Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme se věnovat bodu

 

180.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích za období leden - červen 2005
/sněmovní tisk 1175/

 

Materiál uvede ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, informace, jak již bylo řečeno, se týká nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za první pololetí 2005, čili leden až červen 2005. Jednotlivé operace jsou v materiálu popsány včetně finančního zabezpečení.

Prosím Sněmovnu, aby vzala materiál na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1175/1. Předpokládám, že stejně jako před chvílí sněmovní tisk uvede pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s 244. usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 62. schůze konané 2. listopadu 2005 k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005, sněmovní tisk 1175.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Martina Bělčíka, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučil Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005, sněmovní tisk 1175;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Titzovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci.

Usnesení, které před chviličkou přečetl pan poslanec Titz, je prosté. Znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005, tak jak je uvedena ve sněmovním tisku 1175.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 427. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 88 poslanců, 62 bylo pro, 23 proti. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno.

 

Tento bod byl projednán. Děkuji hlavním protagonistům.

 

Dalším bodem měla být zpráva o životním prostředí České republiky. Pan ministr Libor Ambrozek je řádně omluven, takže tento bod nebudeme projednávat.

 

Budeme se věnovat bodu

 

182.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2005
/sněmovní tisk 1213/

 

Slovo má opět ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, informaci předkládá vláda na základě vlastního usnesení ze dne 16. listopadu 2005. Tento materiál poskytuje přehled o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky, realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1322.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány z důvodu účasti na vojenských cvičeních a nácvicích, na jednáních a k zabezpečení operací Iraqi Freedom, Enduring Freedom, ISAF, KFOR a EUFOR.

Žádám Sněmovnu, aby vzala materiál na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1213/1. Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce výboru. Jako pověřený zástupce výboru je uveden pan poslanec Pavel Hönig, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážené torzo vlády, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se danou materií zabýval na 65. schůzi dne 18. ledna letošního roku. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve třetím čtvrtletí 2005. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hönigovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té se nikdo nehlásí, takže ji končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které zaznělo před několika málo sekundami.

Hlasování pořadové číslo 428 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 91 poslanců, pro bylo 62, proti 19 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je bod

 

184.
Podpora investičního záměru na stavbu nové budovy
Národní knihovny České republiky

 

Na 45. schůzi Poslanecké sněmovny nám byl rozdán na lavice materiál k tomuto bodu. Jeho součástí je i návrh na usnesení Poslanecké sněmovny a usnesení rozpočtového výboru č. 579 ze dne 1. června 2005. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Petr Bratský.

Než mu dám slovo, chci říci, že bod 153 je Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn. Tento bod zřejmě vyžaduje přítomnost pana ministra Františka Bublana, který je řádně omluven. Dalším bodem je bod, který by měla odůvodnit paní ministryně Petra Buzková.

Bez dalšího komentáře dám v tuto chvíli slovo panu poslanci Petru Bratskému.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP