možností pro záchranu citovaných klenotů naší národní identity.

Pro ty, kteří se z časových důvodů nemohli o stavu uvedených objektů přesvědčit na místě, jsme připravili v prostorách zvaných u klavíru malou prezentaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP