(11.20 hodin)

Poslanec Jiří Hanuš: Mám dojem, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Pokud nikdo nic nenamítá, je možno hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Věřím, že není námitka. Také mám poznámky, že všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), podle sněmovního tisku 1112, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 786 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 786, z přítomných 131 poslance pro 100, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji ministru zemědělství Janu Mládkovi, děkuji zpravodaji panu poslanci Jiřímu Hanušovi a končím bod 144.

 

Nyní budeme pokračovat bodem

 

160.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1045/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví David Rath a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Vladimír Říha. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 1045/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Lucii Talmanovou, a vidím pana předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a pana ministra. Jestli dovolíte, paní kolegyně, dám slovo panu ministrovi, který má přednostní právo vystoupit.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Bylo mi avizováno vrácení do druhého čtení. V tom případě bych svoji přihlášku stáhla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr zdravotnictví požádal o přednostní vystoupení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Děkuji. Já bych pro krátkost navrhl vrácení do druhého čtení vzhledem k tomu, že se ukázalo, že některé pozměňovací návrhy jsou v kolizi s jinými zákony, které jsou teď v Senátu. Kvůli vyčištění jednotlivých čísel paragrafů by bylo lepší počkat na senátní verzi a toto dát zpět do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Krákora. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, jak již zde bylo řečeno jak panem ministrem, tak paní poslankyní, po dohodě s panem ministrem a prakticky se všemi kluby v Poslanecké sněmovně navrhuji vrácení návrhu tohoto zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Myslím, že jste mi zjednodušili procedurální situaci. Pan ministr samozřejmě mohl takovou věc navrhnout, protože vláda je navrhovatelem toho zákona a on vystupuje za vládu, s tím, že vláda o to může požádat, čili jenom ta formulace byla jiná. (V sále je velký hluk, ozývají se různé výkřiky.)

Já chápu rozhořčení některých poslanců, kteří nechtějí přijmout to, že by to navrhl pan ministr zdravotnictví, ale chtěl bych připomenout, že takový návrh tady racionálně padl a že o to může požádat. To, že to řekl pan poslanec Krákora, nám procedurálně zjednodušuje situaci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 787, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení tisku 1045 do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 787, z přítomných 132 pro hlasovalo 97, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi, děkuji panu zpravodaji Říhovi a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat dalším pevně zařazeným bodem, kterým je

 

163.
Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
/sněmovní tisk 1114/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce vlády. Předpokládám, že to bude místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, protože paní ministryně Buzková je řádně omluvena z dnešního jednání. Dále prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Milan Bičík. Konstatuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1114/4.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, protože se do rozpravy nikdo nehlásí, dovolte mi, abych v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhl provést opravy legislativně technických chyb, písemných chyb, tiskových chyb a úpravy, které logicky vyplynuly z přednesených pozměňovacích návrhů, jak zazněly ve druhém čtení.

Za prvé, k legislativně technickým a dalším opravám, k části A tisku 1114/4, tedy toho, který jsme vzali v usnesení výboru pro vědu,vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 317 jako základ pro další jednání.

První návrh. Odkazy na zvláštní zákon v textu návrhu zákona upravit na zvláštní právní předpis, a to v příslušném čísle a pádu. Jde například o část druhou, § 26, část třetí, § 27, tedy o úpravu návrhu textu tak, aby byl v souladu s legislativními pravidly.

Za druhé, v bodě 21 části třetí, § 85 odst. 24 upravit na znění: Odstavec 24. Ředitel školy postupuje podle § 60 odst. 4 druhé části písmena a), která začíná slovy "a dále výstupního hodnocení", od školního roku 2007-2008. - Zdůvodnění: V původním návrhu vypadla slova "druhé části a která začíná".

Za třetí, text části páté návrhu označit jako § 29, následující paragrafy přečíslovat, jak vyplývá z textu, který jste sami měli možnost posoudit.

Dále k pozměňovacím návrhům předneseným poslanci ve druhém čtení návrhu zákona. Návrh přednesený pod písmenem B1 bod 23. V textu § 8a v odstavci 1 v úvodní větě a dále v písmenu b) a c) se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "činnost".

Za druhé, v písmenu B3 se v textu části třetí bodu 5 až 21 číslovka 21 nahrazuje číslovkou 23, jak to logicky vyplynulo z přednesených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Eva Nováková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Nováková: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já bych jen chtěla požádat, aby se souhlasem Sněmovny byl stažen můj pozměňovací návrh pod písmenem E. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom rozhodneme v hlasování. Zpravodaj si to poznamenal. Kdo další chce vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem. Chce vystoupit pan zpravodaj Ladislav Urban za hospodářský výbor? Nechce. Pan poslanec Krákora za výbor pro sociální politiku a zdravotnictví? Nemá zájem. Pan zpravodaj Bičík také nemá zájem o závěrečné slovo.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP