Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo závěrečné slovo zástupce navrhovatelů. Nyní závěrečné slovo zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, jak vidíte, bude muset Sněmovna rozhodnout hlasováním. V některých problémech a otázkách, které se týkají právě výstupního hodnocení, se lišíme.

My se samozřejmě domníváme, že posun o jeden školní rok, jak tady pan navrhovatel vzpomínal, může být dostatečným v souvislosti s bodem 19 vzpomínaného pozměňovacího návrhu k tomu, aby všechny otázky, které souvisí se zpracováním výstupního hodnocení podle současných, současně platných učebních dokumentů, i těch učebních dokumentů, které postupně budou nabíhat od roku 2007, že ten čas je dostatečný. Pokud se nepodaří zpracovat ve shodě všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně v příštím volebním období přijatelný návrh, je dostatek času, aby se tento problém řešil v budoucnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje.

Protože bylo předloženo veto dvou poslaneckých klubů, nelze projednávat dál tento návrh, tisk 1208, podle § 90 odstavec 2, a budeme tedy postupovat klasickým způsobem. To znamená, že rozhodneme o procedurálním návrhu, respektive návrhu základním, který byl v obecné rozpravě v prvním čtení podán, to znamená zamítnutí tohoto návrhu.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o to, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Ještě přivolám z předsálí kolegy, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu zákona.

 

O návrhu vzešlém z rozpravy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 95 pro 60, proti 27. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

 

Vím, že kolega Bartoš za navrhovatele ještě zůstane u stolku zpravodajů, stejně tak pan zpravodaj zůstane u stolku zpravodajů, protože se budeme zabývat bodem číslo 66. Tímto bodem je

 

66.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
/sněmovní tisk 1209/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Jsme v prvém čtení a je zde opět návrh na postup podle § 90 odstavec 2, tedy schválit tento návrh zákona již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste všichni obdrželi jako sněmovní tisk 1209/1.

Nyní žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Waltera Bartoše, aby tento návrh uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, novela školského zákona, kterou předkládáme s kolegy, se týká odsunutí státní maturity, a to z roku 2008 na rok 2010, 2011. Dovolte, abych velmi krátce zdůvodnil, proč jsme se k tomuto kroku odhodlali.

Školský zákon stanoví, že právě v roce 2008 má proběhnout poprvé státní maturita, jiným slovy - já to říkám zjednodušeně - je to jiný režim, než kterému dosud byli studenti podrobováni při ukončení střední školy buď gymnaziálního typu, nebo střední odborné školy, popřípadě některých učňovských oborů, které končily maturitou. Ten důvod, proč tento návrh předkládáme, je jednoduchý. Paragraf 73 školského zákona totiž říká, že cílem státní maturity je zjistit a ověřit, jak studenti dosáhli cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Dámy a pánové, to je právě ten problém. Rámcové vzdělávací programy nejsou, studenti nejsou vzděláváni podle rámcových vzdělávacích programů, ale jsou vzděláváni podle starých osnov. Tudíž není možné zjistit, jakých cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem studenti dosáhli, neboť se podle těchto programů nevzdělávají. To je problém, který souvisí také s tím, že studenti, kteří nastoupili ve školním roce 2004/2005 do středního vzdělávání, v době, kdy nastupovali, nevěděli, že budou podrobeni tomuto způsobu maturitní zkoušky. Jinými slovy - školský zákon těmto studentům až v průběhu studia oznamuje, že budou maturovat za jiných podmínek, než za kterých do tohoto studia vstupovali. Já jsem přesvědčen, že to není korektní vůči těmto studentům, neboť studenti mají vstupovat do studia za stejných podmínek, za jakých z něj budou vystupovat.

Problémem číslo dvě je také to, že Ministerstvo školství tvrdí, koneckonců i někteří kolegové z Poslanecké sněmovny, že katalog cílových požadavků, tedy to, z čeho mají být studenti zkoušeni, je přizpůsoben těm stávajícím učebním dokumentům. Má to jeden háček. Cílem státní maturity má být to, aby našla nějaký společný obsah, nějaký společný průnik všech maturitních oborů, jinými slovy to, co každý maturant musí znát. Tento průnik se velice obtížně dá zjistit, neboť vzdělávací programy jsou tak různé, mají různé dotace hodin, že je velice obtížné tento průnik najít. Proto ani katalog cílových požadavků nemůže být napsán tak, že bude chápán jako průnik. To je důvod, proč by bylo dobré státní maturitu odložit, neboť může dojít také k tomu, že nastavení katalogu cílových požadavků může způsobit, že studenti ve školách budou zkoušeni z něčeho, co ve škole nebrali. To je také nekorektní.

A proto, pokud chceme být korektní, odložme státní maturitu. Odložme ji do doby, až studenti budou vstupovat do vzdělávacího systému, budou vědět, že za těchto podmínek budou maturovat a budou zkoušeni z těchto a těchto témat. Myslím si, že to je korektní vůči studentům a je to korektní samozřejmě také vůči rodičům a také vůči školám, které vzdělání poskytují.

Dámy a pánové, tolik mé krátké zdůvodnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů poslanci Walteru Bartošovi za jeho úvodní slovo.

Nyní žádám pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Milana Bičíka o jeho zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, poslanecký návrh na změnu školského zákona obsažený v tomto tisku, v tisku 1209, je dalším z návrhů, které Sněmovně předkládají v úvahu nabídku řešení konkrétního, já bych snad řekl dílčího, problému v ustanovení celého zákona, který dnes platí zhruba třináct měsíců. V tomto případě se jedná opět o ustanovení, které ještě nevstoupilo v platnost.

Věcná podstata návrhu je obsažena v jeho bodě jedna. Změna data 1. září 2007 na 1. září 2010. V praxi to tedy znamená, jak zde bylo řečeno, posunutí termínu prvního konání maturitních zkoušek na středních školách a středních odborných učilištích s maturitními obory podle nového zákona, tedy jejich rozdělení na společnou, chcete-li státní, a profilovou, tedy školní část. Jedná se o posun o tři roky. Body dva a tři návrhu již jen legislativně promítají tuto změnu do paragrafu 192, tedy do účinnosti. Paragrafy 77 až 79 jsou v zákoně věnovány právě konání maturitních zkoušek. Účinnost zákona navrhují předkladatelé ke dni jeho vyhlášení.

Jako zpravodaj opět nechci důvody návrhu uváděné předkladatelem důvodové zprávy a v úvodním vystoupení komentovat. Předkládám vám proto alespoň stručné shrnutí důvodů, tak jak jsou uvedeny v důvodové zprávě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP