(10.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Hlavním cílem této kvalifikační směrnice je na jedné straně zajistit, aby členské státy uplatňovaly společná kritéria pro určení toho, které osoby skutečně potřebují mezinárodní ochranu, a na druhé straně je jejím cílem zajistit, aby rozsah, v jakém jsou těmto osobám dostupné výhody a dávky poskytovány, byl ve všech státech obdobný. Přibližování pravidel o uznávání a obsahu uprchlického statutu a statutu subsidiární ochrany by mělo pomoci omezit takzvanou azylovou turistiku. To je takový jev, který je velmi častý mezi členskými státy.

Zásadní navrhovanou změnou zákona o azylu je zavedení institutu mezinárodní ochrany. Tento institut má dvě formy. Tou první formou je azyl a tou druhou formou je doplňková ochrana. Doplňková ochrana je nový institut, který přitom nahrazuje stávající - jak známe ze současného zákona - překážky vycestování podle § 91 zákona o azylu. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany pouze podá jednu jedinou žádost. Ministerstvo vnitra jako příslušný správní orgán provede správní řízení a v něm přezkoumá, zda žadatel splnil zákonné podmínky pro udělení azylu nebo té doplňkové ochrany. Pokud žadatel o udělení mezinárodní ochrany v řízení splní zákonné podmínky udělení obou těchto forem mezinárodní ochrany, udělí se mu azyl jako forma ochrany vyšší.

Součástí návrhu zákona je také novelizace dalších zákonů, např. zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců, školského zákona nebo živnostenského zákona.

Dámy a pánové, vláda Poslaneckou sněmovnu požádala o schválení tohoto vládního návrhu zákona již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to vzhledem k tomu, že se jedná o normu provádějící transpozici směrnice Rady Evropských společenství, která by měla být do právního řádu České republiky transponována nejpozději do 10. října 2006. V obecné části důvodové zprávy je tato skutečnost zmíněna. Vítám proto, že proti tomuto postupu nemá námitek výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, se kterým byl návrh zákona povinně předběžně konzultován, a za doporučení Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona v prvém čtení děkuji také výboru pro obranu a bezpečnost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste předložený vládní návrh zákona schválili v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Františku Bublanovi.

 

Dámy a pánové, nyní rozhodneme o tom, že místo původně navrhovaného pana zpravodaje poslance Kladívka by se měl stát zpravodajem pan poslanec Seďa.

Takže v hlasování pořadové číslo 680 se vás táži, kdo je pro tuto změnu. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 680 skončilo, z 93 bylo pro 61, nikdo proti.

 

Takže prosím pana poslance Seďu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o azylu, sněmovní tisk 1233, je novelou, jíž se do českého právního řádu transponují směrnice Evropské unie. Jak řekl pan ministr, hlavním cílem novely je zajistit, aby členské státy Evropské unie uplatňovaly společná kritéria pro určení toho, které osoby skutečně potřebují mezinárodní ochranu. Na straně druhé je také nutno zajistit, aby rozsah výhod a dávek těmto osobám poskytovaný byl ve všech členských zemích obdobný.

Zásadní navrhovanou změnou zákona o azylu je zavedení institutu mezinárodní ochrany, která má dvě formy, a to azyl a doplňkovou ochranu, která představuje nový institut, který nahrazuje stávající překážky vycestování podle § 91 zákona o azylu. Navrhovanou novelou dojde k soustředění rozhodování o této doplňkové ochraně u jednoho orgánu - Ministerstva vnitra.

Jako zpravodaj doporučuji navrhovanou novelu zákona o azylu schválit již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Seďovi a otevírám rozpravu obecnou. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Nyní si s vaším dovolením pozvu další poslance, protože se schyluje k tomu, že rozhodneme o tom, zda budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování tohoto návrhu.

Měli bychom hlasovat o usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1233 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. (Předsedající svolává gongem poslance do sálu.) Zřejmě můžeme přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 681, které probíhá. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 100 přítomných poslanců pro 75, nikdo proti.

 

Mohu zahájit podrobnou rozpravu s tím, že se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1233."

 

Zahájil jsem hlasování 682. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 100 hlasujících pro 84, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mně nezbývá, než pogratulovat panu ministrovi Františku Bublanovi za úspěch, kterého dosáhl ve Sněmovně, a poděkovat za práci panu poslanci Seďovi.

 

Dalším bodem je

 

186.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004
/sněmovní tisk 966/

 

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu máme k dispozici jako sněmovní tisk 966/1. Tento materiál uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že se jedná o návrh státního závěrečného účtu za rok 2004, je to přece jenom už materie, která je v čase poněkud vzdálenější, dovolil bych si připomenout jenom velmi stručně ty základní parametry hospodaření státu v roce 2004, tak jak hospodaření státu probíhalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP