Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat výboru, který projednával náš návrh zákona, za vstřícnost jednak časovou, protože došlo ke zkrácení lhůty, jednak za vstřícnost k podaným pozměňovacím návrhům, které se týkaly spíše legislativně technických úprav návrhu, které vycházely ze stanoviska vlády k našemu návrhu. Domnívám se, že můžeme projednat ve druhém čtení poslanecký návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi a nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Františka Beneše, aby nás seznámil s usnesením výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 992/2.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych byl velmi stručný. Já vás chci jenom informovat, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na 61. schůzi již 26. ledna 2006 uvedený návrh zákona projednal a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 992 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ony návrhy jsou součástí tisku 992, který máte na lavicích.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, hlásí se pan poslanec Suk, takže má slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, předložená novela zákona má některé vady a dovolte mi, abych se aspoň o těch zásadních zmínil.

Především jde o to, že v § 15a je použita formulace "dnem nabytí účinnosti přecházejí" atd. Jde o to, že v podstatě se tato formulace, tedy "dnem nabytí účinnosti zákona", vztahuje k datu 1. červenec 2002. Dostáváme se tedy k problému retroaktivity, který byl vždy s novelami tohoto zákona spojen.

Dále. Ač zde pan zpravodaj hovořil o tom, že návrh zákona byl projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, musím konstatovat, že toto projednání mělo některé nedostatky, dokonce nebyly zohledněny ani připomínky legislativy v tomto výboru. Musím říci, že také při projednávání legislativa ani nebyla přítomna, neboť jí to nebylo oznámeno, a že se na to v tom chvatu, ve kterém chceme odborovým organizacím tento majetek vydat, zapomnělo.

Dále bych si troufl tvrdit, že odstavec 5 § 15b má za cíl umožnit tento státem bezúplatně převedený majetek použít i k mnoha jiným účelům, neboť mechanismy v něm obsažené jsou výrazně nestandardní. Je tam pouze pět let povinnost využívání k činnosti nabyvatele, jsou tam velmi zvláštním způsobem nastaveny podmínky, za kterých by stát svůj bezúplatně převedený majetek získal zpět, to znamená - například - musel by si o to požádat v předepsané lhůtě.

Ze všech těchto důvodů, mi, kolegyně a kolegové, nezbývá, než navrhnout tento legislativní zmetek zamítnout. Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět se hlásí pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že si nemohu být zcela jist, zda vládní koalice ČSSD - KSČM tento zákon pošle dál i přes všechny jeho vady, které má, nezbývá mi, než v podrobné rozpravě navrhnout aspoň taková ustanovení, která státu zajistí, že majetek, který bude případně bezúplatně převeden při účinnosti toho zákona, bude státu i případně vrácen.

Dovolím si tedy navrhnout pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Všem vám byl rozdán před projednáváním tohoto tisku na lavice a já pouze upřesním, že se jedná o to, že navrhuji, aby tato doba, po kterou bude využíván pouze k naplňování poslání a činnosti nabyvatele, byla prodloužena na 20 let, a nebudou v případě, že nebude ten majetek dále potřebný pro nabyvatele, stanoveny žádné podmínky pro například požádání o to, aby státu byl majetek vrácen, ale bude automaticky bezúplatně převeden zpět. To je vše. To je smysl mého pozměňovacího návrhu.

Dále navrhuji změnit účinnost tohoto zákona, to je k 1. 1. 2007.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sukovi. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Pokud není zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodaje vystoupit, končím také druhé čtení této poslanecké iniciativy.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je:

 

46.
Návrh poslanců Františka Beneše, Miroslava Opálky, Anny Čurdové, Josefa Smýkala,
Ludvíka Hovorky, Josefa Víchy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska a dalších
na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách
/sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

 

Pan poslanec František Beneš se ujme slova coby zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych také já byl v tomto případě velmi stručný, protože vše podstatné, co se k onomu návrhu zákona dalo říci, bylo řečeno buď zde v průběhu prvního čtení, nebo v hospodářském výboru. Já bych jenom zopakoval, že snahou navrhovatelů bylo předejít tomu, co se podle policejních statistik nazývá situační prevence, to znamená zavést nemožnost, aby kradené věci se velmi rychle v době noční dostaly do bazarů a zastaváren. Podle policejních statistik tato činnost je velmi častá, četná, mohu odkázat například na novinové články ředitele policie z Ostravy, a zamezením možnosti zbavit se ukradených věcí buď v restauracích na konci provozní doby, nebo někde na ulici se snažíme zabránit tomu, aby ti, kdo kradou, mohli získat prostředky na drogy nebo jinou činnost, hlavně pro herny.

Já myslím, že je zbytečné dále o tom hovořit. Chtěl bych poděkovat hospodářskému výboru za velmi vstřícný postup při projednávání. Jenom připomenu, že jsme se po diskusi, která zde naposledy ve Sněmovně byla, obrátili na legislativu vládní a posléze i na legislativu Sněmovny se žádostí o opravy, které se potom projevily, a já jim za ně také chci poděkovat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 1025/2. Prosím pana poslance Antonína Sýkoru, aby se coby zpravodaj výboru ujal slova.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 404 hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k návrhu poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách, podle sněmovního tisku 1025.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova poslance Františka Beneše, zpravodajské zprávy poslance Antonína Sýkory a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

1. projednat a schválit tisk 1025 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona,

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru,

4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je vše. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP