(16.20 hodin)
(pokračuje Mencl)

To jistě není částka, která by nemohla být zvýšena, to jistě není částka, jejíž výše stačí a stačila na to, aby bylo povodním zabráněno. Konstatuji, že Povodí Moravy, jak je mi známo, a jistě i jiná povodí mají připravenu řadu protipovodňových projektů, mají protipovodňové koncepce a zcela určitě, a jsem o tom přesvědčen i po diskusi s odborníky z těchto povodí, bylo možné prostavět daleko vyšší částky. Tyto částky ovšem nebyly k dispozici. V této chvíli činí potřeba zhruba 50 mld. korun a částky, které zde uvádí pan ministr financí, nebudou dostatečné k realizaci těch protipovodňových opatření. Považuji tedy i já za velmi správný návrh kolegy Kocourka, který zde navrhl vytvoření rezervoáru, ze kterého by bylo možné čerpat více. Ta potřeba skutečně je vyšší.

Prosím pana ministra, aby nepoužíval úskoky typu "bylo daleko více peněz, než kolik bylo možné profinancovat". Není tomu tak. My jsme se touto věcí opakovaně ve výboru pro životní prostředí zabývali a známe ta čísla, známe materiály příslušných ministerstev. Konstatuji, že to neodpovídá pravdě.

Nicméně chtěl bych ještě dodat, že naším úkolem v této chvíli podle mého názoru není se tady stranicky kolem těchto věcí dohadovat. Naším úkolem podle mého názoru by bylo, abychom sami sebe a i budoucí vládu zavázali k tomu, že skutečně do třetice spíše bych řekl všeho špatného jsme schopni se opravdu v budoucnosti zachovat s potřebnou odpovědností.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, v tuto chvíli rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečné slovo už proběhlo, takže poprosím pana zpravodaje, zda by Sněmovnu informoval o své představě, jak se v závěru tohoto bodu vyrovnáme se svými povinnostmi.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v rozpravě k tisku 1281 zazněl jeden pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh pana kolegy Kocourka. Doporučil bych takový postup hlasování, že bychom jako první bod hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Kocourka. S panem poslancem jsem konzultoval, jestli chce o tomto návrhu hlasovat jako o celku, souhlasil, že ano. To by bylo první hlasování. Podle výsledku tohoto hlasování bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu, který je v usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Žádné námitky nejsou, váš návrh je logický, takže přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Kocourka. Stanoviska? (Zpravodaj i ministr zamítavé stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 28. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, pro bylo 46, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Nyní bychom hlasovali, pane místopředsedo, o komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak je uveden v usnesení rozpočtového výboru. Moje stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 29 započalo. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 168 bylo pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Nyní, nemýlím-li se, mohu přednést návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), podle sněmovního tisku 1281, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 167 bylo pro, nikdo proti. Usnesení jsme přijali.

 

Poté co poděkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi, bod ukončím.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

4.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006
/sněmovní tisk 1283/

 

Materiál uvede ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Pan ministr se ujme slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolím si vám říci pár slov k návrhu změny Státního fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že povodně, o kterých tady dnes hovoříme od začátku schůze, také samozřejmě zasáhly fyzické osoby, nejen obce, města a kraje, připravili jsme na ministerstvu několik návrhů, které by mohly řešit situaci také občanů, kteří jsou povodněmi poškozeni. Protože jsme chtěli, jako ostatně při všech programech, především postupovat rychle, nevymýšleli jsme nějaké nové projekty, ale využili jsme buď stávajících, nebo těch, které se osvědčily při povodních v roce 2002.

Z tohoto důvodu vám navrhuji následující změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, a sice o 2 mld. korun navýšit položku, která je určena pro výplatu úvěrů mladým lidem na modernizaci bytů. V tomto případě by lidé poškození povodní mohli čerpat z tohoto fondu s tím, že samozřejmě v jejich případě je odstraněn ten věkový limit, to znamená 36 let. Samozřejmě tyto úvěry by byly vyřizovány přednostně. Jedná se tedy o půjčku ve výši 150 000 korun se splatností deset let a dvouprocentním úrokem.

Druhá změna nebo druhým systém, který by mohl pomoci zejména tam, kde škody jsou větší, je pomoc, která se osvědčila v roce 2002. Je to pomoc, která v podstatě umožňuje jednotlivým obcím vytvořit své fondy na obnovu bydlení poškozeného povodněmi. Tyto fondy by byly dotovány ze Státního fondu rozvoje bydlení celkovou částkou 1 mld. korun, to znamená změnil by se tady rozpočet tím, že by se přidala nová položka pomoc při obnově povodní poškozeného bytového fondu, která by byla dotována celkově 1 mld. korun .

Dohromady by to znamenalo zatížení rozpočtu fondu v letošním roce o 3 mld. korun, přičemž ovšem to nijak nenaruší stabilitu financování Státního fondu rozvoje bydlení, protože Státní fond rozvoje bydlení má v této chvíli volné finanční prostředky ve výši zhruba 8 mld. korun - necelých 8 mld., je to tedy přesně 7,8 mld. Tím pádem by se tato částka snížila o 3 mld., z čehož 2 mld. by byly ještě vratné. Ta třetí částka, 1 mld., to je dotační titul.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP