(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Ptám se, zdali hodlá vystoupit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Sehoř. Nehodlá, takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já bych chtěl ctěnou Sněmovnu pouze upozornit na fakt, že stejně jako při předešlém hlasování o zákonu o nemocenském pojištění i zde ti, kdo budou hlasovat pro zákon, hlasují pro to, aby ve výhodě byli ti velcí a v nevýhodě ti malí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím.

Opět článek 50 odst. 2 ústavy stanoví, že Sněmovna, pokud setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí, jinak zákon nebude přijat. Kvorum 101 je nastaveno.

Budeme hlasovat o usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 906/6."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 115 bylo pro, 42 proti. Návrh usnesení byl přijat a zákon bude vyhlášen.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu

 

8.
Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)
/sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento návrh jsme začali projednávat na 54. schůzi. Vedli jsme rozpravu, ve které jako první vystoupil senátor Jaromír Volný. Poté jsme projednávání tohoto bodu přerušili. Nyní budeme v rozpravě pokračovat. O slovo se přihlásila prozatím paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Ne. Nepřihlásila se. Pan poslanec Vlastimil Ostrý. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh, aby byl tento bod přerušen v obecné rozpravě na konec pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V obecné rozpravě. Protože se nikdo nehlásí, myslím, že je užitečné o tomto návrhu dát hlasovat bezprostředně.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ostrého, aby došlo k přerušení projednávání tohoto bodu a zařazení na konec schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 178 poslanců bylo 79 pro, 8 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

(Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, k politování musím sdělit, že jsem hlasoval plus, a mám křížek. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O vaší námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 177. Kdo souhlasí s vaší námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 178 hlasujících bylo pro 112, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci. Přistoupíme k novému hlasování o návrhu pana poslance Vlastimila Ostrého přerušit projednávání v obecné rozpravě a přeřadit bod. (Námitky ze sálu ohledně odhlášení.) Já jsem se o to pokoušel. Pokud k tomu nedošlo, tak to bylo zřejmě proto, že ještě nebylo vynulováno hlasovací zařízení. Máte v tuto chvíli příležitost.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 178 o návrhu poslance Vlastimila Ostrého. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 bylo pro 89, proti 23. Tentokrát byl pan poslanec Ostrý se svým názorem úspěšný. Bod je přerušen. Podle návrhu pana poslance Ostrého je zařazen na konec schůze. Tak to zaznělo.

 

Předpokládám, že bude formálně správné, když i návrh související přeřadíme, tentokrát na základě mého návrhu, na konec schůze.

Táži se, kdo z vás s tím souhlasí v hlasování pořadové číslo 179, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, 99 bylo pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Pokročíme k bodu

 

11.
Návrh zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních
/sněmovní tisk 989/4/ - zamítnutý Senátem

 

Pan senátor je omluven. Připomenu, že usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh, máme rozdáno jako sněmovní tisk 989.

Prosím, aby se k usnesení Senátu k zamítnutí návrhu vyjádřil pan poslanec Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se pokusím být velice stručný, protože o návrhu zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních jsme už tady mluvili dostatečně. Nicméně k tomu, co došlo jako návrh na zamítnutí ze Senátu, bych řekl jenom následující.

Pokud jde o důvod, proč Senát zamítl tento návrh, v podstatě je jeden jediný a hlavní, a to ten, že senátoři, když to řeknu zjednodušeně, nechtějí podepsat bianco šek ministru zdravotnictví Rathovi. V diskusi, která tam probíhala, zaznělo, že v podstatě ministr a úředníci ministerstva můžou, protože jsou zplnomocněni tímto zákonem k vydání vyhlášky, zneužít svého postavení a postavit parametry kvality péče tak, aby byly výhodnější pro některé zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP