(16.30 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

Pokusil jsem se s tímto názorem polemizovat, ale neuspěl jsem. Nicméně i vám sděluji, že si neumím představit, že by někdo mohl postavit kritéria kvality péče takovým způsobem, aby zvýhodnil řekněme veřejnoprávní subjekty poskytovatelů proti subjektům soukromým nebo opačně. Prostě podle mne kvalita ve zdravotnictví je jen jedna. Absolutně nezáleží na tom, jestli ji poskytuje zařízení, které je státní, polostátní nebo zcela soukromé.

Pokud jde o to, že by to možná mohly dělat pojišťovny, nikoliv stát, udělám jednu věc, která asi není zcela obvyklá, ale protože to v Senátu zamítli senátoři za Občanskou demokratickou stranu, budu zde citovat z materiálu, který se jmenuje Modrá šance, část zdravotnictví. Je to ta kniha, kterou vypracoval pan Hroboň, pan Macháček a pan Julínek.

Chci jenom demonstrovat, že na straně 57 se praví: Nejcennější jsou samozřejmě údaje na úrovni skutečných výsledků péče. Ty ale zatím v České republice nejsou plošně k dispozici. Jejich postupné zajištění je jedním ze zásadních úkolů státu. - Tím chci jenom demonstrovat, že i v Modré šanci Občanská demokratická strana uznává, že zajištění údajů je věcí státu, a proto se domnívám, že vázat tento zákon na to, jestli ministrem právě v této chvíli je někdo, kdo se senátorům Senátu České republiky nelíbí, mi připadá poněkud krátkozraké.

Domnívám se, že Sněmovna, protože tento návrh zákona předtím schválila velmi výraznou většinou, by mohla setrvat na svém původním stanovisku. Zdvořile vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, abychom toto stanovisko, které jsme měli, si ponechali i dnes a návrh tohoto zákona odhlasovali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kubinyimu a ptám se pana poslance Kochana, zda se hodlá vyjádřit k návrhu Senátu. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Pokud nikdo nechce v této chvíli vystoupit, přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních, podle sněmovního 989/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 180. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících bylo pro 85, proti 4, takže návrh nebyl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Máme bod

 

12.
Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce
na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
/sněmovní tisk 1232/1/ - zamítnutý Senátem

 

Byl jsem sykotem přerušen od kolegů, kteří se rozhodli zkontrolovat výsledky minulého hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan poslanec Michal Hašek se hlásí.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, věřte, že v tomto volebním období se mi to stalo poprvé, ale zjišťuji na sjetině v předchozím hlasování, že ač jsem hlasoval ano, hlasovací zařízení zaznamenalo, že u mého jména je, že jsem byl proti. Zpochybňuji proto předchozí hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 181. Kdo souhlasí s námitkou, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, z přítomných 165 hlasovalo pro 114, proti 3. Takže tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna setrvává na svém názoru, jak jsem usnesení přečetl před chviličku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 182. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 167 poslanců, pro bylo 86, proti 2. Ani tentokrát návrh nebyl přijat.

 

Zdá se, že vůle Sněmovny je jednoznačná, takže přistoupíme k projednávání avizovaného bodu 12, jak jsem ho přečetl. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Nedomu. Ptám se, zda k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vystoupí někdo z členů vlády, nejlépe pan ministr, kterého mám uvedeného. Nahradí ho pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych v zastoupení pana ministra zemědělství Mládka uvedl návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce, který Senát vrátil svým usnesením 384 Poslanecké sněmovně. Senát v návrhu zákona nepřijal žádné pozměňovací návrhy, ale zamítl tento návrh jako celek.

Přijetím tohoto zákona bude umožněna realizace programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Dokumentace tohoto programu byla již schválena Ministerstvem financí. Hlavní cíle tohoto programu spočívají v naplňování požadavku dvou evropských směrnic. Jedná se o směrnici číslo 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, kde Česká republika vyjednala přechodné období do konce roku 2010. Dále se jedná o směrnici číslo 98/83/EC, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, kterou musí Česká republika naplňovat průběžně.

Věcná náplň opatření spočívá ve vybudování potřebné infrastruktury, která umožní bezproblémové odvádění odpadních vod a jejich následné čištění. Dále se bude jednat o zajištění kvalitní pitné vody v dostatečném množství pro obyvatele České republiky. Výstavba těchto potřebných opatření bez tohoto dotačního titulu by znamenala neúměrné zvýšení vodného a stočného nad sociálně únosnou mez. Tyto finanční prostředky bude také možné použít ke zpracování jednotlivých staveb financovaných z fondů Evropské unie. Přijetím navrženého státního úvěru budou tedy naplňovány závazky České republiky vůči Evropské unii, ke kterým jsme se zavázali.

Z důvodů, které jsem uvedl, doporučuji schválit tento návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento návrh podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Ptám se pana poslance Šustra, zda hodlá vystoupit. Nehodlá, takže otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupil pan senátor Jiří Nedoma. Další přihlášky nemám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP