(10.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Prosím o nastavení potřebného počtu hlasů - kvorum 101. Ano, už je tomu tak.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákoníku práce, podle sněmovního tisku 1153/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 178 pro hlasovalo 106, proti 57. Návrh byl přijat. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji paní senátorce i panu ministrovi.

 

Přistoupíme, kolegyně a kolegové, k projednávání bodu 14, kterým je

 

14.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce
/sněmovní tisk 1154/3/ zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1154/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní senátorko, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, tzv. doprovodný zákon, předložila vláda k projednání Poslanecké sněmovně 27. září minulého roku. První čtení k němu proběhlo 19. října a druhé dne 31. ledna 2006. Ve třetím čtení dne 8. února tohoto roku byl doprovodný zákon Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Senát Parlamentu České republiky se Poslaneckou sněmovnou schváleným návrhem doprovodného zákona zabýval na své 10. schůzi 29. března 2006. Vzhledem k tomu, že doprovodný zákon úzce souvisí s návrhem zákoníku práce, usnesl se Senát na tom, že návrh doprovodného zákona k zákoníku práce rovněž zamítá. Ve smyslu dalšího legislativního procesu má Poslanecká sněmovna o návrhu doprovodného zákona podle článku 47 Ústavy České republiky hlasovat znovu.

Dovolte proto, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abych vás požádal o schválení doprovodného zákona k zákoníku práce ve znění, ve kterém jste ho schválili již 8. února letošního roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec František Koníček. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a jako první vystoupí paní senátorka Alena Palečková.

 

Senátorka Alena Palečková: Vážená paní předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, z logiky věci tento zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, by měl následovat ten zákoník práce, ke kterému se vztahuje. Z toho důvodu Senát zamítl tento doprovodný zákon počtem 42 ze 68 hlasujících senátorů. Žádné doporučení v tomto případě nemohu učinit vzhledem k předchozímu hlasování o zákoníku práce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Předpokládám, že neproběhnou závěrečná slova, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Opět prosím o nastavení potřebného kvora. Už se tak stalo.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, podle sněmovního tisku 1154/3."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 177 pro návrh hlasovalo 109, proti 45. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, návrh zákona byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce i panu ministrovi.

 

Přistupujeme, kolegyně a kolegové, k projednávání bodu 10, kterým je

 

10.
Návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 810/9/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 810/10. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Julínka. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, myslím si, že o zákonu sněmovní tisk 810, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, už tady bylo řečeno mnoho. Upozornil bych, že předtím zákoník práce, kde bylo řečeno také prakticky všechno, tak při řešení návrhu tohoto zákona jsme již tady strávili nejenom hodiny, ale možná dny v rozpravách jak obecné, tak podrobné. Já bych nechtěl protahovat toto jednání Poslanecké sněmovny a řekl bych, že zákon má vnést určitý pořádek do systému zdravotnictví, zavést síť, zprůhlednit toky hospodaření a dávat tak větší jistotu nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál. Doufám, že se nám toto podaří a že zákon schválíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Josef Janeček a poté i zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Beneš. Pan poslanec Josef Janeček má slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: V rámci zpravodajské zprávy bych navázal na ony zpravodajské zprávy, které jsem zde přednášel. Jinak bych se potom přihlásil do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan František Beneš nechce vystoupit. Otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Tomáš Julínek.

 

Senátor Tomáš Julínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych obhájil stanovisko Senátu na zamítnutí zákona o neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Senát se pro to rozhodl především z těchto důvodů:

Za prvé je v rozporu s ústavou. Nejzávažnější je zásah do kompetence samospráv.

Za druhé, senátoři vyslovili pochybnost, zda zákon takového významu je vhodný pro poslaneckou iniciativu. Je nepochopitelné, proč byl upřednostněn před řádně projednaným vládním návrhem zákona o zdravotnickém zařízení, sněmovní tisk 1149. Je nepochopitelné, proč byla upřednostněna norma speciální před normou obecnou.

Navrhuje se statut, který nemá v Evropské unii obdoby, stejně jako příspěvková organizace, na které se všichni shodujeme napříč politickým spektrem, že je obsolentní. Navrhovaný, zdůrazňuji zvláštní statut pro ústavní zdravotnické zařízení je nepochybně horší než statut příspěvkové organizace. V žádném případě se nejedná o non-profit organizaci, obvyklou v Evropě či v civilizovaných zemích.

Návrh má velké množství legislativních chyb a je inkompatibilní s jinými právními normami, viz zpráva, kterou jste dostali ze Senátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP