(16.10 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Je zjevné, že tato norma je normou, kdy stát předvedl, že rezignuje na to, že je schopen nemocenskou řádně vyplácet a také kontrolovat. Bylo by fér říci, že je mnohem lepší jít na komerční systém, kdy v komerčním prostředí každý si potom poradí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že v této chvíli bylo řečeno opravdu vše, takže se můžeme pustit do hlasování. Bude ovšem třeba svolat poslance, protože někteří tady nejsou. Prosím tedy ještě o strpení. Ti, kteří chtějí hlasovat, ať se vrátí. Ještě tedy zazvoním a prosím - všichni do sálu!

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. V opačném případě zákon by přijat nebyl. Je nastaven potřebný počet hlasů 101. Já vás všechny odhlásím na vaši žádost, prosím o nové přihlášení.

Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, je jedna věta, kterou vám přečtu - doufám, že už můžeme hlasovat. Tato jedna věta zní takto: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o nemocenském pojištění podle sněmovního tisku 1005/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Hlasy z pléna, že hlasovací zařízení nefunguje.)

Slyším, že údajně není možné uvést hlasovací zařízení do provozu. Pan poslanec Zgarba? (Posl. Zgarba dává najevo, že hlasovací zařízení nefunguje.) Tak to ale musí říci, to tady musí zaznít v tom případě.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, zpochybňuji hlasování, jelikož jsem nemohl uvést hlasovací zařízení do provozu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme, že hlasovací přístroj nebylo možné uvést do provozu. Je jisté, že se to nyní povede? Já toto hlasování prohlašuji za neplatné, protože jeden z nás… (Předsedající je upozorňován, že je nutno hlasovat o námitce.)

Budeme hlasovat tedy o námitce, tak přesně, budeme hlasovat o námitce pana poslance Zgarby, který říká, že hlasovací zařízení nemohl uvést do provozu. To je tedy námitka, o které budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování, kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Zgarby, který nemohl hlasovat? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 172, přítomno je 169, pro hlasovalo 129, proti 18, námitka byla přijata.

 

My tedy budeme opakovat hlasování, které se týká té jedné věty. Ptám se pana poslance, jestli už mu hlasovací přístroj funguje. (Ano.) Funguje dobře.

Takže ta jedna věta, o které budeme hlasovat zní: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o nemocenském pojištění podle sněmovního tisku 1005/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 173, přítomno je 174, pro hlasovalo 103, proti 55.

 

Počkejme ještě na kontrolu.

Jak tedy to vypadá? (Proti výsledku hlasování nebylo námitek.) Kontrola neshledala závadu, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Bod 5 byl ukončen také.

 

Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže nyní budeme projednávat bod číslo

 

6.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 1006/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Odůvodnění pana prezidenta máme k dispozici jako sněmovní tisk 1006/7, a já prosím, zda hodlá vystoupit pan ministr a místopředseda vlády Škromach, může tak učinit. Už tak v zásadě učinil při předchozím bodu. Ptám se pana poslance Opálky, pana poslance Říhy, zda hodlají vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Připomenu, že článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí, jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím o nastavení kvora 101 hlasu na hlasovacím zařízení.

A já přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 1006/6."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, pro bylo 102 poslanců, proti bylo 41 poslanců, takže návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení znamená, že zákon bude také vyhlášen.

 

Nyní bychom se měli věnovat bodu číslo

 

7.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 906/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta máme k dispozici jako sněmovní tisk 906/7.

Táži se navrhovatele pana poslance Miroslava Kapouna, zdali chce vystoupit a vyjádřit se k názoru pana prezidenta. Ano.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vážení kolegyně, kolegové, já se vyjádřím velmi krátce.

Chtěl bych říci, že po diskusi v Senátu nebyla zpochybněna první část, to znamená ty kontrolní činnosti na lanovkách a vlecích, naopak byl určitý spor o to, zda ta živnost měla být vázaná nebo nevázaná, to znamená, aby na těch vlecích ta obsluha měla alespoň minimální technické vědomosti, a tím se určitým způsobem zvýšila bezpečnost těch 50 milionů lidí, kteří použijí těchto vleků v zimní sezoně - letos to bylo určitě více než 50 milionů. Myslím si, že i pan prezident si zaslouží zvýšenou bezpečnost.

Navrhuji tedy, abychom hlasovali pro sněmovní verzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP