(11.20 hodin)
(pokračuje Rath)

V neposlední řadě, z čeho určitě občanští demokraté mají veliký děs, je zavedení veřejné kontroly nad hospodařením neziskových nemocnic. Už to nepůjde v tichu, neviditelně jako v obchodních společnostech, kdy pan hejtman, jeho kamarádi se domluví, aby to či ono dělala ta či ona firma jeho manželky nebo jeho příbuzných. To už nepůjde, protože tento zákon přímo ukládá všechny zakázky, všechny věci zveřejňovat na veřejné síti internet včetně cen. Samozřejmě zavádí i další mechanismy veřejné, tudíž nezávislé kontroly. Vy se totiž té nezávislé kontroly hospodaření nemocnic v krajích velmi bojíte.

Možná výsledky by byly velmi zajímavé, protože kdybyste se jich nebáli, tak by hejtmani udělali to, co jsem udělal já po svém nástupu do funkce. Nařídil jsem všem přímo řízeným organizacím, aby tato data o hospodaření zveřejňovaly na síti internet. Musím kriticky poznamenat, že zatím ne všechny naše nemocnice to udělaly, ale většina jich to udělala. Máte-li zájem se podívat, jak to vypadá, jaké zajímavé údaje tam získáte, otevřete si třeba internetové stránky Nemocnice na Homolce. Proč to neudělali hejtmani? Prostě proto, že si takovou veřejnou kontrolu nepřejí.

Dámy a pánové, tento zákon je skutečně přelomový. Posouvá Českou republiku v oblasti zdravotnictví a nemocnic skutečně do rodiny vyspělých západoevropských zemí.

Dámy a pánové, stejně tak, jak se ODS inspiruje a hledá vzory v rovné dani na Ukrajině, v Rumunsku a Bulharsku, pravděpodobně balkánské metody jsou pro ODS zářným vzorem. Nedopustím, aby pro ně byl tento zářný vzor i v oblasti nemocniční sítě. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Davidu Rathovi. V zastoupení předsedy klubu ODS po dohodě s kolegyní Talmanovou, kterou jsem ohlásil, pan poslanec Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane senátore, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr zdravotnictví je na vlastníky jako ras. Až se člověk diví, kam může dojít bývalý člen ODS ve své zaujaté bitvě. Protože bych chtěl uvěřit tomu, že útok proti kšeftu, zisku, podnikání v oblasti zdravotnictví - já jsem si nestačil zapisovat, kolikrát to zaznělo v jeho vystoupení i ve vystoupeních jiných řečníků, podobně naladěných… Chtěl bych mu položit jednu otázku, na kterou očekávám zřetelnou, jasnou a nezpochybnitelnou odpověď.

Vážený pane ministře Rathe, prohlaste před tou Poslaneckou sněmovnou, že před svým nástupem na ministerský úřad ani v současné době u vás neexistuje střet zájmů daný takto: majetkovým podílem či formou účasti, a to i takovou, jako je tiché společenství ve smluvním - a to podtrhuji - jakémkoliv zdravotnickém zařízení, jejich dodavatelů, mám za to zdravotnického materiálu, léčiv, zdravotnických pomůcek a jiných služeb. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Doktor. Nyní paní poslankyně Lucie Talmanová a s novou přihláškou pan kolega Janeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, milý pane senátore, dámy a pánové - co na to občan? Středisko empirických výzkumů únor březen 2006 - zjištění postoje občanů České republiky k této kontroverzní normě, sociologický reprezentativní výzkum s názvem Postavení soukromých nemocnic. Počet respondentů - 1716, kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště, regionu /kraje/.

Názory na kvalitu péče v soukromých a státních nemocnicích. 64 % respondentů je přesvědčeno o tom, že v soukromých nemocnicích nabízejí kvalitní služby, protože se snaží získat klienta a dobrou pověst na veřejnosti. 36 % respondentů je potom přesvědčeno, že ve státních nemocnicích nabízejí kvalitní služby, protože nemusí usilovat o zisk.

Stoupenci stran - 1716 respondentů podle politických preferencí. Stoupenci stran se liší v míře souhlasu s názorem, že kvalitnější služby poskytují soukromé nemocnice. To jsme asi očekávali. U žádných z nich s výjimkou komunistů nepřevládá ovšem přesvědčení, že kvalitnější služby lze získat ve státních nemocnicích. Také v případě stoupenců KSČM nevyznívá lepší hodnocení státních nemocnic nijak přesvědčivě - 54 %.

Názory na zásahy státu. Na jedné straně téměř polovina veřejnosti hájí stanovisko, že všechny nemocnice by měly být řízené státem a neměly by podnikat. Na druhé straně ovšem o něco větší část je přesvědčena, že monopol státem řízených neziskových nemocnic by vedl k nehospodárnosti. - Toto si, dámy a pánové, myslí občan České republiky.

Stejně nerozhodně vyhlížejí názory lidí na otázku, komu více prospívají státem řízené neziskové nemocnice. 54 % soudí, že jsou dobré především pro pacienty, to je pozitivní zpráva, ovšem 46 % - a to není velký rozdíl - se domnívá, že především pro zaměstnance.

Postoje k zásahům státu do řízení nemocnic jsou podstatně silněji než sociodemografickými charakteristikami ovlivněny politickoideologickými postoji. Tak toto se nám podařilo! Tendence, kterou se vliv politické orientace projevuje, vcelku očekávaná, za pozornost stojí zvlášť velká vnitřní rozpornost postojů ke státním ingerencím u stoupenců KSČM. (V sále je stálý hluk.)

Vnímání hospodárnosti. Tři pětiny obyvatel jsou přesvědčeny, že z hlediska hospodárnosti provozu nemocnic jsou efektivnější soukromá nemocniční zařízení. Jde o názor sdílený stejně často všemi skupinami populace. Obdobně obecnou platnost má rovněž vnímání nutnosti zaplatit špatné hospodaření státních nemocnic z peněz daňových poplatníků jako problému státních nemocnic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, přeruším vás na chvilku a požádám Sněmovnu o klid, aby vás vyslechli v pořádku. A pokud mají kolegové něco jiného k řešení než tento návrh zákona vrácený Senátem, prosil bych je, aby své rozhovory vedli mimo sněmovní síň.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Ruch v sále je dokladem toho, jak při projednávání této problematiky leží mým kolegům na srdci ten jediný relevantní názor, o který bychom se měli při svém rozhodování opírat, a to je názor občana-pacienta. Je to velmi vypovídající. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Žel nejvíce hluku působily hloučky před kolegy napravo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Financování soukromých nemocnic. Tři pětiny lidí souhlasí, že soukromé nemocnice by měly být financovány za stejných podmínek jako státem řízené neziskové nemocnice. Podobně velká část veřejnosti zároveň odmítá připustit, že soukromé nemocnice by neměly mít nárok čerpat peníze z povinného zdravotního pojištění.

Velmi důležitá a zajímavá kapitola - preference kvality nebo dostupnosti a vnímání korupce. Výběr nemocnic je pro obyvatele České republiky podle jejich vyjádření v podstatě záležitostí dvou ukazatelů: vzdálenosti od místa bydliště a především ve výrazně větší míře kvality péče, dámy a pánové - předkladatele zákona, který toto kritérium zcela ignoroval. Tři čtvrtiny respondentů za předpokladu, že by měli dostatek informací, označují právě kvalitu péče za určující faktor svého rozhodování. Téměř pětina považuje za důležitou vzdálenost od bydliště, tedy vybrali by si nejbližší nemocnici. Nejméně dotazovaných - 5 % - by při výběru zdravotnického zařízení uvažovalo o formě vlastnictví, tedy zda je nemocnice státní nebo soukromá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP