Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 229 výboru pro obranu a bezpečnost z 60. schůze dne 7. 9. 2005 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí roku 2005, sněmovní tisk 1011.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. P. Maška, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, za vaši informaci. Otevírám všeobecnou rozpravu. Tuto uzavírám, protože se nikdo nehlásí. Otevírám rozpravu podrobnou, do níž se rovněž nikdo nehlásí. Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005."

Prosím, přihlaste se všichni, kteří otálíte.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 436. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Děkuji. Hlasování skončilo. Hlasovalo 79 poslanců, pro bylo 52, proti 24. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministru Karlu Kühnlovi.

 

Teď si dáme jednu změnu, tou je výroční zpráva Pozemkového fondu, a poté opět budeme doplňovat vojenské cvičení s patronací pana ministra Karla Kühnla. Takže projednáváme bod

 

167.
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2004
a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2004
/sněmovní tisk 1043/

 

Slova se ujme ministr zemědělství Jan Mládek.

 

Ministr zemědělství Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Pozemkový fond spravuje zemědělské nemovitosti ve vlastnictví státu, které sloužily ke dni účinnosti zákona č. 229/1991, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zemědělské, popřípadě lesní výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených. K 31. 12. 2004 spravoval Pozemkový fond zemědělskou půdu o celkové rozloze 599,6 tisíce hektarů, to je o 90 tisíc hektarů méně než na konci roku 2003, a ostatní majetek, budovy a stavby, v zůstatkové hodnotě 5,4 miliardy Kč, to je o miliardu Kč méně než ke konci roku 2003.

Lze konstatovat, že v roce 2004 byly nároky oprávněných osob za nevydané pozemky dle zákona o půdě vypořádány v celkové hodnotě 0,51 miliardy Kč, ve srovnání s rokem 2003 nárůst o 9,6 %. Přičemž k 31. 12. 2004 zbývalo vypořádat 2,34 miliardy Kč nároků oprávněných osob na převod pozemků, což představuje 32,4 dosud rozhodnutých nároků.

Za rok 2004 činily celkové příjmy zemědělského fondu 2,16 miliardy Kč, v roce 2003 to bylo 1,61 miliardy Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 1,99 miliardy Kč. Jeho celková finanční bilance k 31. 12. 2004 tedy byla aktivní a dosáhla 1,65 miliardy Kč.

Oba předložené dokumenty projednalo prezidium Pozemkového fondu dne 25. dubna 2005 a dne 5. května 2005 dozorčí rada Pozemkového fondu. Oba orgány navrhované materiály doporučily ke schválení.

Vláda České republiky projednala dokumenty na jednání své schůze dne 15. června 2005 a v usnesení č. 743 doporučuje Poslanecké sněmovně tyto dokumenty schválit.

Rovněž zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně výroční zprávu Pozemkového fondu za rok 2004 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu za rok 2004 ve svém usnesení č. 158 ze dne 7. září 2005 schválit.

Roční závěrka byla auditována a ze zprávy auditora vyplývá, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci organizace za účetní období roku 2004 v souladu se zákonem 563/1999 Sb., o účetnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Podle mých informací se zpravodajských povinností ujme pan poslanec Jaroslav Pešán. Je to tak? (Projevy nesouhlasu.) Ne. Já se omlouvám, pan poslanec Pešán mi poskytl informaci, která je pravdivou, že zpravodajem bude pan poslanec Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážení kolegové, nezdržím vás dlouho. Pan ministr to tady v podstatě řekl, já to jenom zopakuji, že zemědělský výbor svým usnesením č. 158 z 52. schůze ze dne 7. 9. 2005 doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2004, sněmovní tisk 1043, schválit.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Tuto uzavírám. Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí.

Takže, dámy a pánové, budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2004, podle sněmovního tisku 1043."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 437. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 81 poslanců, 47 pro, 16 proti, návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Mládkovi, panu zpravodaji Šenfeldovi.

 

Budeme se věnovat bodu

 

169.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005
/sněmovní tisk 1084/

 

Hovoří ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr národní obrany Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento doplněk na základě schválení usnesením vlády ze dne 23. března 2005 se předkládá z důvodů doplňujících žádostí zahraničních partnerů o změny termínů, počty cvičících osob a techniky v případě již naplánovaných a schválených výcvikových aktivit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Připomenu to, co vás nepřekvapí, že tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1084/1. Byl bych rád, kdyby z branného a bezpečnostního výboru přišel pověřený zpravodaj odůvodnit usnesení. Tím zpravodajem je pan poslanec Miloš Titz, takže bych ho prosil, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, dovolte, abych kolegyně a kolegy seznámil s 230. usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 60. schůze konané dne 7. 9. minulého roku, a to k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005, sněmovní tisk 1084.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. P. Maška, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005, sněmovní tisk 1084;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP