Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já bych pouze rád na tomto místě, při charakteru projednávání tohoto zákona, upozornil, jak bohužel začalo fungovat projednávání zákonů zejména z resortu zdravotnictví, který spadá do gesce výboru, jehož jsem členem, jak začalo probíhat.

Byl nám předložen zákon o zdraví lidu, který byl myslím dílčím přínosem z hlediska zvýšení informovanosti rodinných příslušníků v případě, že se někomu v rodině něco stalo. Bohužel k tomuto zákonu byl na poslední chvíli při projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví přilepen pozměňující návrh, který prakticky zabránil projednávání tohoto zákona. Na základě veliké vlny nevole byl tento pozměňující návrh stažen, zákon byl ve výboru prohlasován a puštěn do Sněmovny. Zde se k němu přidalo od členů výboru pro sociální politiku a zdravotnictví několik dalších pozměňujících návrhů, aniž by tímto výborem byly projednány. Jelikož však nebyly zřejmě předloženy všechny pozměňující návrhy, které v té době vyvolala změna jiných legislativních úprav, byl tento zákon vrácen do druhého čtení, bohužel však ne na projednávání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zde nám přistálo dalších asi pět pozměňovacích návrhů a nyní se po nás chce, abychom k tomu přihlíželi a pustili zákon do třetího čtení.

Já osobně se domnívám, že pokud se nechceme gesčním výborům, které si Sněmovna zřídila právě z tohoto důvodu, aby byly jednotlivé legislativní úpravy vždycky předprojednány, vysmát, tak je naší povinností vrátit celý zákon znovu k projednání do výboru a to tímto také navrhuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Kateřina Konečná, poté pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice, a dovolte mi jeho krátké odůvodnění.

Zákonnou úpravou navrhovaného řešení se umožní optimalizace sítě zdravotnických zařízení, včetně omezení pracovněprávních vztahů zdravotnických pracovníků v různých zdravotnických zařízeních. Jedná se o cíl, který by měl být podle mého názoru v souladu se zájmy především pacientů, neboť jim budou zdravotní péči poskytovat nepřetížení zdravotničtí pracovníci, ale i v zájmu zdrojů veřejného zdravotního pojištění, protože nebudou čerpány finanční prostředky na úhradu zdravotní péče poskytovat v průběhu rozhodného kalendářního čtvrtletí zdravotnickým pracovníkem u různých subjektů oprávněných k provozování zdravotnických zařízení. (?)

Dovolte mi ještě takovou velmi krátkou motivaci z praxe, která mě přivedla právě k tomuto návrhu. Já si myslím, že prostě dále nemůžeme akceptovat to, že nám lékaři pracují na 2,5 či na 2,8, ale někdy i 2,9 úvazku. Protože poté se ptám, kdy tento lékař odpočívá, jak se chová ke svým pacientům. Nechci podceňovat žádného lékaře, který možná stíhá přejíždět sto-, dvěstěkilometrové úseky během jednoho dne, ale myslím si, že to rozhodně není v zájmu nás všech, to znamená pacientů, a rozhodně by to nemělo být ani v zájmu ministerstva.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji.Nyní má slovo pan poslanec Jaroslav Krákora, poté vystoupí pan poslanec František Strnad, Svatopluk Karásek a Eduard Zeman. Zatím. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní místopředsedkyně,dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na lavice. Tento pozměňovací návrh se týká informací podaných pacientovi a o pacientovi, týká se jednodenní péče ambulantního typu, např. chirurgické péče, administrativních žádostí, osvědčení lékařů i nelékařů, to vede je zjednodušení administrativy a zrušení správních poplatků. Čímž si myslím, že tu věc uvádíme na pravou míru a podstatně to zjednodušujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec František Strnad, potom pan poslanec Svatopluk Karásek.

 

Poslanec František Strnad: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 1045, který se týká letecké techniky. Tento pozměňovací návrh jste obdrželi dneska na stůl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Svatopluk Karásek a poté pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, i já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem podepsal k tomuto zákonu a který máte rozdán na lavicích.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Eduard Zeman: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. I já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali rozdán na lavice, a současně bych vás chtěl poprosit o laskavost, protože se tam vloudila dvakrát stejná chyba. Na první stránce - část druhá, vypadlo "o", má tam být "změna zákona o veřejném zdravotním pojištění", prosil bych, abyste si to "o" doplnili. Totéž se pak opakuje na předposlední stránce - část třetí - opět vypadlo to "o", "změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Říha: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se chci přihlásit ke dvěma návrhům, které byly rozdány na stůl. Nejprve je to pozměňovací návrh, který otevírá zákon o ochraně veřejného zdraví. Vím, že je to nesystémové, ale odvolávám se na výrok pana ministra Urbana, který při jednom z minulých bodů hovořil o záchranném člunu.

V tomto návrhu já navrhuji takovou novelu, která by umožnila osobám, které mají autorizaci podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, aby též mohly provádět měření hluku pro účely zdravotnictví. Do září minulého roku jim to bylo umožněno, teprve novela zákona 258/2000 Sb., která nabyla účinnosti na konci září minulého roku, vymezila tento postup pouze tak, jak je vymezen v § 83c, a já jsem hluboce přesvědčen, to nebylo vlastním úmyslem zákonodárce, tyto lidi vyřadit z této možnosti. Vzhledem k tomu, že toto byl důvod pro otevření zákona, tak současně tam dávám návrh na odstranění jedné legislativně technické chyby, která do zákona byla přinesena předchozí novelou. To je jeden návrh.

Druhý návrh - taktéž z důvodu časové naléhavosti - mění zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání, a to že tam je zavedena nová způsobilost k výkonu povolání adiktologa. Je to povolání, které již bylo adreditováno, ten obor, Ministerstvem školství a vychovává odborníky pro léčbu závislostí. Domnívám se, že to je obor potřebný, a právě z důvodu časové tísně, kdy už nám zbývá málo času pro přijetí zákonů, si ho dovoluji dát jako pozměňovací návrh k tomuto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Jozef Kubinyi. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se rovněž přihlašuji ke svému pozměňujícímu návrhu, který vám byl dnes dopoledne rozdán do lavic. Chtěl bych k tomu říci jen pár slov pro vaši informaci.

Ten zákon v části druhé mění zákon o České lékařské komoře, o České stomatologické komoře a o České lékárnické komoře, nicméně není to žádné podsunutí nějakých zásadních změn, které by měnily tyto zákony. Je to v podstatě euronovela, týká se hostujících lékařů a farmaceutů na našem území. Tento můj pozměňovací návrh je přímo veden s tím, že budeme mít v souladu naše zákony se zákony Evropské unie.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP