Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahájila jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 93 pro návrh hlasovalo 71, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 56. Je to

 

56.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1214/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele by tento návrh měl uvést pan poslanec Skopal. Já ho zatím nevidím. Poprosím kolegy, aby pana poslance Skopala neprodleně dovedli do sálu. Omluven není. V případě, že by zde pan poslanec Ladislav Skopal nebyl a nemohl uvést tento návrh, máme ještě další navrhovatele, a to je pan poslanec Petr Rafaj a pan poslanec Michal Hašek. Jestliže nikoho z těchto tří navrhovatelů nemáme, nedá se nic dělat, já tento bod odložím…

Je tady, takže prosím, pana poslance Ladislava Skopala, aby se ujal své role a za navrhovatele uvedl druhé čtení sněmovního tisku 1214. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor projednal tuto novelu na jednání zemědělského výboru. Myslím si, že všechny pozměňovací návrhy, které byly přijaty, hlavně komplexní pozměňovací návrh… Já vím, že jsem navrhovatel, děkuji za upozornění. Já jen chci říci, jak jen to bylo. Komplexní pozměňovací návrh, který jsem podával, změnil tento zákon, tuto novelu natolik, že odpovídá potřebám praxe. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1214/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh poslanců Ladislava Skopala. Petr Rafaje, Michala Haška, sněmovní tisk 1214, dne 15. února a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1214. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Pavla Kováčika, aby se také ona ujal role zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, velmi stručně. Zemědělský výbor projednal předmětný tisk a doporučil Poslanecké sněmovně schválit ho ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky, ale hlásí se pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu opakovat rozpravu, kterou jsem k tomuto sněmovnímu tisku měl v prvním čtení, jen velmi stručně shrnu, že návrh jednoznačně zhoršuje vymáhatelnost práva, snižuje právní jistotu všech subjektů na našem trhu, zvyšuje nároky na státní rozpočet, paralyzuje činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zhoršuje konkurenceschopnost všech našich dodavatelů, tedy i zemědělců. Sníží ve svém důsledku procento tuzemských dodavatelů, a to nejen dodavatelům obchodních řetězců, ale obecně všem finalistům, a tím zhorší bilanci zahraničního obchodu České republiky. Návrh podstatně omezuje smluvní volnost. Návrh nic neřeší, dokonce je přímo kontraproduktivní.

Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dále se přihlásil do obecné rozpravy pan poslanec Andrej Grega. Do podrobné, dobře. Pan poslanec Pešán se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřil k předloženému zákonu.

Zákon na ochranu hospodářské soutěže, který se ve standardních tržních ekonomikách týká zneužití dominantního postavení určitého soutěžitele, je právní normou, jejímž posláním je ochrana proti narušení hospodářské soutěže, prakticky vždy u subjektů na shodné, to znamená horizontální úrovni hospodářských procesů. V tomto daném konkrétním případě vždy jde navrhovateli prakticky výhradně o soutěžitele působící na vertikální ose hospodářských procesů, tedy o regulaci obchodních dodavatelsko-odběratelských vztahů, které však nemohou narušovat hospodářskou soutěž, ale mohou samozřejmě mít vliv na hospodářskou situaci jednotlivého soutěžitele na jiném stupni hospodářských procesů. Zde však je, nebo by alespoň měl být standardním řešením zákaz pouze takových praktik, které mají charakter nekalého soutěžního jednání, což je však už předmětem jiné existující právní úpravy. Je tedy zbytečné dublovat již fungující právní ochranu jen proto, že v současné době poškozené subjekty tuto právní ochranu poskytovanou obchodním zákoníkem nevyužívají např. z důvodů obav z takzvaných odvetných opatření těch subjektů, u nichž je podezření, že nekalosoutěžní jednání používají. Pokud tyto obavy poškozených přetrvávají, nepominou ani přijetím novely zákona o hospodářské soutěži a zvláště nepominou po udělení již konkrétních sankcí.

Kromě výše uvedených vad nese s sebou předložený návrh i řadu dalších nedostatků. Mezi základní patří nejednoznačnost a výkladová vágnost většiny užívaných pojmů a jejich praktického posuzování a hodnocení, například dostatečná rozumná možnost srovnatelného plnění, skutková podstata požadování či eventuálně vynucování, nepřiměřená výhodnost, míra známostí a podobně. Zcela unikátním atributem českého právního řádu by pak bylo v právní normě zakotvené pojímání smluvního aktu - přijmutí sjednaných podmínek oběma smluvními stranami za zneužití ekonomické závislosti jednou ze smluvních stran, jak je navrženo v jednom z pozměňovacích návrhů.

Dámy a pánové, implementace takto pojaté právní regulace do zákona č. 143 o hospodářské soutěži je svým obsahem nevhodná a odchyluje se od ducha minimalizace legislativních zásahů, jejichž smyslem by měla být pouze regulace jevů a konání ohrožujících makroekonomickou úroveň a rovnováhu jednotlivých segmentů tržní ekonomiky. Předložený návrh se však svou podstatou pokouší eliminovat základní principy fungování trhu v oblasti uzavírání smluvních vztahů, snaží se navodit povinnost uzavírat smluvní vztahy s tzv. ekonomicky závislými soutěžiteli za zákonem definovaných podmínek, a to navíc bez vazby na konkrétní relace mezi nabídkou a poptávkou na daném trhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP