(9.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Dále: Předseda vlády Jiří Paroubek odpověděl na interpelaci poslance Miloslava Kučery ve věci porušování základních principů fungování parlamentní demokracie vládou České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1287. Projednávání této odpovědi na interpelaci bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Poslanec Kučera navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí.

 

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 150 pro návrh 31, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Jako poslední - ministr zdravotnictví pan David Rath odpověděl na interpelaci poslance Miloslava Kučery ve věci hrazení standardních postupů ošetřovatelské péče. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1288. Projednávání této odpovědi na interpelaci bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Poslanec Kučera navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí.

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 149 pro 39, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končíme tento blok hlasování o odpovědích na písemné interpelace.

Kolegyně a kolegové, předtím než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorkám a senátorům: Ivanu Adamcovi, Milanu Balabánovi, Vlastimilu Balínovi, Karlu Bartákovi, Zdeňkovi Bártovi, Milanu Burešovi, Václavě Domšové, Pavlu Janatovi, Lianě Janáčkové, Josefu Jařabovi, Václavu Jehličkovi, Adolfu Jílkovi, Tomáši Julínkovi, Františku Kopeckému, Jaroslavu Mitlenerovi, Bedřichu Moldanovi, Jiřímu Nedomovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Aleně Palečkové, Soně Paukrtové, Miroslavu Pelcovi, Igoru Petrovovi, Jitce Seitlové, Vladimíru Schovánkovi, Jiřímu Stodůlkovi, Pavlu Sušickému, Josefu Vaculíkovi a Jiřímu Zlatuškovi.

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 153 pro 97, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní zahájíme naše dnešní jednání bodem 13, kterým je

 

13.
Návrh zákoníku práce
/sněmovní tisk 1153/4/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1153/5. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Palečkovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

Ještě předtím, než pan ministr začne hovořit: pan poslanec Zdeněk Jičínský má náhradní kartu číslo 14.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh novely zákoníku práce předložila vláda k projednání Poslanecké sněmovně již 27. září minulého roku. První čtení k němu proběhlo 19. října a druhé dne 31. ledna 2006. Ve třetím čtení byl návrh zákoníku práce Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění přijatých pozměňovacích návrhů dne 8. února tohoto roku. Senát Parlamentu České republiky se Poslaneckou sněmovnou schváleným návrhem zákoníku práce zabýval na své 10. schůzi dne 29. března 2006. Usnesl se na tom, že návrh zákoníku práce zamítá. Vzhledem k tomu, že za dobu, po niž projednávání návrhu zákoníku práce trvá, bylo podle mého názoru již řečeno vše, co mohlo být k danému tématu řečeno, omezím se proto dnes jen na velmi stručné vyjádření.

Nový zákoník práce, který upravuje pracovněprávní vztahy na novém, liberálním principu, vycházejícím ze zásady "co není zakázáno, je dovoleno", navazuje ve stanoveném rozsahu na dosavadní občanský zákoník a posiluje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích. Současně zaručuje dosažený sociální standard pracovních podmínek zaměstnanců a úroveň ochrany zaměstnanců jako slabší strany pracovněprávních vztahů. Zachován zůstal i dosavadní rozsah oprávnění odborových organizací. Návrh bude umožňovat, aby si účastníci pracovněprávních vztahů další práva sjednali smluvně. Půjde např. o další podrobnější obsah pracovní smlouvy, vyšší mzdu, delší dovolenou, větší rozsah pracovního volna při překážkách v práci.

Úprava pracovněprávních vztahů v návrhu zákoníku práce je ovlivněna vazbou na řadu mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které mají přednost před zákonem, jakož i vazbou na právo Evropských společenství. Opakovaně to zdůrazňuji proto, že není dán prostor pro úpravu, jež by se mohla odchýlit od požadovaných mezinárodních standardů. Tyto souvislosti návrh zákoníku práce respektuje.

V průběhu projednávání v orgánech Senátu i při schůzi jeho pléna bylo uváděno, že návrh zákoníku práce není liberální, je složitý, rozsáhlý, nesrozumitelný, obsahuje mnoho povinností pro zaměstnavatele a je finančně náročný. Zvýší nezaměstnanost a ani není v některých ustanoveních v souladu s ústavními předpisy, zejména jde-li o uzavírání kolektivní smlouvy odborovou organizací, která má u zaměstnavatele největší počet členů, uvedené v § 24 odstavec 2, a dále, pokud jde o zachování práva odborových organizací vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvedené v § 322 ve znění, které je totožné s dosavadním platným zněním, které je obsaženo v § 136 dosavadního zákoníku práce. Podle mého názoru nejsou zmíněná ustanovení s ústavními předpisy v rozporu. Mám za to, že nepodaří-li se vznášené pochybnosti rozptýlit, bude v období legisvakance zákoníku práce vytvořen prostor pro případné korekce.

S ohledem na stav legislativního procesu má Poslanecká sněmovna o návrhu zákoníku práce podle článku 47 Ústavy České republiky hlasovat znovu. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy v Senátem zamítnutém návrhu zákona nejsou přípustné, dovoluji si vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat, abyste návrh zákoníku práce schválili ve znění, ve kterém jste jej schválili již 8. února 2006.

Možná jen poznámka na závěr. Všichni, kdo tak intenzivně a urputně bojují proti zákoníku práce, už neříkají to, že když tento zákoník práce, který výrazným způsobem zlepšuje podmínky v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, odbory a zástupci zaměstnavatelů, (nepodpoříte), tak zůstává stávající zákoník práce, který už za léta mnohdy nevyhovuje, a myslím si, že lepší je tento nový zákoník práce s tím, že samozřejmě mohou být různé názory na rozsah práv zaměstnanců, na rozsah práv odborů. Ale to už je otázka potom politické vůle, a proto znova, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vás žádám, abyste opětovně podpořili zákoník práce a podpořili jeho přijetí.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP