(16.40 hodin)

Senátor Jiří Nedoma: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se zhostil úkolu, který jsem dostal de facto v zastoupení za kolegu Jílka, který se nemůže dostavit ze zdravotních důvodů, aby vás informoval, co nás vedlo k tomu, že většina senátorů v hlasování zamítla tento zákon, byť se na první pohled zdá, že jde o zákon, který by měl skutečně pomoci v budování infrastruktury vodovodů a kanalizací tam, kde ještě dneska nebyl realizován.

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací si zaslouží mít prioritu při sestavování státního rozpočtu, a to především vzhledem ke stále narůstajícím mandatorním výdajům státního rozpočtu, tak jak tomu je již druhé volební období. Z těchto důvodů se bohužel nedostává této prioritě tak, aby vlastní zdroje, které musí Česká republika prokázat, aby mohla čerpat tyto dotace z Evropské unie, aby tyto vlastní zdroje našla skutečně jako zdroje vlastní ze svého rozpočtu. Podceněním těchto vlastních zdrojů z národních finančních prostředků je jedním z hlavních důvodů neschopnosti České republiky čerpat možné finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Mám tím na mysli především obce a kraje, které by pochopitelně velice rády čerpaly tyto možnosti, ale ony i díky rozpočtovému určení daní tyto vlastní zdroje nemají.

Řešit tento problém úvěrem, a to ještě omezeným pouze na mezinárodní finanční instituce, považuje Senát za nezodpovědné podcenění naléhavosti investic do infrastruktury vodovodů a kanalizací, a to především u menších měst a obcí, které zatím neměly možnost tuto infrastrukturu vybudovat. Tento přístup Ministerstva financí a vlády České republiky je špatným vysvědčením České republiky nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale i s ohledem na neustálé zadlužování naší generace a dnes již bohužel i generace dětí našich dětí.

Od zamítnutí návrhu Senátem došlo ke dvěma zásadním okolnostem. Jednak od té doby naši zemi postihly povodně, které si vyžádaly urychlené vyhledání dalších pěti miliard Kč na likvidaci jejich následků a jako opatření před dalšími povodněmi, jednak Poslanecká sněmovna přijala minulé úterý návrh zákona o změně státního rozpočtu, čili de facto i kdybyste nám dali za pravdu a chtěli toto řešit úpravou rozpočtu, tak to do voleb již není možné. Nedělám si proto iluze, že tato Sněmovna tento problém vyřeší jinak než prosazením tohoto dalšího zadlužení, a nezbývá mi, než věřit, že podobným nezodpovědným postupům zabrání pouze a jedině voliči ve volbách, kteří poměr sil v této Sněmovně výrazně změní ve prospěch zodpovědnosti a správného sestavení priorit potřeb této země. (Bušení do lavic a protesty z levé části sálu, potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Jiřímu Nedomovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Hodlá pan místopředseda vlády vystoupit se závěrečným slovem? Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. (Předsedající svolává poslance gongem.)

 

Děkuji, že jste přišli, dámy a pánové, a já mohu zahájit hlasování pořadové číslo 183. Kdo souhlasí s tím, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o přijetí úvěru podle sněmovního tisku 1232/1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 138, proti 3. Takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se zabývat bodem číslo 15, což je

 

15.
Návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1156/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení Senátu máme rozdáno jako sněmovní tisk 1156/4. Já vítám mezi námi senátora Pavla Sušického. Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předloženým návrhem zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se mění v souladu s pozicí, kterou zaujala Česká republika v průběhu vyjednávání o podmínkách přístupu České republiky k Evropské unii, dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jejíž právní úprava je obsažena v § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání je založena jako zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání ve smyslu § 789 občanského zákoníku. Navrhovaný nový zákon o úrazovém pojištění a navazující zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění, které byly zpracovány na základě věcného záměru zákona o veřejném úrazovém pojištění schváleného vládou, opouští koncepci odškodňování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání a nahrazuje ji úrazovým pojištěním, které bude tvořit součást sociálního pojištění prováděného Českou správou sociálního zabezpečení.

V průběhu projednávání návrhu zákona došlo k několika pozměňovacím návrhům. Jde především o formulační zpřesnění znění některých ustanovení, dále pak o změny dávek úrazového pojištění ve prospěch poškozených, navazující na novou úpravu daně z příjmů a zabezpečení pozůstalých shodně s úpravou občanského zákoníku. V zájmu bezproblémového převodu provádění poskytování náhrad při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z pojišťoven na Českou správu sociálního zabezpečení dochází také k upřesnění požadovaných převáděných údajů a k návrhu změny účinnosti zákona k 1. lednu 2008.

Návrh zákona je proti současné právní úpravě výhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance, a proto vás žádám o jeho schválení tak, jak už jednou byl touto Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Táži se pana poslance Opálky, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak, takže otevírám rozpravu a předpokládám, že jako první vystoupí pan senátor Pavel Sušický.

 

Senátor Pavel Sušický: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát projednal návrh zákona na své 10. schůzi 29. března a po rozpravě svým hlasováním rozhodl o zamítnutí. Dovolím si vám velice stručně tento návrh zamítnutí zdůvodnit.

Při řešení tohoto zákona přicházely v úvahu tři možnosti. První možností bylo otevření dosavadního systému i pro ostatní pojišťovací subjekty, které by splnily podmínky stanovené vládou. Konstatuji, že stávající systém úrazového pojištění zaměstnanců, který provozovaly dvě komerční pojišťovny, neměl finanční problémy a naopak poměrně značnou část vybraných prostředků odváděl zpět do státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP