(17.30 hodin)
(pokračuje Severa)

Já si dovolím znovu zopakovat velmi stručně, že se nejedná o trestné činy, které by byly nějak nahodilé. Jsou to trestné činy, kterou jsou vždy úmyslné, jsou nejzávažnější v tom, že na konci je skutečně smrt člověka. Jedná se v tom mém návrhu o rozšíření výčtu trestných činů, za které bude možno uložit trest odnětí svobody na doživotí: a) trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, b) trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 4, c) trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 4, d) trestný čin vydírání podle nového § 235 odst. 4 a e) trestný čin úmyslného ublížení na zdraví podle § 222 odst. 3 - všechny tyto trestné činy s následkem smrti.

Určitě se shodneme v tom, že se nejedná o nahodilé trestné činy, určitě se jedná dle nás všech podle té povahy trestného činu o obzvláště zavrženíhodné chování pachatelů, zvláště když - opakuji - jsou to recidivisté. V tomto návrhu zákona zjednodušujeme pravidla pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí u recidivistů a říkáme, že vše, jakékoliv rozhodnutí, je v pravomoci soudu. Soud neuloží trest odnětí svobody pachateli, který znovu spáchal trestný čin, za který je možno uložit trest odnětí svobody, ačkoliv byl pro takový trestný čin potrestán už jednou, a to pouze za podmínky, že uložení takového trestu nevyžaduje účinná ochrana společnosti. Z toho vidíte, že žádným způsobem neomezujeme rozhodnutí soudu, naopak ponecháváme vše na zvážení soudce, znalosti všech podrobností toho trestného činu.

Domníváme se však, že je nutné vytvořit určitý tlak na to, aby soudy určitým způsobem daleko citlivěji a daleko jasněji se stavěly k těm případům, kdy recidivista páchá trestnou činnost opakovaně a na jejím konci je právě toto číslo (ukazuje papír s číslem 360). Já jsem zapomněl dodat, že je to číslem 360 obětí nikoliv za 15 let, ale za posledních šest let od roku 2000, kdy jsme začali tuto statistiku tvořit.

Takže já prosím o pozornost, aby tento návrh zákona nebo ta novela nebyla odsouvána do pozadí. Jsme si vědom toho, že nebyla tato novela projednávána z toho důvodu, že tady byla celková rekodifikace trestního zákona. Věřím, že rekodifikace trestního zákona opět přijde na pořad jednání. Ale jsem si jist, že to nebude hned po prázdninách, že to bude nějakou dobu trvat. A za všechny ty, kteří zemřeli možná zbytečně proto, že tady nemáme tuto úpravu, bych se přimlouval, abychom třeba i na zkrácenou dobu dvou nebo tří let, kdy rekodifikace nebude dokončena, zvážili a tuto úpravu pro naše soudy přijali.

Domnívám se, že to je naprosto apolitický návrh, protože nezvýhodňuje nikoho, pouze se snaží zavést jasná pravidla pro ty, kteří v této společnosti nechtějí pravidla ctít a dopouštějí se trestných činů opakovaně. Domnívám se, že tento návrh by mohl získat podporu, protože může zachránit mnohé lidské životy.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že tento návrh bude podpořen tak, aby mohl být účinný v co nejkratší době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi, který k nám pohovořil jménem navrhovatelů. Připomenu, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 625/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, přistupujeme k projednání několika změn trestního zákona, které byly Sněmovnou odkládány proto, jak už to připomněl pan navrhovatel, že se předpokládala celková rekodifikace, celková změna trestního zákona, a právě proto jsme tyto drobné změny neprojednávali. Jak vládní návrh na přijetí nového trestního zákona dopadl, všichni víme a všichni máme v paměti.

Ústavněprávní výbor tedy projednával všechny tyto drobné změny trestního zákona a dospěl k závěru, že není vhodné, není užitečné, abychom nyní přistupovali k jednotlivým "salámovým" změnám tak závažného právního předpisu, jako je trestní zákon. To znamená, tu změnili délku trestu, tu zavedli nový trestný čin atd., protože takovýto postup vůči takovým kodexům, jako je trestní zákon, rozkolísává právní vědomí občanů, není jasné, co vlastně platí, co neplatí. Čili ústavněprávní výbor, jakkoliv důvody, které tady uvedl pan předkladatel, uznává za legitimní a správné, navrhl ve svém usnesení, aby tento návrh zákona byl zamítnut.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Přihlásila se do ní paní poslankyně Parkanová, potom paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v odpoledních hodinách vám byl rozdán na lavici list papíru, který je mým komplexním pozměňovacím návrhem k tomuto projednávanému tisku. Nebudu vás tady obtěžovat tím, že bych tento návrh znovu četla.

Omezím se pouze na informaci, že tento návrh je komplexním pozměňovacím návrhem k původním předloze a jeho smyslem je umožnit soudu uložit doživotní trest i u vybraných trestných činů, v jejichž důsledku byla způsobena smrt a pachatel je spáchal opakovaně. Ty podmínky, za kterých soud zvažuje doživotní trest, přitom zůstávají stejné, jako je tomu u těch trestných činů, za které lze uložit doživotní trest v současné době. Zachována je také stejná rozhodovací volnost soudu.

Já jsem přesvědčena o tom, že tento můj návrh odstraňuje většinu výtek vůči původnímu návrhu, v jejichž důsledku návrh nezískal podporu v ústavněprávním výboru. Výhodou tohoto pozměňujícího návrhu také je, že se nejedná o žádný rozsáhlý zásah do struktury a do koncepce platného trestního zákona, podstata původního návrhu přitom však zůstává zachována.

Proto vás prosím o podporu tohoto mého komplexního pozměňovacího návrhu a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Vlastě Parkanové a prosím, aby k řečništi přistoupila paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh je motivován v podstatě velmi obdobně jako návrh paní poslankyně Parkanové. Jen tedy předložení jejího pozměňovacího návrhu jsme dostali k dispozici až dnes a nestačila jsem jej, přiznám se, dopodrobna prostudovat.

Navrhuji v podstatě alternativu, možná že nakonec dospějeme po podrobném prostudování k závěru, že jeden nebo druhý návrh je lepší. Já bych si velmi přála, abychom tu či onu variantu podpořili, protože navzdory tomu, že nebyla přijata rekodifikace trestního zákona, si myslím, že ten návrh ve své podstatě směřuje k ochraně základních práv a svobod, které si přejeme chránit, a svojí myšlenkou odpovídá tomu, co jsme si přáli v rekodifikaci. Navíc nepřijetí rekodifikace, důvody, které byly uváděny, já považuji v podstatě za zástupné.

Navrhuji tedy, aby byl ve znění tisku č. 625 vypuštěn bod 16, to znamená zrušení oné volné úvahy soudu, kterak naložit s přitěžujícími okolnostmi či dalšími okolnostmi, za kterých by došlo ke spáchání trestného činu, a dále u bodu č. 1 vypustit první odstavec, to znamená první větu, podle které se za výjimečný trest může považovat pouze trest smrti a za výjimečný trest nadále není považován trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let. Bod 1 tedy podle mého návrhu začíná až větou "Odstavec 2 se vypouští." a pokračuje tak, jak je uvedeno v tisku č. 625.

To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. - Ještě se hlásí pan poslanec Severa v rámci podrobné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP