(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Dohromady tedy by se státní rozpočet podílel částkou 4 miliard korun během následujících čtyř let, Evropská investiční banka částkou zhruba 4 miliard Kč během následujících čtyř let a výnosy z privatizace částkou 2 miliard Kč. Čili minimální předpoklad objemu finančních prostředků, který by byl na tomto zvláštním účtu, případně protipovodňovém fondu, je v horizontu do roku 2010 cca 10 miliard Kč na protipovodňová opatření.

Úprava výhledu, kterou dalo Ministerstvo financí k dispozici rozpočtovému výboru, odráží léta 2007 a 2008. V každém roce počítá se zvýšením výdajů o 2 miliardy Kč, to je navýšení výdajů státní rozpočet plus vždy 1 mld. Kč ročně čerpání půjčky od Evropské investiční banky.

V tuto chvíli se materiál, který se koncepčně zabývá řešením povodňových škod, nachází ve vnějším připomínkovém řízení. Předpokládám, že by vláda tento materiál měla projednat v následujících týdnech včetně předběžného rozvrhu a včetně rozhodnutí, jak postupovat z hlediska vyčlenění těchto finačních prostředků v rámci našeho systému veřejných rozpočtů. Předpokládám, že pokud by z 5 miliard Kč všechny prostředky nebyly vyčerpány na financování obnovy obecní, krajské nebo státní infrastruktury v důsledku škod, tedy odstraňování škod z roku 2006, zbylá část prostředků by mohla být posléze také převedena na tento zvláštní účet, případně zvláštní fond tak, aby sloužila k odstraňování povodňových škod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Má v úmyslu vystoupit zpravodaj? Nemá.

Kolegové, jsme ve zvláštním režimu zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze a podle § 99 odst. 7 může v tomto režimu začít třetí čtení bezprostředně pro čtením druhém. Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Otevírám rozpravu. Kdo chce ještě vystoupit v této rozpravě ve třetím čtení návrhu zákona s eventuálním pozměňovacím návrhem nebo legislativně technickou úpravou? Pokud není žádný vystupující do rozpravy ve třetím čtení, rozpravu mohu ukončit.

Měli bychom nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích, i o těch, které zazněly ve druhém čtení. Požádal bych zpravodaje, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Budeme postupovat následujícím způsobem. V rozpravě ve druhém čtení nezazněly žádné pozměňovací návrhy, zazněl jeden podmíněný návrh: pokud bude přijat zákon o změně státního rozpočtu podle tisku 1280, mělo se k tomu přijmout usnesení, které jsem přečetl ve druhém čtení.

Postup bude následující. Nejdříve budeme hlasovat o zákonu jako celku. Pokud tento zákon bude schválen, měli bychom hlasovat o doprovodném usnesení, které bych před hlasováním přečetl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Myslím, že žádný jiný názor na postup není. Zazvoním ještě na poslance, aby se všichni dostavili k hlasování o tomto celém předloženém návrhu zákona.

Mohl bych nyní přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR za rok 2006, podle sněmovního tisku1280."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24, přítomno 174, pro hlasovalo 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Budeme ještě hlasovat o doprovodném usnesení.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Usnesení přečtu ještě jednou: "Poslanecká sněmovna v důsledku změny zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, mění své usnesení č. 2015 ze dne 2. prosince 2005 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2007 až 2008 a stanoví nový střednědobý výdajový rámec na rok 2007 ve výši 987,6 mld. Kč a na rok 2008 ve výši 1024,5 mld. Kč."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto je text o kterém budeme nyní hlasovat jako o doprovodném usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto doprovodného usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přítomno je 173 poslanců, pro hlasovalo 122, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání bodu změna zákona o státním rozpočtu.

 

Třetím bodem je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
/sněmovní tisk 1281/ - zkrácené jednání

 

Protože je návrh na zkrácené jednání, podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu k této otázce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme ihned hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout zkrácené jednání, stiskne tlačítko. - Konstatuji, že i nadále existují podmínky pro projednávání vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání. - Kdo je proti tomuto textu usnesení?

Hlasování má pořadové číslo 26, přítomno je 174, pro hlasovalo 151, proti nikdo. Byl přijat názor, že Sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednávání tohoto návrhu ve zkráceném jednání. Můžeme se nyní do tohoto zkráceného jednání pustit.

Projednáváme nyní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178 o zrušení Fondu národního majetku, sněmovní tisk 1281. Prosím místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku, aby uvedl i tento materiál.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, tato novela bezprostředně navazuje na již Poslaneckou sněmovnou schválenou změnu zákona o státním rozpočtu. Zabývá se zdrojovou stránkou, příjmovou stránkou státního rozpočtu v roce 2006. Navrhuje tuto příjmovou stránku posílit o částku 5 miliard Kč s tím, že 2 miliardy Kč by se čerpaly z dividendy společnosti ČEZ, částka 2695 milionů z dividend společnosti Osinek a částka 305 milionů Kč ze snížení základního kapitálu společnosti Osinek. Prostředky budou použity jako příjem státního rozpočtu pro to, aby vybalancovaly zvýšené výdaje státního rozpočtu o 5 miliard Kč, jak ho již schválila před chvílí Poslancká sněmovna.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Miloslava Vlčka, aby uvedl usnesení č. 1281/1, které přijal rozpočtový výbor.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, rozpočtový výbor na své 59 schůzi 13. dubna přijal usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č 178/2000 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, tisk 1281.

Po úvodním slovu náměstka financí Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě poslance Vlčka a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny

1. navrhuje, aby k vládnímu návrhu zákona podle sněmovního tisku 1281 se konala rozprava obecná a podrobná, aby bylo jednání ukončeno do konce prvního týdne 55. schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP