(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen zákonem číslo 457/2003 jako schodkový s deficitem 115 miliard korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 754 miliard korun a výdaje v objemu 869 miliard korun. V průběhu roku byl schválený státní rozpočet na základě zmocnění daných ministru financí na straně výdajů navýšen v souhrnu o 700 milionů korun a vesměs se jednalo o převody prostředků nevyčerpaných v roce 2003, což při nezměněných příjmech znamenalo zvýšení schodku na 115,7 miliardy korun.

Vykázaný skutečný schodek státního rozpočtu roku 2004 dosáhl výše 93,7 miliardy korun a byl tak nižší proti upravenému rozpočtu o 22 miliard korun, proti původnímu rozpočtu o 21,3 miliardy korun. Po odečtení prostředků ve výši 29 miliard korun převedených do rezervních fondů organizačních složek státu, jež jsou na základě rozpočtové legislativy vykazovány jako výdaj v podstatě dvakrát, v okamžiku převodu do fondů i v okamžiku jejich skutečného čerpání, dosáhl skutečný rozpočtový schodek výše 64,7 miliardy korun, tedy o 50,3 miliardy korun méně než schodek původně schválený Poslaneckou sněmovnou.

Skutečné celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly v roce 2004 výše 769 miliard korun a oproti rozpočtu byly vyšší o 15,1 miliardy korun. Rozhodující vliv na překročení měly ostatní příjmy, které převýšily rozpočet o 11,5 miliardy korun, z toho nedaňové příjmy 6,3 miliardy a přijaté dotace 5,5 miliardy korun. Zde šlo hlavně o zapojení rezervních fondů z minulých let, které nebyly rozpočtovány. U daňových příjmů bez pojistného s celkovým výnosem 424 miliard korun byl rozpočet překročen o 2,6 miliardy korun. Inkasováno bylo více především u daně z přidané hodnoty o cca 7 miliard korun, naopak nižší plnění vykázaly zejména majetkové daně - 3,9 miliardy korun, spotřební daně o 1,4 miliardy korun. Vyšší inkaso DPH souviselo s legislativními změnami u této daně. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti dosáhly 293 miliard korun. Proti rozpočtu byly vyšší o 1 miliardu.

Vykázané výdaje státního rozpočtu za rok 2004 dosáhly výše 862 miliard korun a byly o 6,9 miliardy korun pod úrovní upraveného rozpočtu. Nižší čerpání proti upravenému rozpočtu vykázaly nákupy služeb, poskytnuté zálohy, jistiny, záruky, vládní úvěry, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím a také výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.

Vykázaný schodek státního rozpočtu za rok 2004 ve výši 93,7 miliardy korun se navrhuje vypořádat následujícím způsobem: vydanými státními dluhopisy ve výši 87,1 miliardy korun podle zákona 313/2004 - tento zákon povoluje emisi dluhopisů do výše 103,6 miliardy korun, skutečná potřeba je tedy o 16,5 miliardy korun nižší - zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv ve výši 0,3 miliardy korun a přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 6,9 miliardy korun od EIB.

Při hodnocení plnění státního rozpočtu bych chtěl připomenout mandatorní výdaje, které dosáhly 453 miliard korun a na celkových výdajích státního rozpočtu se podílely 52 %. Pokud jde o převod do rezervních fondů v rozsahu 29 miliard korun, tyto prostředky byly převedeny na základě novely zákona číslo 218 o rozpočtových pravidlech, který s platností právě od roku 2004 umožňuje převod veškerých úspor do rezervních fondů organizačních složek státu. Téměř 80 % prostředků převedených v roce 2004 bude v následujících obdobích použito na původně stanovený účel.

Na rozdíl od předchozích let vykázal v roce 2004 důchodový účet přebytek ve výši 8,3 miliardy korun. Přebytek bude podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel převeden na zvláštní účet důchodového pojištění ve státních finančních aktivech.

V porovnání s předchozím rokem byly celkové výdaje státního rozpočtu v roce 2004 vyšší o 6,7 %. Meziroční růst hrubého domácího produktu v běžných cenách dosáhl 7,9 %. Podíl výdajů státního rozpočtu na HDP se snížil na 31,4 %, což je o tři desetiny procentního bodu méně než v roce 2003.

Pokud jde o finančních vztahy k rozpočtu unie, státní rozpočet počítá s příjmy z EU ve výši 12,7 miliardy korun, výdaji 16,9. Ve skutečnosti odvody vlastních zdrojů do EU činily 16,1 miliardy korun a přijaté dotace dosáhly 13,5 miliardy korun, z toho 10,5 miliardy korun na kompenzační platby. Čistá pozice České republiky však byla plusová. Příjmy z rozpočtu EU, 24,3 miliardy korun, převýšily platby do rozpočtu EU, 17,9 miliardy korun, a to je plus o 6,8 (?) miliardy korun. Je to dáno tím, že část příjmů z Evropské unie jde mimo státní rozpočet.

Tolik tedy velmi stručně k hospodaření státního rozpočtu v roce 2004. Dovoluji si požádat o schválení státního závěrečného účtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru financí, za úvodní slovo a nyní prosím, aby vystoupil zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu projednal rozpočtový výbor s následujícím doporučením pro Poslaneckou sněmovnu.

Rozpočtový výbor doporučuje, aby Sněmovna schválila, že státní závěrečný účet za rok 2004 dle údajů o zůstatcích na účtech státního rozpočtu vedených (nebo vydaných) Českou národní bankou, který vykazuje příjmy 769 207 433 tisíc korun a výdaje 862 891 674 tisíc korun a celkový schodek 93 684 231 korun (?).

Dále, aby vzala na vědomí

1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků v České republice za rok 2004, které vykázalo příjmy 308 865 628 tisíc korun, výdaje 317 805 234 tisíc korun a schodek 8 939 606 tisíc korun,

2. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2004 ve výši 132 525 797 tisíc korun a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 592 900 385 tisíc korun,

3. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2004 podle údajů uvedených v sešitu návrhu státního závěrečného účtu, stať F,

4. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedených v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

5. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu.

Sněmovna souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2004 financujícími položkami takto: vydané státní dluhopisy ve výši 87 060 966 tisíc, přijaté dlouhodobé úvěry ve výši 6 905 624 tisíc korun a změna stavu na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 282 359 tisíc.

Dále, aby sněmovna požádala vládu, a) aby vzhledem k velmi nízkému čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v roce 2004 v některých resortech učinila taková opatření, která by v následujících letech zajistila jejich úplné využití; b) aby ministr životního prostředí věnoval zvýšenou pozornost čerpání prostředků ze společných programů s Evropskou unií; c) ministr průmyslu a obchodu do konce října tohoto roku předložil materiál vyhodnocení činnosti CzechTrade včetně záměru pro další období; d) ministr spravedlnosti ve spolupráci s ministrem financí předložil po schválení vládou takzvanou koncepci Vězeňské služby do roku 2015.

Tolik z jednání rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP