(11.40 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

K vaší úvaze a posouzení, a s osobní prosbou, abyste věnovali těmto věcem pozornost, vám, když dovolíte, přečtu ještě jeden dopis.

"Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, Asociace českých a moravských nemocnic se na vás opakovaně obrátila v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o neziskových nemocnicích. Je to tentýž návrh zákona, který projednáváme i dnes. Vyjádřila na jedné straně podporu principu neziskových nemocnic a uvedla, čím Sněmovnou právě projednávaný návrh svou byrokratickou podstatou a ekonomickou neživotností princip neziskovosti diskredituje. Konečné přijetí návrhu v podobě připravené Českou lékařskou komorou a prosazené ministrem Rathem znamená nejvážnější zásah do sítě nemocnic tvořené po desetiletí. Spolu s dalšími nekoncepčními kroky ministra Ratha v řízení, financování a legislativním řešení zdravotnictví vytváří situaci, kdy současné poruchy ve fungování zdravotnictví hrozí již ve druhém pololetí 2006 jeho rozkladem. Příčinu tohoto vývoje vidíme v kroku, jímž veškerá výkonná moc ve zdravotnictví byla svěřena pouze jedné ze zájmových skupin existujících ve zdravotnictví. Ta ve zdravotnictví prosazuje pouze své úzké skupinové zájmy, bez ohledu na stabilitu systému, jeho institucí a především pacientů. Prosíme, zvažte při svém hlasování o neziskových nemocnicích, zda rozpory a antagonismy ve zdravotnictví vnesené a vyhrocované politikou ministra Ratha přijmete i v systémové a institucionální podobě, a tím i tyto rozpory povýšíte na zákon. S pozdravem za Radu Asociace českých a moravských nemocnic dr. Sohlich."

Já bych jen chtěla říci vám, kteří kroutíte hlavami a domníváte se, že to je jen jeden z mnoha názorů, že to je názor, který reprezentuje převážnou část delegátů 133 nemocnic v České republice, kteří se sešli v průběhu měsíce dubna na své konferenci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Evě Dundáčkové. S faktickou poznámkou ještě před přihlášeným senátorem Julínkem pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, když poslouchám teď tu diskusi, tak mám pocit, že do těch ideologických balastů kolem zdravotnictví se nezaobaluje levice, ale pravice v této Sněmovně. Řekněte, vážení kolegové na pravici, upřímně: "Jde nám o 200 miliard, které tečou do našeho českého zdravotnictví, nestačí nám, že podstatnou část z toho čerpají soukromé zdravotní pojišťovny, chceme, aby to teklo do soukromých zdravotnických zařízení." Řekněte také upřímně, že "nám jde o to, aby nebyla potom naplněna ústavní povinnost zabezpečit státu dostupnou zdravotní péči v neziskovém sektoru". Neziskovými nemocnicemi nikdo nebourá a nikdo nelikviduje soukromé zdravotnictví, pouze se vytváří síť zdravotnických zařízení, která má zabezpečit ústavní právo každého občana na dostupnou zdravotní péči. A řekněte také "ano, my, pravice, nechceme tuto ústavní péči naplnit".

To, co předvádí pravice ve svých krajích, kde vládne, zejména ve Středočeském kraji, budiž odstrašujícím případem toho, co se stane, vyhraje-li po volbách pravice v této zemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před kolegou senátorem Julínkem s faktickou poznámkou kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Přátelé, odstrašující je, když někdo od tohoto mikrofonu říká, že u nás jsou soukromé zdravotní pojišťovny. Děkuji. (Smích. Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Petr Pleva také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl kolegů na levici a samozřejmě i pana ministra zeptat, když jsou tak proti všem ziskům ve zdravotnictví a teď začínají nemocnicemi, kde budou pokračovat. U zubařů, u ambulantních specialistů, u praktiků, u lékáren, nebo dokonce budou znárodňovat i farmaceutické firmy!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Petru Plevovi. Omlouvám se paní poslankyni Soně Markové, vnímal jsem její přihlášku jako řádnou, ona se hlásí k faktické poznámce, poté už pan kolega Julínek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolila jednu drobnou reakci na svoji předřečnici paní kolegyni Dundáčkovou, protože my jsme také dostali některé dopisy, a já bych si dovolila malý citát:

"Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, v nejbližší době obdržíte nebo jste již obdrželi výzvu takzvaného krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic týkající se novelizací některých zdravotnických zákonů. Zmíněná skupina důrazně protestuje proti přijetí těchto právnických norem a největším trnem v oku jí je zákon o neziskových nemocnicích. Dopis podepsaný prezidentem České stomatologické komory panem Pekárkem předstírá, že je vyjádřením názoru většiny zdravotnické veřejnosti. Musíme kategoricky prohlásit, že je to lež. Skupina sdružená v takzvaném krizovém štábu zastupuje pouze malou část zdravotnické veřejnosti. Navíc tu část, jíž se většina projednávaných zdravotnických norem vůbec nedotýká. Tato skupina nezastupuje ani zájmy profesních zdravotnických skupin, do jejichž čela se staví, v řadě kroků je přímo poškozuje. V poslední době vystupuje skupina navíc úzce stranicky a politicky."

Děkuji za pozornost. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Markové. Ale pan senátor se nedostane ještě ke slovu, protože paní kolegyně Dundáčková se podle jednacího řádu přihlásila opět k faktické poznámce, takže jí udělím podle jednacího řádu slovo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající. Pane senátore, dámy a pánové, nuž tedy, já jsem citovala mluvčího krizového štábu lékařů dr. Pekárka, dr. Šmatlák zde mluvil jako předseda Sdružení praktických lékařů, dr. Neugebauer jako předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, dr. Tautermann jako předseda Sdružení ambulantních specialistů, dr. Dvořák jako předseda Sdružení soukromých gynekologů, dr. Chudoba jako prezident České lékárnické komory, dr. Sohlich jako předseda Asociace českých a moravských nemocnic zastoupených celkem 133 nemocnicemi, respektive delegáty těchto nemocnic, a paní Misconiová jako mluvčí krizového štábu nelékařů. Možná, že by stálo za to, aby nám paní kolegyně řekla, kdo projevil ten názor, který nám tady ona přečetla, abychom mohli posoudit, jaký reprezentativní vzorek zastává její názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě paní kolegyně Sona Marková s faktickou poznámkou. Pak se možná pan senátor Julínek dostane na řadu. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji, pane předsedající. Já jsem citovala z dopisu, který jsme obdrželi, všichni poslanci, jménem Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů: MUDr. Lukáš Velev, MUDr. Martin Engel. (Posměšný smích a další nonverbální projevy posměchu z lavic poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě s přednostním právem pan ministr David Rath. Pak už řádně přihlášený senátor Julínek, alespoň v to doufám. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Děkuji. Je to myslím docela zase signifikantní a typické, když názor vyslovený těmi, kterých se to bytostně týká, tedy lékaři zaměstnanci a zdravotními sestrami, je z lavic Občanské demokratické strany ohodnocen bučením. Je to dobře, já bych byl moc rád, aby tito lidé slyšeli, jak je hodnotíte - prostě bučením. Přitom těchto lidí se to dotýká bytostně.

Mimochodem, právě slovenští lékaři stávkuji proti tomu, co ODS i u nás dělá, to je proti převodu nemocnic na akciové společnosti. A oháníte se tady názory, které já nezpochybňuji, a jde jistě o ctěné a vážené kolegy, ale oháníte se tady názory lidí, kterých se zákon o veřejných neziskových nemocnicích vůbec netýká, pouze za předpokladu, že by chtěli být těmi privatizátory těchto nemocnic. Nevím, jak se ten zákon týká zubařů, lékárníků, některých praktických lékařů. Je zvláštní, že teď si jejich názor berete do úst, ale když my navrhujeme pro ně stabilizační opatření, tedy že by nebyli tak závislí na zdravotních pojišťovnách, že by soukromí lékaři měli rovnoprávné postavení, nebo aspoň rovnoprávnější postavení vůči zdravotním pojišťovnám, tím, že by mohli své praxe prodávat, dědit, nemusely by jim skončit letos v polovině roku smlouvy, ale byly by těm jednotlivým soukromým lékařům prodlouženy, tak kdo je proti? ODS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP