(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V té době velká část českého bankovního sektoru stála na hranici krachu. To nebyl zdravý hospodářský růst, to byl hospodářský růst, který v té době vláda udržovala z posledních sil, snažila se z posledních sil udržet zdání hospodářského úspěchu, a pak se jí to nepovedlo, přišla krize, objektivní faktory převážily a ukázalo se, že hospodářská politika provozovaná v České republice v 90. letech nebyla úspěšná. Hospodářská politika nebyla úspěšná. V roce 1998 jiná vláda, nová vláda, zahájila jinou hospodářskou politiku a ta se ukázala jako úspěšná. A dnes, po osmi letech, toto můžeme konstatovat.

Já si myslím, že je dobré, abychom zde připomenuli fakta, abychom se nedívali na český hospodářský růst jenom úzkým stranickým pohledem jedné opoziční strany, ale abychom tento hospodářský růst hodnotili objektivně a přiznali České republice to, že se stala konečně po letech úspěšnou evropskou zemí a že je jednou z nejvíce a nejrychleji se rozvíjejících členských zemí Evropské unie.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já už vystoupím jenom s krátkou, snad už odlehčenou, replikou. Já už jsem jednou panu ministru financí věnoval jistou parafrázi rčení: "Z koně dolů!" Pane ministře financí, jako tehdy vám i dnes opakuji: "Ven z akvária!" My tady přece nejsme od toho, abychom si navzájem měřili výsledky své práce, ty nám, pane ministře, měří někdo jiný. A tak soud o tom, nakolik menšinový či většinový je postoj, názory a programy ODS, nebudete měřit ani vy, dokonce ani já a nikdo jiný v této Poslanecké sněmovně - pominu-li, že předpokládám, že všichni poslanci zvolení za ODS budou také volit ODS - ale voliči této země. Ne možná, pane ministře, jak vykřikujete za mnou, zcela určitě. Nějakým dílem, nějakým procentickým vyjádřením bude stanoven volební úspěch ODS a vy jej budete muset jako demokrat respektovat a budete muset přijmout názor, že je jistým procentickým vyjádřením buď většinový, anebo druhý, já si samozřejmě myslím, že bude první. Ale v tom spočívá rozdíl našeho pohledu na svět.

Když už jste uváděl jakési hodnocení hospodářského růstu v České republice za loňský rok, a věřte, že já nechci rozvíjet debatu o nic hlouběji, protože vy prostě nikdy nebudete říkat čísla a nikdy nebudete uvádět věcné a pádné odborné argumenty, pak bych vás chtěl odkázat na vliv směnné relace, což je rozdíl mezi cenou, za kterou je zboží z České republiky vyváženo, a za kterou jsou dováženy polotovary zboží do České republiky. Věřte, pane ministře financí, že směnná relace za rok 2005 činí 1,8 procenta HDP. Absolutně, absolutně nejhorší číslo a nejhorší vyjádření od roku 1999 a 2000. Jinými slovy, cena dovozu převyšuje cenu vývozu. Není pochyb o tom, že řada firem, které podnikají na území České republiky, dokáže v mezinárodní výměně vcelku stabilně se rozhodovat a stabilně obchodovat, s tím, že z výměny je i přidaná hodnota, která zůstává na území České republiky. Vedle toho jsou tady stovky, tisíce firem, jejichž obchodování a hospodářská bilance je na úrovni krachu a samotné podstaty ekonomického přežití. Dopouštět se zjednodušených tvrzení, že kondice hospodářství České republiky za rok 2005 je v daleko nejlepším a nejskvělejším světle a v nejlepší kondici, v jaké kdy byla, je hloupé zjednodušení, velmi povrchní soud. Ale protože projednáváme zákoník práce, já si rád s vámi na toto téma popovídám jindy, ale věřte, že bych si přál, a věřím, že i spolu s vámi, aby kondice hospodářství v této zemi byla lepší, aby se v České republice lépe žilo. A nebudu hlasovat pro zákoník práce proto, protože si myslím, že nešvary, které provázejí velké ekonomiky, Francie, SRN, není dobře zavádět do našeho pracovního práva.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní, kolegyně a kolegové, dostává slovo paní poslankyně Alena Páralová. Je to možné, protože rozpravu znovu otevřel svým druhým vystoupením pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi reagovat na slova ministra financí Sobotky, kterými se dotkl i mé osoby a pracovního práva ve spojení s Občanskou demokratickou stranou.

Pracovní právo se za doby vlád sociální demokracie změnilo výrazně k horšímu, zkomplikovalo se v neprospěch zaměstnanců především, ale i zaměstnavatelů. Zaměstnanci se nedovolají pomoci v případě, když se k nim zaměstnavatel nechová dobře. Poté co nabyl účinnosti zákon o inspekci práce k 1. 7. 2005, který přesunul některé kontrolní pravomoci z úřadů práce na inspektoráty, nemají zaměstnanci šanci dovolat se svého práva v případě, že jsou šikanováni, že se k nim zaměstnavatel nechová dobře. Ještě před nabytím účinnosti tohoto zákona o inspekci práce mohl občan zajít na kterýkoliv úřad práce, a v každém okrese je několik poboček úřadů práce, takže ani nemusel jezdit do bývalého okresního města. Na úřadu práce se mu dostalo rady, dostalo se mu pomoci a úřady práce poté zaměstnavatele zkontrolovaly. Inspektoráty práce nesídlí ani ve všech krajských úřadech. Běžte se podívat na inspektoráty práce, kde se hromadí agenda, nevyřízená agenda se stížnostmi na nedodržování pracovních podmínek, na porušování bezpečnosti práce, na nevhodnou pracovní dobu, na porušování pitného režimu, na nedostatek pomůcek pro bezpečnost práce a podobně. Ti lidé se prostě nedovolají svého práva.

Pracovní právo se za vlád sociální demokracie rozšířilo, stalo se nepřehledným a díky tomu ztratilo svou autoritu. Je obcházeno a zaměstnancům se nedostává ani těch práv, kterých se jim dostávalo dříve. Nikdo totiž už nebere pracovní právo vážně, protože se nedá v současné podobě dodržovat. Jestliže bude přijat tento zákoník práce, bude to ještě nepřehlednější a horší.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně Alena Páralová byla poslední, která byla přihlášena do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Je mojí povinností se zeptat opět na případná závěrečná slova. Je tomu tak. Ale závěrečné slovo neotevírá znovu rozpravu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Jenom krátká reakce na vystoupení, která tady zazněla.

Myslím, že paní poslankyně Páralová jasně ukázala, že zákoník práce je potřebný, protože k porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů dochází. Díky za její argumenty. Navíc jsem rád, že v rozporu s programem ODS říká, že úřady práce a inspekce práce jsou potřebné, protože pokud jsem vyrozuměl, jejich program tyto úřady do budoucna zruší.

Potom bych poděkoval i panu poslanci Doktorovi za pravdu, kterou tady vyjevil, a to že je potřeba respektovat stanoviska občanů a postoj občanů České republiky, které vyjádřili ve volbách. Občané vyjádřili svoji představu o tom, jak si představují zákoník práce a jeho podporu, ve volbách v roce 2002. A tato Poslanecká sněmovna má dostatečnou většinu, aby tuto vůli občanů České republiky zrealizovala ve formě zákoníku práce, který je předložen. Takže, vážení páni poslanci, i ti, kteří s tím nesouhlasíte, respektujte vůli občanů České republiky!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP