Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 se zakládá na usnesení vlády ze dne 23. března 2005. Doplňuje původní informaci o cvičení se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, projednanou již předtím ve Sněmovně. Tento doplněk se předkládá proto, že původní informace byla zpracovávána již v říjnu 2004. Mezitím došlo k upřesňování, ke změnám termínů, nabídkám nových zahraničních výcvikových aktivit ze strany našich partnerů. Proto bylo nutné předložit tento doplněk.

Navrhuji Sněmovně, aby vzala materiál na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 962. Jako zpravodaje mám sice uvedeného pana poslance Miloše Titze, ale slovo má samozřejmě ten, kdo se ujal této odpovědnosti, a to je pan poslanec Pavel Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor se touto materií zabýval na 56. schůzi dne 25. května loňského roku a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 podle sněmovního tisku 962. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hönigovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Prosím pěkně, přihlaste se svými hlasovacími kartami.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005, podle sněmovního tisku 962."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 433. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 81 poslanců, 71 bylo pro, jeden proti. Návrh usnesení byl přijat a bod projednán.

 

Dalším bodem je bod

 

160.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2004
/sněmovní tisk 978/

 

Pan ministr Karel Kühnl se ujme slova.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tato informace se týká nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za 2. pololetí roku 2004. Popisuje všechny druhy nasazení našich sil a prostředků včetně souvisejících informací.

Jenom jako zajímavost připomínám, že se jednalo o období, kdy Armáda České republiky se také zúčastnila zajišťování bezpečnosti 28. letních olympijských her a 12. paralympijských her v Aténách.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Opět bude hovořit pan poslanec Hönig, který nás seznámí s projednáváním ve výboru. Usnesení máme jako sněmovní tisk 978/1.

 

Poslanec Pavel Hönig: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se tiskem 978 zabýval na 56. schůzi dne 25. května 2005 a přijal toto usnesení: Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2004 podle sněmovního tisku 978.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže otevírám poté, co jsem uzavřel všeobecnou rozpravu, rozpravu podrobnou. Rovněž do ní se nikdo nehlásí, takže budeme hlasovat o usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2004 podle sněmovního tisku 978."

 

Hlasování číslo 434 bylo zahájeno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 85 poslanců, pro bylo 54, proti 25. Návrh byl přijat, bod ukončen.

 

Budeme se věnovat bodu

 

161.
Rozhodnutí vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky
nad územím České republiky dne 18. dubna 2005
/sněmovní tisk 979/

 

Hovoří pan ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, informaci o zmíněném rozhodnutí vlády předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu na základě článku 43 odst. 6 ústavy. Jednalo se o přepravní let letounem Boeing 707-300 na trase Saab - Řím. Na základě rozhodnutí vlády vydalo centrum vojenské dopravy diplomatické povolení. Cestou orgánů řízení letového provozu byla realizace přeletu následně zabezpečena.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám o projednání a vzetí na vědomí tohoto materiálu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení je k dispozici jako sněmovní tisk 979/1 a pan poslanec Pavel Hönig se opět ujme slova.

 

Poslanec Pavel Hönig: Opět děkuji za slovo. Dámy a pánové, přečtu vám usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 56. schůze dne 25. května 2005: Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky nad územím České republiky dne 18. dubna 2005 podle sněmovního tisku 979. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. I podrobnou rozpravu končím, neboť se do žádné z rozprav nepřihlásil.

Přečtu návrh usnesení, o kterém dám vzápětí hlasovat: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky nad územím České republiky dne 18. dubna 2005."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 435. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo nechce vzít tuto informaci na vědomí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ne. Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 85 poslanců, 58 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Dalším bodem je

 

163.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005
/sněmovní tisk 1011/

 

Pan ministr Karel Kühnl nás uvede do problému.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tato informace se předkládá na základě usnesení vlády z 8. května 2005 č. 595 a poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1322.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, prosím o projednání tohoto materiálu a jeho vzetí na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Výbor pro obranu a bezpečnost se touto problematikou zabýval. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1011/1. Slova se ujme pověřený zpravodaj výboru pan poslanec Miloš Titz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP