Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Dobré odpoledne a děkuji za slovo. Po dlouhé době máte před sebou předlohu. Já se omlouvám, že jsem zadýchán, protože jsem z přilehlých prostor svého poslaneckého klubu ještě dobíhal, a v rychlosti jsem nenašel před sebou materiál, který máme, nicméně poslanecké kluby s ním byly všechny seznámeny.

Já bych jen sdělil, že materiál nebyl projednán výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Prosím pověřeného zástupce, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru. Předseda rozpočtového výboru v tuto chvíli není. Dívám se, přemýšlím - pan poslanec Recman se ujme jako místopředseda výboru této úlohy. Děkuji mu za vstřícnost.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Rozpočtový výbor se zabýval uvedenou problematikou na 44. schůzi, která proběhla 1. června loňského roku, a přijal k ní usnesení č. 579. Musím říci, že problematika se projednávala velice podrobně. Byla tam i bouřlivá diskuse. Rozpočtový výbor rovněž využil té možnosti a uskutečnil výjezdní zasedání v prostorách Klementina, kde se jednalo s panem ředitelem Ježkem a jeho spolupracovníky na uvedené téma. Výsledkem naší exkurze, pokut to tak mohu nazvat, a výjezdního jednání rozpočtového výboru v Klementinu pak bylo ono usnesení, které jste obdrželi, jako doporučující pro uzavření této problematiky.

Předpokládám, že řada z vás nemá tento materiál před sebou, proto mi dovolte, abych toto usnesení rozpočtového výboru přednesl:

Po úvodním slově místopředsedy výboru poslance Jiřího Václavka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. podporuje záměr řešení disproporce potřebné kapacity na umístění novodobých fondů v Národní knihovně České republiky a rekonstrukce Klementina;

II. doporučuje Ministerstvu financí a Ministerstvu kultury, aby do finančního výhledu na následující léta zařadila finanční prostředky na výše uvedenou záležitost;

III. zmocnil místopředsedu výboru poslance Krause - v té době -, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a ministra kultury.

Tolik má zpravodajská zpráva jako místopředsedy rozpočtového výboru k této problematice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Připomínám jenom, že máme dva návrhy na usnesení. Jeden je v odůvodnění, které předložil pan poslanec Petr Bratský, jeden je v usnesení rozpočtového výboru. Ne, že by si ta usnesení nějak mimořádně konkurovala, ale pro pořádek na to upozorňuji.

Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Pleva, potom pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je zde návrh, kterým má Poslanecká sněmovna podporovat výstavbu nové knihovny. Jedná se o podporu, která řádově činí několik miliard korun. Já si nedovedu představit, že se můžeme seriózně vyjádřit k tomuto bodu, pokud zde nejsou přítomni ministři financí a kultury. Proto prosím, jestli je možné zajistit na tento bod přítomnost ministra kultury a ministra financí. Pokud to není z technických důvodů možné, dávám procedurální návrh přerušit tento bod a odročit do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Možné to není, to vám sděluji, protože pan ministr Jandák je omluven a vy jste to přečetl souřadně, ne vylučovacím způsobem. Je to procedurální návrh. Chcete, aby se hlasoval hned? (Ano.) Pokud nejsou námitky, zazvoním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 429. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu do příští schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 39, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

Bude pokračovat všeobecná rozprava. Hlásí se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, musím říci, že jsem se podrobně seznámil s touto problematikou, osobně jsem se účastnil jednání v Klementinu s ředitelem Národní knihovny a jeho spolupracovníky, a to dokonce dvakrát. Jednou, jak jsem uváděl od tohoto mikrofonu, jako člen rozpočtového výboru, kde jsme podrobně projednávali uvedenou problematiku, zejména možnost spoluúčasti státu na financování této problematiky, a rovněž další jednání v Klementinu, které jsem absolvoval jako člen poslaneckého klubu KSČM, protože i náš poslanecký klub byl osloven ředitelem Národní knihovny panem Ježkem a požádán o podporu záměru výstavby nové budovy. Prohlédl jsem si Klementinum, měl jsem možnost si prohlédnout i záměr vypracovaný ředitelem a jeho spolupracovníky a musím říci, že jsem zcela chápal problematiku vybudovat nové prostory pro depozitář Národní knihovny.

Jsem přesvědčen o tom, že jedním z rozhodujících argumentů je, že kapacita Národní knihovny bude během dvou nebo tří let zcela vyčerpána. Národní knihovna slouží, a musím říci, že v souladu se zákonem, který jsme přijali zde v Poslanecké sněmovně, jako depozitář pro řadu knih, novin, časopisů, které ze zákona musejí vydavatelé zasílat do Národní knihovny, ta je archivuje, aby byly k dispozici pro vědecké účely a pro studium. Z toho důvodu je potřebné, aby stát Národní knihovně pomohl finančně zabezpečit takové prostory, aby tento záměr zákona mohla realizovat i v období, kdy kapacity Národní knihovny budou zcela zaplněny. Z toho důvodu hodnotím pozitivně přístup pana ředitele, že bez ohledu na politický akcent pozval i poslance KSČM k řešení této problematiky.

Jsem přesvědčen o tom, že bychom skutečně měli v následujícím období - a teď mám na mysli Sněmovnu, vládu, stát - se obrátit čelem k této problematice a zabezpečit finanční prostředky. Z tohoto důvodu jednoznačně podporuji i usnesení rozpočtového výboru, které jsem zde prezentoval, a jsem přesvědčen o tom, že této problematice by měla věnovat zvýšenou pozornost i nová Poslanecká sněmovna, která vzejde z voleb v červnu 2006.

Jsem přesvědčen o tom, že je to problematika složitá, že je to finančně náročné, v řádu několika miliard korun, ale myslím si, že bychom měli udělat první krok, to znamená přijmout usnesení ve znění rozpočtového výboru. Tím bychom se jako Sněmovna obrátili na exekutivu, konkrétně na pana ministra financí a ministra kultury, aby společným úsilím připravili návrh, zejména jeho finanční zabezpečení, např. pro finanční rok 2007, 2008, 2009, a pokusili se zapracovat finanční prostředky pro výstavbu nové budovy Národní knihovny do státního rozpočtu.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, tím bych mohl své vystoupení zakončit, nicméně chci upozornit ještě na jednu skutečnost, a to že obdobným způsobem jako Národní knihovna v Praze má problémy rovněž Vědecká knihovna Moravskoslezského kraje v Ostravě, která byla k 1. červenci 2007 převedena do majetku Moravskoslezského kraje s vědomím, že tato Vědecká knihovna je umístěna v cizím objektu, že to není objekt, který je v majetku státu, že to není objekt, který je v majetku Moravskoslezského kraje. Musím říci, že jsem se účastnil jednání v loňském roce u hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ing. Evžena Tošenovského, kde jsme projednávali uvedenou problematiku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP