Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)
(pokračuje Vymětal)

A v té souvislosti je třeba upravit také paragraf 90 odst. 1. A to je druhý pozměňovací návrh, který se skládá ze dvou částí.

V paragrafu 90 odst. 1 na konci věty první se doplňuje text "a u nevládního návrhu zákona poté vystoupí zástupce vlády České republiky".

A druhá věta by zněla, to je další pozměňovací návrh, ten druhý: "Po vystoupení navrhovatele, zpravodaje a u nevládních návrhů zákona zástupce vlády České republiky se koná obecná rozprava." Těmito pozměňovacími návrhy si myslím, že bychom mohli udělat pořádek v jednání Poslanecké sněmovny a nemuseli bychom se v budoucnu rozpačitě na sebe dívat bez možnosti vyjádření vlády. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže podrobnou rozpravu končím. Pokud nechce vystoupit zástupce navrhovatele nebo zpravodaj, tak končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

48.
Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1055/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení už na 53. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh zákona vrátili k novému projednání. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1055/2.

V úvodu tohoto bodu, předpokládám, vystoupí pan ministr kultury Vítězslav Jandák, takže mu dávám slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Účelem návrhu zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů je vytvoření právního základu pro zajištění účinnější podpory kultury a doplnění některých nových druhů podpory kultury poskytovaných ze státního rozpočtu, včetně založení komplexního oprávnění pro Ministerstvo kultury zřizovat, měnit, popř. rušit příspěvkové organizace v oblasti jeho působnosti.

Vládní návrh zákona vymezuje veřejné kulturní služby, upravuje státní kulturní politiku, stanoví podmínky, za jakých mohou určité státní příspěvkové organizace - muzea, galerie, popř. organizační složky státu - pojišťovat umělecké předměty pro výstavní činnost, a rovněž zakotvuje nový institut náhrady za vypůjčený předmět a stanoví podmínky, za kterých stát hradí eventuální škody vzniklé na uměleckých dílech a dalších kulturních statcích vypůjčovaných státními příspěvkovými organizacemi, muzei a galeriemi pro výstavní činnost.

Stávající konkrétní formy státní podpory v oblasti kultury se pak doplňují o nový druh podpory, jímž jsou stipendia poskytovaná k rozvoji uměleckých, vědeckých či jiných odborných znalostí v oblasti kultury a určená mladým umělcům a odborníkům.

Návrh zákona rovněž obsahuje změnu zákona o daních z příjmů, která osvobozuje ocenění v oblasti kultury a dary poskytnuté fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb, a dále změny sbírkového zákona a památkového zákona rušící dílčí zmocnění pro Ministerstvo kultury zřizovat, měnit či rušit své příspěvkové organizace - muzea, galerie, památkové ústavy.

Veškeré navrhované výše uvedené instituty a podpory v oblasti kultury se vztahují pouze ke státnímu rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona byl v rámci druhého čtení ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednán dvakrát, přiblížil bych důvody a závěr tohoto projednání. Předmětem opakovaného projednání ve výboru, které proběhlo 15. 12. 2005, byl předložený komplexní pozměňovací návrh v části čtvrté zákona, byla to novela zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Komplexní pozměňovací návrh uvedený výbor neschválil, a výsledkem projednávání je tedy doporučení schválit vládní návrh zákona pouze s jedním pozměňovacím návrhem, podle něhož by zákon měl nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení. Ministerstvo kultury s tímto usnesením souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaromír Talíř, který je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já se omezím ve své zpravodajské zprávě na to, že bych jenom upřesnil to, co řekl pan ministr kultury k opakovanému projednání tohoto zákona ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, protože chci upozornit, že návrh, který jsme dostali na lavice a kvůli kterému bylo opakováno druhé projednání ve výboru, nakonec po debatě v našem výboru předložen vůbec nebyl, tudíž výbor přijal své usnesení, kterým trvá na svém původním usnesení k tomuto zákonu, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně tento zákon přijmout s jediným pozměňovacím návrhem, kterým je změna účinnosti, která se v tomto pozměňovacím návrhu navrhuje - aby zákon vstoupil v platnost dnem vyhlášení.

To je jediná změna, kterou výbor k tomuto zákonu navrhl. I když jako doplněk své zpravodajské zprávy chci Sněmovnu poinformovat, že největší debata k tomuto zákonu se asi odehrávala kolem paragrafu 3, který definuje státní kulturní politiku a stanoví ministerstvu úkol tuto politiku zpracovávat a předkládat vládě; tudíž řekl bych, to byla nejdebatovanější část tohoto zákona. K ostatním částem zákona, o kterých tady mluvil pan ministr, se debata příliš velká nekonala.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Talířovi a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže otevírám rozpravu podrobnou a do té se přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolega Talíř už zde říkal, že ve výboru jsme vedli podrobnou debatu o paragrafu 3, který definuje státní kulturní politiku. Je to paragraf proklamativní, který de facto nic neřeší, Ministerstvo kultury k ničemu nezavazuje, maximálně k jednání se zaměstnavatelskými svazy a s odbory. Já se domnívám, že pokud by ministerstvo skutečně vážně chtělo dělat kulturní politiku, mělo by být zavázáno, nevím, jestli zákonem, ale mělo by být zavázáno, aby o prioritách kultury - je to v podstatě o penězích, kam ty peníze z rozpočtu půjdou - jednalo s širší odbornou veřejností. Nicméně tento zákon nic takového neříká. Proto naopak státní kulturní politika podle tohoto zákona se zužuje na jakousi tripartitu na Ministerstvu kultury, a budou se dohadovat odboráři se zaměstnavateli, což je v drtivé většině v kultuře buď Ministerstvo kultury, tedy odboráři s Ministerstvem kultury, anebo kraje a města o tom, jaké mají mít platy apod. Já si nemyslím, že toto je kulturní politika státu.

Protože jsou však v tomto zákoně i některé dobré věci, jako například náhrada za vypůjčený předmět, která ovšem správně měla být zařazena do zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, nikoliv do tohoto podle mě zbytečného zákona, ale protože říkám, jsou tam některé věci, které jsou pozitivní, navrhnu pouze jednu úpravu, a to následující:

Paragraf 3 se zrušuje, ostatní paragrafy se přeznačí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Nyní vystoupí paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, potom pan poslanec Koudelka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já sem přicházím pouze proto, abych odkázala vaši pozornost na své vystoupení během prvého čtení tohoto vládního návrhu zákona, protože není mým úmyslem zde opakovat argumenty, které již jednou zazněly, a obírat vás tak o vzácný čas. Prosím tedy, pokud budete mít pochybnosti o mém návrhu, který za chvíli přednesu, tedy o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, abyste si mé argumenty nalezli ve stenozáznamu k prvému čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP