(11.40 hodin)

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsme předložili s kolegy ze tří základních důvodů. Ten primární důvod je ten, že se týká úpravy mechanismů valorizací starobních penzí.

Za prvé tím sledujeme změnu závislosti zvyšování penzí včetně startovacího mechanismu valorizace na růstu indexu spotřebních cen za domácnosti celkem, tj. za průměrné domácnosti, a nahradit jej závislostí na růstu životních nákladů průměrných důchodcovských rodin. Tím by došlo ke zpřesnění valorizace, k plné kompenzaci důsledků inflačního pohybu na seniory a také k upevnění reálné hodnoty penzí. V podstatě nejde o žádné novum, jde o návrat k osvědčenému institutu z let 1990 až 1995, kdy tehdejší valorizace penzí byla na indexu růstu životních nákladů důchodců založena.

Za druhé, pro období výpočtu valorizace ve vztahu k reálné mzdě penzí se navrhuje upravit dobu na 6 měsíců. Výsledkem bude nejen větší aktuálnost výpočtu, ale také sjednocení indexů pro výpočet nově přiznaných penzí - konkrétně jde o soulad indexu zvaného koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu s indexem valorizace penzí. Šlo by tak o jednu z možností systémového řešení také problému vztahu tzv. starodůchodců a novodůchodců.

Za třetí potom jde o závislost zvyšování penzí na růstu reálné mzdy, kde navrhujeme navýšení z jedné třetiny na jednu polovinu indexu růstu průměrné reálné mzdy v našem národním hospodářství.

Finanční náklady poslanecké novely zákona po důchodovém pojištění jsou podle propočtů Rady seniorů České republiky v řádu jednotek miliard korun, dle vládních propočtů jde o náklad ve výši 3,2 mld. korun pro rok 2006, 4,7 mld. korun pro rok 2007 a 6,1 mld. korun pro rok 2008. Uvedené částky představují tři desetiny procenta navrhovaného státního rozpočtu a jedno procento z vybraných příjmů na důchodovém účtu v roce 2006. V dalších letech půjde o váhu obdobnou, tedy o částky akceptovatelné, v podstatě odpovídající také přebytku, který v minulém roce byl vytvořen na důchodovém pojištění.

Tolik asi mé úvodní slovo k návrhu zákona ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 985/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru, kolegyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se na své 45. schůzi dne 22. února zabýval tímto návrhem zákona a přijal usnesení č. 322 k návrhu poslanců Grospiče, Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 985.

Po odůvodnění zástupcem skupiny předkladatelů poslancem Grospičem a zpravodajské zprávě poslankyně Vojtilové výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu, který se týkal účinnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Také do té se nikdo nehlásí, proto ji končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

44.
Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

 

Tento návrh by měl odůvodnit pan kolega Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, já bych chtěl říci jen krátce asi toto.

Kromě toho, že návrh novely důchodového zákona prošel výborem s kladnými výsledky, dovolím si připomenout, že návrh, který jsme předložili sledoval odstranění diskriminace lidí, ke které dochází, aniž by se tito lidé na jejím vzniku jakkoli podíleli. Úřad ombudsmana se vyjádřil, že u těchto osob pobírajících slovenský důchod jde o diskriminaci, která vznikla před vstupem do unie, což potvrdil i Ústavní soud. Ten také mimo jiné konstatoval, že pokud občan splňuje všechny zákonné podmínky pro vznik nároku na důchod i bez existence smlouvy a tento nárok by byl vyšší než podle smlouvy, je věcí nositele českého důchodového pojištění, aby zabezpečil pobírání důchodové dávky v takové výši, která odpovídá vyššímu nároku podle vnitrostátních předpisů, a rozhodl o dorovnání výše důchodu pobíraného od druhé smluvní strany do zákonného nároku podle českých právních předpisů, přičemž bude respektovat částku důchodu pobíraného v souladu se smlouvou od druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k duplicitnímu pobírání dvou důchodů stejného typu přiznaných ze stejného důvodu od dvou různých nositelů pojištění.

To si myslím, že tato novela, tento návrh, splňuje, a proto se obracím, vážené poslankyně a vážení poslanci, na vás jménem předkladatelů s prosbou, abyste pomohli odstranit diskriminaci našich spoluobčanů a umožnili schválení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Předložený návrh jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví - připomínám, že se jedná o druhou novelu jednoho a téhož návrhu zákona.

Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 986/2 a z pozice kolegyně Vojtilové soudím, že bude sehrávat roli zpravodajky, jakkoli zde mám připravenu paní poslankyni Dagmar Mocovou.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se touto novelou zákona zabýval na své 47. schůzi dne 29. března a přijal usnesení č. 326, kde doporučuje Sněmovně přijmout návrh poslanců Zralého, Grebeníčka a Grospiče, tisk 986, ve znění pozměňovacího návrhu, který se také týká pouze účinnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Také do ní se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani zde nemám přihlášku, proto ji končím a současně končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl tento vládní návrh zákona v rámci jeho druhého čtení.

Jak jsem již říkal v úvodním slově k prvnímu čtení, cílem této novely jsou tři oblasti. Ta první oblast je zefektivnit vymáhatelnost identifikačních úkonů prováděných příslušníky Policie ČR. Ta druhá oblast je navrhované používání donucovacího prostředku pout, a to v situaci, kdy se sice eskortovaná osoba ještě nedopouští ohrožujícího konání, ale existuje důvodný předpoklad, že se takto bude chovat, nebo že se pokusí uprchnout. A konečně třetí oblastí, která je předmětem této právní úpravy, je plnění závazků České republiky, které souvisejí s přistoupením České republiky k Úmluvě o Europolu, založené na čl. K3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP