Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Třetí věc, kterou zde chci zmínit, se týká zániku živnosti. Týká se podle mého názoru ne úplně nejšťastnější povinnosti, kterou ani nemají všechny státy Evropské unie, a ta se týká nutného souhlasu finančního úřadu s ukončením činnosti podnikatele, resp. s ukončením živnostenské činnosti. Já osobně si myslím, že jde o přílišnou byrokratickou zátěž, která má určité opodstatnění v případě, kdy se jedná o právnickou osobu, kdy zde hrozí případně její zánik a hrozí zde nebezpeční, že nebude zde nikdo schopen doplatit případné nedoplatky na daních. Tam předpokládám, že takovýto souhlas finančního úřadu má určitý význam. Ovšem nemá podle mého názoru v případě, kdy živnostníkem je fyzická osoba, a pokud tato ukončí svoji činnost, dále ručí za nedoplatky, které v průběhu svého podnikání způsobila.

Proto můj třetí návrh, dámy a pánové, se týká toho, aby povinnost souhlasu s ukončením činnosti ze strany finančního úřadu se netýkala fyzických osob, protože, jak jsem řekl, fyzická osoba zůstává i po ukončení své podnikatelské činnosti, dál ručí za své závazky, které vznikly v průběhu její podnikatelské činnosti v pozici živnostníka, a není tedy nutný takovýto administrativní zásah, takovéto administrativní omezení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Vávra, připraví se pan poslanec Kratochvíle.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje návrhy se týkají předloženého vládního návrhu.

První návrh: V § 6 odst. 3 se za slovo "potvrzením" v prvé větě vloží slova "nebo platným splátkovým kalendářem".

Druhý návrh: § 45a odst. 6 změna pěti pracovních dnů na pět kalendářních dnů.

Třetí návrh: § 46 odst.6. Konec první věty zní: doložena, do pěti kalendářních dnů.

Čtvrtý návrh: § 47 odst. 4. Konec věty ve druhé větě zní: nejméně však 15 kalendářních dnů.

Pátý návrh: § 51 odst. 1. Změna lhůt: 30 dnů na 15 kalendářních dnů, a 15 dnů na 15 kalendářních dnů.

Šestý návrh: § 72. Změna ze 7 dnů na 7 kalendářních dnů.

Sedmý návrh: změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. V § 24 odst. 6 písm. n) změna lhůty 7 dnů na 7 kalendářních dnů.

Osmý návrh: V § 24 odst. 6 písm. n) konec věty zní: podnikání, anebo má dohodnutý platný splátkový kalendář.

Devátý návrh: V § 62 odst. 7 konec věty zní: podnikání, anebo má dohodnutý platný splátkový kalendář.

Desátý návrh: Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V § 6 odst. 4 písm. y) změna 7 dnů na 5 kalendářních dnů.

Jedenáctý návrh: Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V § 10a odst. 2 změna 5 pracovních dnů na 5 kalendářních dnů.

Krátké zdůvodnění k pozměňovacím návrhům č. 1, 8 a 9. Bývalému premiérovi panu Špidlovi jsem napsal dopis s otázkou, zda splátkový kalendář lze považovat za splnění povinnosti, ze které vyplývá, že právnická či fyzická osoba nemá vůči státu, tedy úřadům, nedoplatek. Pan bývalý premiér mi odepsal, že splátkový kalendář znamená, že právnická či fyzická osoba nemá vůči státu a úřadům nedoplatek. Z tohoto důvodu jsem navrhl pozměňovací návrhy pod č. 1, 8 a 9.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Kratochvíle, připraví se pan kolega Rafaj.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán dnes ráno na lavice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Rafaj, po něm paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl svůj pozměňovací návrh k zákonu o živnostenském podnikání, a to v části třetí čl. 3 Změna zákona o správě daní a poplatků, o doplnění o novelizační body.

Za prvé. § 15 odst. 3 zní: Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních písemností, záznamů nebo jiných informací bezúplatně výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má pracovník správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a je oprávněn využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.

Za druhé. V § 16 odst. 2 se na konci písm. c) za slova "pravdivostí" doplňují slova "Pracovník správce daně má při provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3".

Dosavadní novelizační body 1 až 4 se pan označují jako body 3 až 6.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má paní kolegyně Vojtilová, připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

K části první.

Za prvé. V čl. I se před bod 1 vkládá nový bod 1, který zní: "1. V § 5 se za odst. 6 doplňuje odst. 7, který zní: "(7) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a není rodinným příslušníkem občana České republiky nebo občana jiného členské státu Evropské unie, nemůže provozovat živnost, která je uvedena v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 4.".".

Ostatní body se přečíslují.

Za druhé. V čl. I se za bod 36 doplňuje bod 37, který zní: "37. V § 73a se za odstavec 3 doplňuje odst. 4, který zní: "(4) Vláda může s ohledem na situaci na trhu práce stanovit nařízením seznam živností, které nemohou provozovat fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 7.".".

Krátké zdůvodnění: Navrhovaná ustanovení vycházejí z účelu samostatné výdělečné činnosti. Měla by být přínosem nejen pro podnikatelské prostředí, ale i pro trh práce. V některých případech, zejména v určitých oblastech živnostenského podnikání, nejsou tyto předpoklady občany cizinci ze států mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor naplňovány. Navrhuje se proto, aby v těchto případech mohla vláda vymezit nařízením okruh živností, k jejichž provozování by nemohlo být vydáno živnostenské oprávnění. Případná potřeba vydání takového nařízení vlády by vycházela z analýzy celorepublikového trhu práce a z vytipování určitých profesí, ve kterých je v České republice dostatek kvalifikovaných osob ať už z řad absolventů škol nebo evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Hovorka, připraví se pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si přednést dva krátké pozměňovací návrhy, a sice první pozměňovací návrh bude ve dvou variantách:

Varianta 1: V čl. II bod 1 se v § 2 za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní: "(2) Při výkonu působnosti podle odst. 1 poskytují obecní živnostenské úřady osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění informace potřebné k podávání přihlášek, oznámení a hlášení podle odst. 1. Obecní živnostenské úřady spolupracují při poskytování těchto informací s Hospodářskou komorou České republiky."

Odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP