Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)
(pokračuje Bičík)

Možnost naplnění ustanovení § 73 školského zákona, který maturitní zkoušku definuje jako ověření, jak žáci dosáhli cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro příslušné obory vzdělání na středních školách. Problém vidí předkladatelé u žáků, kteří zahájili studium podle dosavadních učebních dokumentů a budou podle předkladatelů v průběhu studia podléhat dvěma různým vzdělávacím programům. Za druhé předkladatelé vycházejí z toho, jak je to i v odstavci 4 důvodové zprávy, že rámcový vzdělávací program pro všechny maturitní obory bude vždy vydán tak, aby následné vydání školních vzdělávacích programů mohlo být využito již ve školním roce 2006-2007. V úvodu důvodové zprávy je zdůrazněno, že dodnes nejsou zřejmé všechny okolnosti věcného obsahu maturitních zkoušek, jak to tady zaznělo. V závěru je jako důvod návrhu vyjádřena snaha předkladatelů vytvořit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dostatečný časový prostor k vydání nových kurikulárních dokumentů, zajištění souladu maturitní zkoušky s ustanovením § 73 zákona a zajištění, aby žáci středních škol a středních odborných učilišť s maturitními obory nebyli v průběhu maturitní zkoušky zkoušeni podle jiných pravidel, než která platila při zahájení studia. To jsou důvody obsažené v důvodové zprávě. Další vám nyní ústně podal pan předkladatel, nebo zástupce předkladatelů.

Opět pro ucelenější informovanost pléna Poslanecké sněmovny uvádím, že součástí návrhu zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v části třetí, v bodě 19, je dnes již jednou vzpomínané ustanovení zpřesňující ukončování platnosti dosavadních učebních dokumentů, týkající se i ukončování vzdělávání, že návrh totožný s dnes projednávaným byl předkladateli uplatněn při projednávání tohoto tisku ve výboru, kde nebyl schválen, že byl uplatněn i v Poslanecké sněmovně jako pozměňovací návrh pod body F1/2 až F1/4 a také touto Sněmovnou schválen nebyl.

To v zájmu objektivity a nestrannosti vystoupení zpravodaje je pro tuto chvíli všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Vlčka. Jinou písemnou přihlášku zatím nemám.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesl veto dvou poslaneckých klubů, klubu ČSSD a KSČM, proti projednávání tisku 1209 podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, eviduji tuto námitku dvou poslaneckých klubů. Budeme postupovat podle § 90 odst. 5, tedy běžným projednáváním ve třech čteních.

Ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, jak je zřejmé, moje stanovisko opět nebude shodné s návrhem předkladatelů. Já se domnívám, že celý návrh, jak byl předložen, jsme již prodiskutovali při jednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale že bychom se měli věnovat zejména té otázce, která zde byla řečena ústy zástupce předkladatelů. To je totiž problém, který také nám vrtá hlavou.

O co se jedná? O obsah společné části maturitní zkoušky, který by měl být společný pro žáky, kteří studují na gymnáziích, pro žáky lyceí, pro žáky středních odborných škol i žáky středních odborných učilišť, která poskytují vzdělání v učebním oboru se závěrečnou maturitní zkouškou, tedy s maturitou. A tady se přiznám, že mi skutečně vrtá hlavou, kde se asi objeví ten průsečík mezi jakousi křivkou, kterou jako pedagogové známe a která vyjadřuje řekněme komplexní předpoklady žáka k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky, ke studiu, a mezi jakousi přímkou, kterou bych mohl vyjádřit jako úroveň požadavků na absolventy všech těchto vzdělávacích oborů, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.

Proč o tom hovořím? Na jiném grafu bychom mohli přemýšlet o tom, jak asi se posune v případě, že průsečíky těchto dvou geometrických útvarů nebudou vhodně zvoleny, poměr mezi nastupujícími a úspěšnými absolventy těchto škol. A to je, myslím, otázka, o které bychom měli diskutovat, ne na tomto místě, protože, jak tady pan předkladatel zmiňoval, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou společné části maturitní zkoušky, má celou řadu konkrétních podkladů.

V letošním roce probíhá další ročník maturity nanečisto, ve kterém je celá řada věcí ověřována, a proto si dovolím v závěru svého vystoupení podat dva návrhy.

První návrh je totožný s předcházejícím projednávaným bodem. Opět podle § 90 odst. 7 navrhuji zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení.

Druhý návrh je podle mého názoru vstřícný. Je to návrh, ve kterém se chci obrátit na pana předkladatele jako předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já bych ho rád požádal bez jakéhokoliv usnesení, aby na nejbližší jednání výboru zařadil a také zabezpečil účast pracovníků CERMAT a Ministerstva školství, abychom tuto otázku mohli projednat.

Jinak se opět domnívám, pokud by problémy, které naznačuje důvodová zpráva k tomuto materiálu, měly být vážné, že je i v současné době dostatek času k tomu, aby tato Sněmovna třeba na podzim letošního roku nějakým způsobem rozhodla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Nyní se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Šojdrová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, já bych se velmi stručně vyjádřila k důvodům, které uvádějí předkladatelé jako vážné důvody pro odložení nového způsobu maturit.

Prvním důvodem, který zde pan kolega zmínil, je to, že by maturanti měli maturovat podle rámcových vzdělávacích programů, jejichž naplnění cílů mají ověřovat, a to v době, kdy tyto programy vlastně ještě tito studenti nebudou absolvovat. Já se domnívám, že on rozumí tomu, že novelou školského zákona jsme se tuto věc snažili upravit, a to tak, aby studenti maturovali z učiva podle dosud platných a schválených učebních dokumentů. Já se domnívám, že toto ustanovení, které jsme schválili při schvalování novely školského zákona u zákona o dalším vzdělávání, tuto věc do značné míry řeší, ale já chápu pana předkladatele a myslím si, že je potřeba vnímat i jeho kritiku pozitivně, že na tuto věc upozornil, a myslím si, že toto přechodné ustanovení mohlo být už ve schvalovaném novém školském zákoně a nemusely tady nastat tyto pochybnosti.

Já ale rozumím také tomu - a to se netýká přechodného ustanovení a nesouladu nových učebních dokumentů a nové maturity, ale týká se to samotné podstaty toho, z čeho se vlastně bude maturovat, to znamená těch oblastí, z nichž se má maturovat, ale já se domnívám, že to opravdu bude předmětem řešení samotných rámcových vzdělávacích programů, toho, jak budou těmito vzdělávacími programy pojaty právě všeobecné vzdělávací předměty a jak budou připraveny katalogy pro tyto zkoušky. Jsem přesvědčena o tom, že toto musí řešit rámcové vzdělávací programy a samotné zkoušky, připravované Centrem pro přípravu maturit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP