Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 16.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas určený pro jednání poslaneckých klubů vyprchal. Připomínám, že se nacházíme před závěrečným hlasováním. Přečtu návrh usnesení. Nebo chce pan zpravodaj ještě něco? Pan navrhovatel? Nechce také nic.

Takže: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1162, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Odhlásím vás a poprosím o novou registraci. Neustále zvoním, aby ti, kteří se chtějí účastnit hlasování, mohli přijít. Až se uklidní dveře, bude to pro mě signál, že už všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou zde přítomni.

Žádné námitky proti tomu, abych začal hlasování, nejsou?

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 107, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo 132, což je

 

132.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1191/ - třetí čtení

 

Pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban setrvá na svém místě a jako zpravodaj hospodářského výboru bude vystupovat pan poslanec Miloš Melčák. Nyní o slovo požádal pan ministr Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zdůraznil to, co je cílem novely živnostenského zákona v této chvíli. Je to velmi razantní administrativní zjednodušení vztahu podnikatelské sféry a státních institucí, a to tak, že tento zákon vytváří jedno místo, jeden formulář pro podnikatele, kteří přijdou na živnostenský úřad a mohou z tohoto jednoho místa vypořádat veškeré náležitosti, které se týkají podnikatelské agendy, se státem. To znamená, že podnikatel nebude obíhat jednotlivé instituce státu, obíhat bude elektronická informace. Je to průlom, který je nebývalým průlomem od Rakousko-Uherska.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Urbanovi. Prosím pana zpravodaje, chce-li vystoupit, nebo někdo další v otevřené rozpravě. Ano, takže paní poslankyně Eva Dundáčková se hlásí, pak pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych přečetla legislativně technické změny, které je zapotřebí načíst, tak aby mohly být hlasovány pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem J, to znamená mé pozměňovací návrhy. A pak také pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem C pana kolegy Pospíšila, který není dnes ve Sněmovně přítomen a je omluven z jednání.

Předně u pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem J, tedy návrhu poslankyně Evy Dundáčkové, není uvedeno, že tento návrh se vztahuje k zákonu č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, tedy notářskému řádu, ve znění pozdějších předpisů, ačkoli kontrolou stenozáznamu bylo zjištěno, že jsem opravdu avizovala, že se jedná o změnu notářského řádu. Prosím proto, aby to bylo doplněno.

Dále navrhuji, aby v bodu 6 se za slova "paragrafu 50l" doplnila slova "odstavec 1".

A v bodu 8 se za slovy "paragraf 51" zrušují slova "odstavec 3", a to z toho prostého důvodu - nejedná se o žádnou zásadní změnu meritorní, ale odstavec 3 paragraf 51 zkrátka nemá a jedná se o zrušení paragrafu 51 jako celku. Podobná legislativně technická chyba je i předchozí návrh.

To jsou všechny návrhy, které se vztahují k mému pozměňovacímu návrhu bodu J, tedy k změně notářského řádu.

Druhý okruh, který jsem avizovala, jsou pozměňovací návrhy pod písmenem C pana kolegy Pospíšila. Pan kolega Pospíšil načetl celou řadu změn, které rovněž já věcně v žádném případě neměním, ale vzhledem k tomu, že během načítání těchto pozměňovacích návrhů opakovaně posouval další body a přečíslovával je, došlo potom k určité nesrozumitelnosti textu, který legislativní odbor navrhuje vyřešit následujícím způsobem.

Za účelem upřesnění zařazení jednotlivých navrhovaných pozměňovacích bodů do textu vládního návrhu zákona je přednášena tato legislativně technická úprava. Vše se týká části první návrhu zákona.

K bodu 2. Uvozovací věta má znít: "Za bod 14 vládního návrhu se vkládají nové body X a Y, které znějí:".

K bodu 3. Upřesnění uvozovací věty, která by měla znít: "Za nové body X a Y se vkládá nový bod a za bod 15 vládního návrhu se vkládá nový bod." (?) Samotné texty těchto nových bodů jsou už obsahem pozměňovacího návrhu, ty znovu nenačítám.

Dále k bodu 5. Uvozovací věta by měla znít: "Bod 18 vládního návrhu zní:".

K bodu 6. Uvozovací věta by měla znít: "Za bod 18 vládního návrhu se vkládá nový bod, který zní:".

K bodu 8. Uvozovací věta by měla znít: "Bod 27 vládního návrhu zní:".

K bodu 9. Uvozovací věta by měla znít: "Body 29 a 30 vládního návrhu znějí:".

Děkuji vám, panu zpravodaji a panu ministrovi za trpělivost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP