(17.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Navrhuje proto nový trestný čin, který byl toliko jinak nazván, a jednalo se o trestný čin porušení důvěrnosti ústního projevu a jiného projevu osobní povahy podle ustanovení nově navrhovaného § 162, které mělo postihovat neoprávněné zachycení, zpřístupnění či jiné použití neveřejně pronesených slov nebo jiného projevu osobní povahy.

Chtěla bych vás poprosit, až se budete rozhodovat o tom, zda tomuto tisku dáte nebo nedáte svůj hlas, abyste zvažovali toliko to, zda postih nedovolených odposlechů považujete za správný, či nikoliv. Pokud ano, vyjádřete prosím tomuto tisku svoji podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Nikdo další se nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. (Poslanci Rusová a Kladívko vstávají od stolku zpravodajů.)

Musím zahájit podrobnou rozpravu. Vy jste mě trošku zmátli, takže jsem lovil v paměti a děkuji všem, kteří mi potvrdili, že se podrobná rozprava nekonala, takže ji samozřejmě rád otevírám. Pokud se nikdo nehlásí, tak ji také stejně tak rád uzavírám a končím druhé čtení. Teď přišel čas pro odchod paní poslankyně Rusové a pana poslance Kladívka. Končím druhé čtení tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat další novele trestního zákona, tentokrát z pera pana poslance Vlastimila Ostrého a kolektivu. Je to

 

38.
Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 720/ - druhé čtení

 

Hovoří pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátkou rekapitulaci a historii této drobné normy, která byla předložena už v roce 2004 a po projednání v prvním čtení byla takzvaně zaparkována, protože začal být projednáván nový trestní zákoník a po konzultaci jak s ústavněprávním výborem, tak i s Ministerstvem spravedlnosti či s policejním prezidiem jsme připravili s kolektivem novelu této normy, která byla přijata v novém trestním kodexu, kterou ústavněprávní výbor schválil a kterou schválila následně i Poslanecká sněmovna Parlamentu. Po známém vrácení trestního zákoníku ze Senátu a kvůli tzv. tunelářskému paragrafu došlo k zamítnutí celé normy, a tudíž samozřejmě i tato právní norma, která se týká fotbalového nebo sportovního výtržnictví, postihování tzv. hooligans, tím pádem nenabyla účinnosti.

Proto bych vás chtěl velmi požádat o to, aby v projednávání této normy se pokračovalo, abyste jí vyjádřili svoji podporu. Věřím, že i přes to, že ústavně právní výbor na svém projednávání nedoporučil tuto normu, bude nakonec přijata.

Chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc, že k této normě nebo k té původní normě jsme připravili s panem doc. Šámalem, který na tom spolupracoval, ten stejný pozměňovací návrh, který já přednesu v podrobné rozpravě a který přesně kopíruje odstavce o výtržnictví z nového trestního zákoníku, který nebyl přijat. Není tam nic jiného, nic nového.

Ještě jednou vás velmi žádám o podporu této normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Ostrému. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 720/2 a já prosím, aby zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jiří Pospíšil usnesení ústavněprávního výboru uvedl.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto sněmovním tiskem na své schůzi dne 29. března a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh neschválila. Odůvodnění je částečně obdobné odůvodnění, které zde již bylo zmíněno u předchozího návrhu novely trestního zákoníku, já k tomu tedy pouze stručně.

V zásadě důvodová linie se nesla ve dvou rovinách. První je ona obsahová, nakolik navržený text je vhodný z pohledu platného trestního zákoníku, nakolik je jednoznačný a nakolik je nutný. O tom se vedla diskuse. K tomu chci říci asi tolik, že určité problémy v daném tisku se nacházejí. Bylo by možné je zhojit způsobem, o kterém hovořil pan navrhovatel, to znamená přijmout komplexní pozměňovací návrh, který byl diskutován při projednávání kodexu nového trestního zákoníku a který vzešel právě z dílny hlavního autora trestního zákoníku pana doc. Šámala. To je sice pravda, takže pokud přijmeme text, který bude pravděpodobně načten v podrobné rozpravě, tak podle mého názoru nedojde k "velkým škodám" na platném trestním zákoníku.

Druhou linií je pak to, co tady bylo zmiňováno panem kolegou Křečkem, a to je otázka legislativně formalistická, to znamená, nakolik chceme na konci volebního období novelizovat trestní zákoník takovouto dílčí, drobnou, dovolím si říci salámovou metodou. To znamenaná novelizovat jeden paragraf, když je zcela zjevné, a na tom se shodují v zásadě všichni právní experti, že současná platná právní úprava je k postihu tohoto nežádoucího jevu dostatečná, umožňuje to postihnout.

Na druhou stranu je třeba říci, že pokud dojde k určité úpravě, tak se samozřejmě zvýrazní společenská nebezpečnost, a to že to určité jednání, které bude takto příkladmo uvedeno v trestním zákoníku, vnímá společnost jako více nebezpečné - když to řeknu takto pololaicky - než jiná jednání, která lze pod tuto skutkovou podstatu subsumovat.

Tedy, dámy a pánové, já osobně podporuji to, pokud má být tato úprava přijata, aby byla přijata v případném načteném pozměňovacím návrhu, protože jak jsem řekl, ten návrh byl diskutován ústavněprávním výborem při projednávání nového trestního zákoníku a bude záležet samozřejmě na každém z vás, zda ten návrh podpoříte, nebo ne, a spíše tím argumentem poté bude, zda chceme, či nechceme takovouto dílčí úpravou novelizovat trestní zákoník na konci volebního období. To znamená ten pohled, zda podpořit, či nepodpořit podle mého názoru bude spíše formalisticko-procesní, to znamená zda chceme měnit, nechceme měnit, nikoli zda je takováto úprava nutná, či není nutná, zda poškodí, či nepoškodí platný trestní zákoník.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, jen krátce upozorním, že opravdu kolektiv předkladatelů právě proto, aby to nebylo salámovou metodou, postupoval, myslím, velmi konstruktivně společně s ústavněprávním výborem a s Ministerstvem spravedlnosti. Já jsem to zde už zmiňoval. Připravili znění, které opravdu v novém trestním kodexu prošlo prakticky bez výhrad. Ještě jednou opakuji, že v této souvislosti nemůže jít o salámovou metodu, protože tato norma už byla jednou přijata, byť v důsledku celé normy ne, a ve své podstatě se na tom podílíme už po tři léta, takže tady nejde o to - a není to ani můj, ani kolegů žádný politický cíl - aby byla přijata teď těsně před koncem volebního období. Ale došlo k tomu, že nebyl trestní kodex přijat, a proto se to dnes zde projednává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ostrému. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Miloš Melčák. Pan poslanec Melčák je přihlášen písemně, takže má samozřejmě přednost.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych k tomuto návrhu pánů poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 720, přednesl následující poměrně velmi jednoduchý pozměňovací návrh. Dovolte, já to předám pro stenozáznam.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP