Začátek schůze Poslanecké sněmovny
18. dubna 2006 ve 14.03 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemné odpoledne a zahajuji 55. schůzi naší Sněmovny. Tato schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru ze dne 6. dubna 2006. Pozvánku jste měli obdržet, byla rozeslána v pátek 7. dubna. Takže vás nyní prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami.

Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů, tak bychom měli umožnit složit slib nové kolegyni. Ale to se nám může povést pouze tehdy, pokud bude přítomen někdo z místopředsedů. Takže já apeluji na všechny místopředsedy Sněmovny, aby se dostavili do sněmovny, jinak nejsme schopni technicky provést slib nového poslance. Doufám, že mě někdo z místopředsedů slyší. (Po příchodu místopředsedy Kasala: ) Už je to dobré.

Vážené kolegyně a kolegové, Zdeněk Koudelka se notářským zápisem, který jsem obdržel dnes ráno, vzdal svého poslaneckého mandátu, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je také slib nového poslance. Žádám tedy předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s těmi kroky, které učinil tento výbor, a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Takže prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády. (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.) Paní poslankyně, páni poslanci, dne 18. dubna 2006 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Zdeňku Koudelkovi podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 35. schůzi dne 18. dubna 2006 přijal usnesení č. 46, ve kterém konstatoval, že panu Zdeňku Koudelkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Zuzana Domesová. Následně odepřením složení slibu - (Neustálý hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale opět je tady příliš velký hluk. Já vás prosím, abyste se utišili a vyslechli zprávu předsedkyně mandátového a imunitního výboru tak, aby byla slyšet. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Odepřením složení slibu zanikl pak mandát i paní poslankyni Zuzaně Domesové, která se tak výkonu svého mandátu neujme. Mandátový a imunitní výbor tak konstatoval na své 35. schůzi dnešního dne zánik tohoto mandátu, a zároveň, že na uvolněný mandát nastupuje náhradnice paní Silva Černohorská. Toto je obsahem usnesení č. 47 mandátového a imunitního výboru.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslankyně Silva Černohorská poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu. Žádám poslankyni Silvu Černohorskou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové poslankyně. (Shromáždění povstává.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Nová poslankyně skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já - jistě jménem nás všech - paní Silvě Černohorské gratuluji a přeji jí, aby po zbytek volebního období se jí práce v Poslanecké sněmovně dařila. Děkuji paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru Evě Dundáčkové.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Také přeji hodně úspěchů paní poslankyni, i když to bude jen krátká doba.

Nyní přečtu, že pan poslanec Antonín Sýkora má náhradní kartu číslo 101.

Můžeme přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Tady navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Bratského a pana poslance Jaroslava Krákoru. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, určit tyto dva poslance ověřovateli 55. schůze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1, přítomno je 138 poslanců, pro hlasovalo 114, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 55. schůze určili poslance Petra Bratského a Jaroslava Krákoru.

 

Teď bych vám přečetl, kdo požádal o omluvení své neúčasti. Jsou to poslanci Jana Hamplová, Jan Klas, Veronika Nedvědová, Vladimír Říha - pan poslanec přijede asi až o půl páté, Ladislav Skopal se omlouvá - je na zahraniční cestě, stejně jako Petr Šulák, na mezinárodní konferenci o subsidiaritě v Rakousku je Pavel Svoboda a Vojtěch Filip. Omluvu jsem obdržel také od premiéra české vlády Jiřího Paroubka. Z dnešního jednání se omlouvá také místopředseda Jiří Havel, který je v zahraničí. Omlouvá se rovněž ministr Jan Mládek a také ministr Pavel Němec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP