Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se mi nikdo nehlásí, proto ji končím také.

Přednesu návrh usnesení. (Námitka.) Pardon, omlouvám se. Pan ministr Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že se sluší odpovědět na vznesené otázky nebo poznámky pana kolegy Černého.

Já bych chtěl zdůraznit, že projednáváme informaci o cvičeních v zahraničí a se zahraničními partnery. Samozřejmě, že armáda cvičí i pro jiné účely, ale teď projednáváme plán cvičení v zahraničí a se zahraničními partnery, takže z definice věci tato cvičení jsou určena především k plnění úkolů ve spolupráci se zahraničními partnery. To je například a ve své většině především pro zmíněné účely. Čili není zcela určitě jediný druh cvičení, které armáda provádí.

Pokud jde o tu ekonomickou rozvahu, samozřejmě není žádný problém pro Ministerstvo obrany takovou rozvahu předložit. Já se jenom trošku obávám, že předkládat ji v nějakém detailu do zpráv, které se předkládají Sněmovně, trošku přesahuje účel takovýchto zpráv. Ale velmi rádi předložíme takovouto zprávu pro jednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2006, podle sněmovního tisku 1227."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 358. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 108 přítomných pro návrh 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi.

 

Zahajuji projednávání posledního bodu, respektive předposledního bodu dnes dopoledne, kterým je bod číslo 83. Po něm bude následovat blok voleb. Bodem 83 je

 

83.
Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna,
Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 37/2004 Sb., a zákona č. 39/2004 Sb.
/sněmovní tisk 1183/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1183/1. Prosím pana kolegu Býčka, aby nám tento návrh uvedl.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, předkládám z pověření dalších poslanců návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Po strašně dlouhém čekání přichází na pořad jednání Sněmovny poslanecký návrh, jak jsem již uvedl. Už za ministrování pana Němce na Ministerstvu pro místní rozvoj byly slíbena celková novela zákona o cestovním ruchu č. 159. Nic však nebylo předloženo. Bohužel i pokračovatel na tomto ministerstvu pan ministr Paroubek zůstal jen u slibů. Vzhledem k situaci, která vznikla z hlediska přijetí některých záležitostí v Evropské unii, jsme se dohodli na podvýboru pro cestovní ruch, že předložíme krátkou novelu, která by reagovala jen na problematiku Evropské unie z hlediska jejího nálezu jako takového. Po dohodě s panem ministrem Martínkem jsme předložili tento návrh, a zase nás čekalo dlouhé čekání na pořad jednání. Z obavy, že neprojde tato novela do voleb, jsme využili včerejšího jednání o živnostenském zákoně a ve třetím čtení se podařilo podstatnou část materiálu předložit, tedy projednat.

Stojíme nyní před otázkou, zda pokračovat s poslaneckou novelou v legislativním procesu a umožnit, aby se zákon o cestovním ruchu novelizoval, nebo tento proces zastavit. Vzhledem k včerejším výhradám pana poslance Vávry, který kritizoval, že se nemohl vyjádřit ani k části té novely, která byla předmětem nebo obsahem pozměňovacího návrhu, doporučuji, abychom propustili do druhého čtení tento návrh, aby se i cestovní kanceláře a asociace mohly vyjádřit k jiným - ostatním částem zákona o cestovním ruchu. S tím, že prosím, abych v podrobné rozpravě mohl předložit návrh na zkrácení termínu o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan kolega Vykydal. (Předsedající dostává informaci o změně.) Pokud je to pan kolega Říha, musíme nejdříve schválit změnu zpravodaje. Bude to takový zajímavý test vaší popularity, pane poslanče.

 

Budeme hlasovat o výměně zpravodaje pro prvé čtení, a to pana kolegy Říhy za pana poslance Vykydala.

Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko ano v hlasování s pořadovým číslem 359, které jsem zahájil. Kdo je proti?

Ze 109 přítomných pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Slovo má pan kolega Říha. Ale stručně.

 

Poslanec Vladimír Říha: Velmi stručně, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolím si zastoupit pana kolegu. Předložený návrh reaguje na problematiku spojenou s volným pohybem služeb po vstupu České republiky do Evropské unie v oblasti cestovního ruchu. Stanovuje podmínky podnikání cestovních kanceláří z ostatních členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru na našem trhu. Druhou skutečností, na kterou předkladatelé návrhem reagují, je rozsudek Evropského soudního dvora, který nově vykládá definici zájezdu. Obecně lze konstatovat, že stávající principy právní úpravy zůstávají zachovány.

Protože cílem novely je vytvoření transparentnějšího podnikatelského prostředí, doporučuji propuštění návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Podle toho, kdo je zpravodajem tohoto tisku, nevím, jestli organizační výbor navrhuje přikázat hospodářskému výboru - navrhuji, aby v každém případě to bylo přikázáno hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vlamujete se do otevřených dveří. Návrh zní: hospodářský výbor. Kdo další se hlásí do rozpravy?

Připomenu panu kolegu Býčkovi, že chtěl navrhnout zkrácení lhůty.

 

Poslanec Ladislav Býček: Dovoluji si požádat ctěnou sněmovnu o zkrácení lhůty o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do rozpravy? Nevidím přihlášku, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 360. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 110 přítomných pro návrh 83, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP