(Jednání pokračovalo v 15.10 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegyně a kolegové, věc jsme vyřešili a můžeme pokračovat. Prosím vás, abyste se vrátili do Sněmovny a mohli jsme projednávat další body programu.

Vážení, máme před sebou vlastně druhý bod našeho dnešního programu. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, sněmovní tisk 1280. Toto jednání by mělo probíhat ve zkráceném režimu. Před projednáváním tohoto vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, tedy sněmovní tisk 1280, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednávání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám tedy rozpravu k tomuto tématu. Pokud se do této rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Budeme hlasovat o tomto textu usnesení. Ještě předtím, než ho přečtu, vás všechny odhlásím. Všechny odhlašuji. Prosím, abyste se, kdo jste tady, znovu přihlásili. Zvoním na ty, kteří tu nejsou.

Mezitím čtu text usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno je 129, pro hlasovalo 121, proti 0. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

My se můžeme pustit do projednávání bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
/sněmovní tisk 1280/ - zkrácené jednání

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, já vás tedy žádám, abyste se ujal slova a přečetl nám návrh, který nám vláda předkládá. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Česká republika byla v měsících březnu a dubnu letošního roku zasažena povodněmi, které způsobily velké škody na veřejném i soukromém majetku. Na řešení těchto škod a také na nová protipovodňová opatření vláda navrhuje ve státním rozpočtu zajistit částku do výše 5 miliard korun, přičemž saldo státního rozpočtu na rok 2006 by zůstalo nezměněno.

Navrhuje se tedy, aby se o 5 miliard korun posílila příjmová stránka státního rozpočtu. Zvýšení příjmů státního rozpočtu bude zajištěno ve výši 2 miliard korun z dividend z majetkové účasti státu ve společnosti ČEZ, a. s., dále ve výši 2 miliardy 695 milionů korun z dividend z majetkové účasti státu ve společnosti Osinek, a. s., a 305 milionů korun bude zajištěno snížením základního kapitálu společnosti Osinek, a. s.

Aby mohla být příjmová stránka státního rozpočtu posílena výše uvedeným způsobem, navrhuje se rovněž doprovodná novela zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, která je předkládána samostatně.

Pokud jde o výdajovou stránku státního rozpočtu, bude v kapitole Všeobecná pokladní správa vytvořen nový specifický ukazatel prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto návrhu.

Současně bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že Ministerstvo financí dnes reagovalo také na usnesení rozpočtového výboru, ve kterém byl požádán ministr financí, aby do doby projednávání tisku 1280 na 55. schůzi předložil návrh úpravy střednědobého výhledu státního rozpočtu a střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008, které budou respektovat dlouhodobá řešení v oblasti protipovodňových opatření. Vzhledem k tomu, že vláda v tuto chvíli ještě neprojednala příslušný materiál, který zvyšuje výdaje na protipovodňová opatření, vycházel jsem jako ministr financí z připravovaného materiálu, který byl rozeslán ministrem zemědělství do vnějšího připomínkového řízení, a předpokládané výdaje tedy byly v této informaci promítnuty. Tato informace byla dnes doručena rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, přijal usnesení, které máte také jako sněmovní tisk 1280/1. Nyní bych požádal předsedu rozpočtového výboru a zároveň zpravodaje Miloslava Vlčka, aby nás seznámil s výsledkem projednávání tohoto tisku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 59. schůze ze dne 13. dubna 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, tisk 1280.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě předsedy výboru poslance Vlčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. navrhuje, aby se k vládnímu návrhu zákona podle sněmovního tisku 1280

a) konala rozprava obecná i podrobná,

b) bylo jednání ukončeno do konce prvního týdne 55. schůze;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila bez připomínek;

III. žádá ministra financí, aby do doby projednání tisku 1280 na 55. schůzi Poslanecké sněmovny předložil návrh úpravy střednědobého výhledu státního rozpočtu a střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008, které budou respektovat dlouhodobá řešení v oblasti protipovodňových opatření;

IV. zmocňuje…

Vrátil bych se k bodu III. Tady byl všem poslancům rozdán na lavice text této informace k bodu III, takže úkol, který jsme měli z rozpočtového výboru, Ministerstvo financí splnilo. Následně bych pak ve sloučené rozpravě přednesl návrh na usnesení, které vyplývá právě z této informace.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu. Sněmovna v této chvíli může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští, a může omezit také řečnickou dobu až na pět minut. My v této chvíli rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP