(18.10 hodin)

Poslanec Robin Böhnisch: Já už pouze naplním to, co jsem avizoval v úvodu, tudíž že navrhuji, abychom usnesení ústavněprávního výboru vzali jako základ pro podrobnou rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Vystoupí paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na úvod říci, že dobrá vůle a včasné předložení návrhu ze strany předkladatelů nic nemění na faktu, na který poukázal pan zpravodaj, a sice že se nacházíme těsně před volbami a může se stát, že řada hlasů bez ohledu na to, komu budou hlasy rozdány, propadne jen z důvodu špatné informovanosti občanů, a to je jistě něco, co si nikdo nepřejeme. Proto na to pan zpravodaj poukazoval. Myslím, že tato námitka je zcela platná v tuto chvíli bez ohledu na to, kdy byl návrh podáván.

Navíc problém preferencí není tak jednoduchý, jak si autoři návrhu představují. Už stávající úprava nevzbuzuje nikterak velkou důvěru. Účinnost preferencí je závislá na velikosti kandidátní listiny /ve volbách 2002 se například pohybovala mezi počtem 14 až 36/, počtu mandátů rozdělených v příslušných kraji /ve volbách 2002 se tento počet pohyboval mezi číslem 5 a 25/ a počtu preferujících. Je-li pevně stanoven jeden maximální počet preferenčních hlasů a jedna hranice přístupnosti, tak je jasné, že daleko snadnější je změnit pořadí na kandidátkách například v kraji Karlovarském než v kraji Moravskoslezském.

Pokud bychom tedy měli stanovit spravedlivější systém, pak by bylo potřeba stanovit počet preferenčních hlasů úměrných velikosti volebního kraje, například Karlovy Vary 2 nebo 3, Praha 12 či 13. Lístky bez preferenčních hlasů interpretovat jako preferující pořadí na kandidátní listině. Lístky s menším počtem preferenčních hlasů interpretovat tak, že volič preferuje čelo kandidátky do pořadí rozdílu maximálního počtu preferencí a uplatněného počtu preferencí, a dále, že se respektují jeho zbylé preference. Pořadí na kandidátce by se pak stanovilo některou ze známých metod.

Myslím, že není potřeba to tady rozebírat. Výpočet by pak trval ale samozřejmě déle. Být členem volební komise by bylo za trest. Ale pokud schválíme tento tisk, bude za trest být členem nejen volební komise, ale také voličem pro volby v letošním roce. Prosím vás, abyste tento argument velmi pečlivě zvážili.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přihlásil se pan poslanec Melčák. Prosím.

 

Poslanec Miloš Melčák: Já jsem poslouchal námitky pana zpravodaje, ale domnívám se, že pokud by měl pravdu, tak mu můžeme velmi jednoduchým způsobem vyjít vstříc, že vypustíme novelizační bod č. 1, to znamená nebudeme rozšiřovat počty kroužků, ale pouze snížíme počet preferenčních hlasů ze 7 na 5. Jsem připraven v tomto směru podat pozměňovací návrh v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si poznámku, kterou jsem již jednou říkal. Měnit po konferencích nominačních politických stran volební zákon je přinejmenším nečestné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Bohužel tady nemám nikoho, kdo by mě vystřídal. Dávám jenom na zvážení někomu, pokud by se toho nechtěl ujmout, vzhledem k otázkám, které tady vznikly, zdali by nebylo vhodné předlohu vrátit ještě jednou výboru k novému projednání. V tuto chvíli to můžeme učinit teď.

Pan poslanec Benda se hlásí.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím, že se můžeme pokusit o to hlasování, které nám ukáže, nakolik chceme voliče mást. Já jsem si opravdu téměř jist tím, že to Senát neprojedná, jak ho tak známe. Bez ohledu na politické příslušnosti si vždycky velmi pečlivě hlídá lhůty a pravomoci, které má.

Abychom si zahlasovali již v tuto chvíli, doporučuji vrátit výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci. Zdá se, že usnášeníschopnost Sněmovny je zřetelná. Zvonil jsem, nikdo nepřichází, takže nikdo další už hlasovat nechce. - Ještě přicházejí kolegové, tak chvilku počkáme.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 32. Kdo souhlasí s tím, aby návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, pro bylo 32, proti 26. Toto hlasování nesdělilo vůli Sněmovny, aby to výbor znovu projednal.

 

Využiji vaší přítomnosti a dám vzápětí hlasovat o návrhu pana poslance Böhnische, aby za základ pro pozměňovací návrhy byl vzat materiál z tisku 952/2, to znamená usnesení ústavněprávního výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33. Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, 81 byl pro, nikdo proti, takže se tak stalo.

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Pan poslanec Melčák se hlásí.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji. Pane předsedající, já jenom uskutečňuji avizované vystoupení. Podávám pozměňovací návrh k usnesení ústavněprávního výboru v tom smyslu, že novelizační bod č. 1 - to znamená v § 39 a v § 41 odst. 1 se číslo "2" nahrazuje číslem "4" - že tento novelizační bod se zrušuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nicméně je možné postupovat i takto. Stejného účinku bychom dosáhli, kdybychom o usnesení ÚPV hlasovali po částech. Oboje je možné. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení této předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

40.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
/sněmovní tisk 953/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Böhnische, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Situace je zde obdobná jako u předchozí novely. Chtěl bych poděkovat především ústavněprávnímu výboru, který napravil řadu především legislativně technických nedostatků, které návrhu vytýkala i vláda. Je to obdobný případ, i co se týče mého přihlášení do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Prosím pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova jako zpravodaj ÚPV.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal sněmovní tisk 953, návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce, kterým se mění volby do zastupitelstev obcí, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu, s tím, že doporučil stejně jako v předchozím tisku změny, které by směřovaly k tomu, aby ve všech těchto volbách byl jednotný počet čtyři preferenční hlasy a jednotný postupový klíč k získání alespoň 5 % těchto hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP