(16.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

To znamená, že i po této transakci by zůstalo ve fondu 4,8 miliardy volných prostředků. Celková aktiva fondu by i po této transakci zůstala ve výši 14,4 miliardy korun, to znamená, to jsou poměrně dostatečné záruky pro to, aby státní fond mohl dále pokračovat.

Pokud se týká dotačního titulu, na tento dotační titul by měl nárok každý, jehož škoda překročila 71 500 korun. V tom případě občan může mít možnost čerpat do 70 %, resp. pokud byl opakovaně vytopen, tak do 90 % celkové škody. Voda je potom omezena částkou 200 000 korun dotace u nemovitosti, která má maximálně 3 byty, 500 000 u nemovitosti, která má maximálně 8 bytů, a 700 000 korun nad 8 bytů.

Já bych si dovolil využít této příležitosti a ještě vás informovat také o některých dalších opatřeních, které ministerstvo provedlo z hlediska odstraňování škod způsobených povodněmi. My jsme prakticky bezprostředně vyhlásili tři programy, které pomáhají obcím, městům a krajům. První program byl určen pro obce, které musely vystěhovat obyvatelstvo z důvodů povodní. Z těchto prostředků je možno zaplatit veškeré záležitosti, které jsou spojeny s ubytováním, stravováním a event. hygienickými potřebami. Limity na jednotlivé dny a osoby jsou uvedeny v nařízení. Druhý dotační titul je tzv. pytlovné. To je titul, který má pomoci obcím odstranit následky jednak předcházení povodním a potom odstraňování bezprostředních následků povodní, jako je čištění, pročišťování kanalizace atd. Tento fond pro města je také k dispozici okamžitě a je z něho možné všechny tyto prostředky čerpat. Jediné prostředky, které se z toho nedají čerpat, jsou mzdové prostředky, všechny ostatní jsou možné pokrýt těmito zdroji. Třetí fond, který jsme zavedli, to je fond pro města a kraje na odstraňování následků na majetku obcí a krajů, to znamená jednak na majetku budov, ale také silnic, mostů, mostních konstrukcí atd. Pokud se týká obcí tak dotace je stoprocentní, pokud se týká krajů, dotace je padesátiprocentní.

V této chvíli má ministerstvo k dispozici na všechny tyto programy 380 milionů korun. Jenom pro zajímavost, v této chvíli bylo čerpáno zatím minimálně, spíše jsou platby avizovány. V této chvíli je čerpáno zhruba půl milionu korun, zbývající částky se připravují. Z peněz, které jste zde před chvílí schválili, budou potom tyto fondy průběžně doplňovány tak, jak bude celková potřeba škod. Jsou vyčíslovány postupně podle toho, jak opadává voda a jak zasahují odborníci, kteří mohou určit jednotlivé rozsahy škod.

Při všech těchto programech jsme se řídili především tím, aby byla pomoc poskytnuta bezprostředně, to znamená, aby nebyly žádné byrokratické překážky, resp. prodlevy, a doufám, že tímto způsobem lidem, kteří byli povodněmi poškozeni, pomůžeme nejlépe.

Jinak bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který zcela iniciativně projednal tento návrh ministerstva a doporučil ho Poslanecké sněmovně. Myslím si, že to je dobrý doklad, že poslanci si uvědomují a chtějí pomoci řešit tyto problémy vyvolané povodněmi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Martínkovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, usnesení máme k dispozici jako tisk 1283/1. Prosím, aby zpravodaj výboru pan poslanec Váňa nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovně.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 64. schůzi po odůvodnění magistra Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Miroslava Váni a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006, sněmovní tisk 1283, projednat a schválit.

To je vše v rámci mé zpravodajské zprávy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do ní se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Pokud pan ministr Martínek nechce vystoupit se závěrečným slovem, tak se zdá, že nastala ta pravá chvíle pro to, abychom hlasovali o návrhu usnesení, tak jak je uvedeno v usnesení příslušného výboru: "Poslanecká sněmovna schvaluje změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006, podle sněmovního tisku 1283."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 134 pro, nikdo proti. Usnesení bylo přijato.

 

Bod může skončit. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

33.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění
finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
/sněmovní tisk 1185/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády, alespoň tak jak mám napsáno, tento zákon uvede místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel. Dostávám prozatím neověřenou informaci, že pan místopředseda byl omluven. Kontroluji - je tomu tak - pro zahraniční pracovní cestu a neodkladné pracovní záležitosti.

Táži se některého z nepřítomných místopředsedů vlády, zdali by nebyl ochoten materiál uvést. Mám informaci, že to bude první místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Já bych poprosil všechny ty, kteří pana ministra Sobotku vidí, aby mu sdělili, že Sněmovna ho očekává. - Ano, už je zde, takže ho prosím, aby uvedl tisk 1185.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP