Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Kdo dále se hlásí? Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Zazněl návrh na zamítnutí, pokud se nemýlím - je to tak? V tuto chvíli však o tomto návrhu nebudeme hlasovat a zahájím rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se nehlásí nikdo, takže podrobnou rozpravu končím.

Protože nezazněly další návrhy, o kterých by bylo možno hlasovat, končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní poslankyni Čurdové, paní poslankyni Vojtilové a panu poslanci Janečkovi za odůvodnění, popř. zpravodajské zprávy.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

44.
Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/ - druhé čtení

 

Slova se ujme pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, já jsem tuto novelu obsáhle zdůvodňoval a vysvětloval při prvním čtení. Pro připomenutí proto pouze uvedu, že novela řeší zamezení personálního propojení kontrolované osoby s osobou kontrolující - jinak řečeno, členství v radě obce, kraje, v Radě hlavního města Prahy je neslučitelné s členstvím v kontrolním a finančním výboru obce, kraje či hl. m. Prahy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor usnesení nepředložil. Přesto prosím, aby některý z pověřených zástupců výboru nám poskytl informaci o tom, jak jednání probíhalo. (Nikdo z přítomných poslanců se nehlásil.)

Tak, poněvadž nikdo není pověřen, já nikoho pověřovat nebudu, předseda výboru tady není, nezbývá mi tedy nic jiného, než abych otevřel obecnou rozpravu, což jsem učinil.

Protože se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Hned jsou tři ruce nahoře. Takže pan poslanec Recman jako první má slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl jednoduchý pozměňovací návrh k tisku 972, a to k části první. Vložit tam nový bod, který zní :V § 85 písm. j) vypustit text o poskytnutí dotace.

Stručné zdůvodnění: Když se novelizoval příslušný § 85 písm. c), zapomnělo se upravit zmíněné písm. j). Doposud platné a účinné znění neumožňuje zastupitelstvu obce, aby mohlo přenechat radě obce v kontextu zmíněného písmene c) rozhodnutí o poskytnutí dotace menší než 50 000 Kč. Jsem přesvědčen, že tento pozměňovací návrh poněkud lépe modifikuje a vystihuje tu situaci, aby o některých částkách do 50 000 Kč mohla rozhodovat rada a nad 50 000 Kč zastupitelstvo. Samozřejmě zastupitelstvo zváží podle souladu s tímto pozměňovacím návrhem, zda takovouto pravomoc radě poskytne, či nikoli.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Fialová a potom pan poslanec Tomíček.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali na lavice a který se týká možnosti účasti poslanců v orgánech, výborech a komisích, které zastupitelstvo zřídilo. Věřím, že i když při první možnosti, kterou jsem využila, řada kolegů pro tento pozměňovací návrh nehlasovala, že si uvědomí, jak je důležité, aby všichni zastupitelé měli dost informací, a proto tento návrh podpoří. Více tento návrh zdůvodňovat nechci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fialové. Nyní vystoupí pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych i já přispěl troškou k vylepšení námi projednávaného tisku 972.

Za prvé bych chtěl říci, že jsem opět pozměňovací návrh k tomuto tisku nechal rozmnožit a rozdat. Týká se náplně kontrolního výboru. Máte to všichni na stole. To je jedna část, udělal jsem tedy to, co jednací řád nařizuje.

Nicméně druhá věc, která mě v souvislosti s projednáváním tohoto tisku napadla, je, že jsem si dovolil precizovat souběh mandátů, ale protože se mi už nepodařilo nechat to rozmnožit a rozdat, dovolte, abych vás přece jen trochu zdržel a tento svůj pozměňovací návrh zde přečetl.

Navrhuji tedy za prvé změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a samozřejmě následujících, a to aby v § 77 se za odst. 3 doplnil odst. 4, který včetně poznámky pod čarou by zněl takto:

"§ 87 odst. 4: V případě souběhu mandátu člena zastupitelstva obce s výkonem mandátu poslance nebo senátora Parlamentu lze dnem vzniku mandátu poslance nebo senátora Parlamentu vykonávat mandát člena zastupitelstva obce pouze jako mandát neuvolněného člena zastupitelstva obce."

Za druhé se to týká změny zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), včetně všech věcí následujících, jak jsou uvedeny v preambuli, a to tak, že v § 52 se za odst. 3 doplňuje odst. 4, který včetně poznámky pod čarou by zněl takto:

"§ 52 odst. 4: V případě souběhu mandátu člena zastupitelstva kraje s výkonem mandátu poslance nebo senátora Parlamentu lze dnem vzniku mandátu poslance nebo senátora Parlamentu vykonávat mandát člena zastupitelstva kraje pouze jako mandát neuvolněného člena zastupitelstva kraje."

A třetí záležitost by se týkala změny zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a to tak, že v § 56 se za odst. 4 doplní nový odst. 5, který by včetně poznámky pod čarou zněl takto:

"V případě souběhu mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy s výkonem mandátu poslance nebo senátora Parlamentu lze dnem vzniku mandátu poslance nebo senátora Parlamentu vykonávat mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy pouze jako mandát neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy."

Děkuji za váš čas a děkuji předem za podporu, kterou těmto pozměňovacím návrhům později vyslovíte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu poslanci Votavovi a končím druhé čtení této poslanecké iniciativy.

 

Nyní budeme projednávat bod číslo

 

45.
Návrh poslanců Miloslava Kaly a Miroslava Kapouna na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí,
práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení
působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku
České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

 

Návrh uvede pan poslanec Miloslav Kala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP