(16.50 hodin)
(pokračuje Sušický)

Druhou možností pak bylo zřízení samostatné úrazové pojišťovny, něco podobného, jako je VZP, ovšem samozřejmě s novými budovami a zaměstnanci, tedy poměrně nákladné řešení. Za třetí to pak bylo zavedení úrazového pojištění zaměstnanců jako sociálního pojištění, které by prováděly orgány státu.

Vláda se rozhodla pro variantu zavedení úrazového pojištění jako sociálního pojištění, v podstatě sociální dávky, kterou budou vyplácet okresní správy sociálního zabezpečení. Dovolím si říci, že ty dnes už pracují v poměrně těžkém personálním stresu a není jednoduché vyplácení např. důchodů, které by měly dostat osoby perzekvované komunistickým režimem. Systém se tak touto novelou stává státním zaopatřením v případě sociální situace, která vznikla pracovním úrazem nebo chorobou z povolání.

Chybou je, že není umožněn přístup osobám samostatně výdělečně činným, pro něž je samozřejmě úraz rovněž sociální událostí. To znamená, že návrh staví zaměstnance a OSVČ neodůvodněně do nerovné pozice. Návrh zákona také staví do nerovné pozice některých např. zdravotnických zařízení, jejich majitele, při vyměřování sankcí, kdy jsou tyto sankce pro ně stanoveny dvojnásobně, což v ostatních zákonech, kde by to mělo být stejné, není. Přímé napojení na státní rozpočet tak zvýší nejenom jeho příjem, ale zcela nepochybně i jeho mandatorní výdaje, jimiž se navrhované sociální dávky stanou.

Tento systém považujeme za zbytečně drahý, a proto špatný. Předpokládá totiž přijetí nových zaměstnanců do státní správy, jejich proškolení a technické vybavení pro jejich práci. Správa tohoto systému vyžaduje tři systémy počítačového zpracování: do roku 1993, současný systém a dávkové schéma podle návrhu zákona.

Návrh má dále řadu věcných i legislativních nedostatků a je patrné, že určitá politická motivace při jeho prosazování byla bohužel silnější než věcné odborné námitky. To vidíme zejména z postoje Ministerstva financí, což je spolupředkladatel návrhu, jež v průběhu projednávání uplatňovalo řadu věcných odborných námitek, a přestože tyto námitky nebyly ve své naprosté většině vzaty v potaz, doporučilo vládě nakonec zákon schválit. Navíc schválení takového zákona těsně před koncem volebního období nepovažuji s ohledem na závažnost změny za velmi seriózní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Jako další vystoupí paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, pan senátor Sušický zde skvěle vysvětlil problémy návrhu, proto nebudu znova podrobně opakovat důvody zamítnutí a dovolím si pouze shrnout důvody, které nás vedou k zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Za prvé - návrh přináší zbytečné finanční náklady na změnu systému, přičemž systém v současné době funguje a v tomto státě jsou jiné systémy, které nefungují a bylo třeba je napravit. Za druhé - zákon zvyšuje sankce. Za třetí - zákon zvyšuje povinnosti zaměstnavatelů. Za čtvrté - zákon ukládá další povinnosti malým organizacím. Za páté - z hlediska bezpečnosti práce obsahuje malou motivaci k prevenci úrazů, a konečně za šesté - výrazně zvyšuje administrativní náročnost a prodražuje celý systém.

Proto budou poslanci Občanské demokratické strany hlasovat v souladu s názorem horní komory proti vládnímu návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji paní poslankyni Páralové. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych jen krátce reagovat na ta předchozí vystoupení. Samozřejmě, tak jak řekl správně pan senátor, vláda měla možnost rozhodnout ze tří řešení. Jedno z řešení jsme vybrali. Vybrali jsme řešení, které je nejméně finančně náročné, má nejmenší dopady na zaměstnavatele a je to řešení, které je řešeno v rámci stávající instituce. Jak už bylo řečeno i panem senátorem, tato instituce zvládá i mnohé odškodňovací zákony, které procházejí tímto parlamentem jako na běžícím pásu. Samozřejmě to nemá jednoduché, ale věřím tomu, že do těch dvou let, kdy by tento zákon měl být v účinnosti, většina těchto věcí už bude vyřízena a bude se moci věnovat své řádné činnosti, to znamená správě systému.

Pokud jde o motivaci, jednoznačně tento zákon oproti stávajícímu stavu zlepšuje podmínky, protože zavádí systém bonusu - malusu, to znamená, že se bude přihlížet i k tomu, jak zaměstnavatel dodržuje či nedodržuje bezpečnostní předpisy, jaké má výsledky v oblasti dodržování úrazovosti apod. To jsou věci, na které i zaměstnavatelé dlouhodoběji čekali.

Samozřejmě jedna z možností byla přejít na komerční řešení, ovšem po zkušenostech s některými jinými systémy, které byly v takovýchto případech voleny, jsme je nepovažovali za vhodné, protože by prodražil celý systém právě pro zaměstnavatele a do budoucna by mohl vést ke zvýšeným nákladům, které by museli do této oblasti vynakládat. Současný systém, tak jak je postaven, je i z mezinárodního hlediska neudržitelný. To řešení bylo nutné. Vláda rozhodla tímto způsobem a je tady dvouleté období, kdy by tento systém měl být zaveden, a myslím si, že i ve vztahu k současným provozovatelům tohoto pojištění bude možné situaci efektivně řešit.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi. Nikdo se dále do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a přečtu návrh na usnesení. Budeme opět hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

Usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, podle sněmovního tisku 1156/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 118, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Končím pro tuto chvíli projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi.

 

Budeme se věnovat zákonům souvisejícím, takže jsem jim děkoval předčasně.

 

16.
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1157/3/ - zamítnutý Senátem

 

Ptám se pana ministra Zdeňka Škromacha, zda hodlá vystoupit v tuto chvíli. Pane ministře!!! Tak, děkuji. Ptám se pana poslance Opálky, zda hodlá vystoupit. Také ne, takže zahajuji rozpravu a ptám se pana senátora, zda hodlá vystoupit. Ano.

 

Senátor Pavel Sušický: Jenom krátce. Myslím, že je to zákon, který s tím souvisí. Jenom bych řekl, že tento zákon novelizuje 28 zákonů, čili když to srovnám se zákoníkem práce, který se to třeba aspoň zákonem o mzdě snažil zjednodušit, tak tento to rozhodně nezjednodušuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi. Kdo dále hodlá vystoupit? Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, podle sněmovního tisku 1157/3."

Kvorum 101, hlasujeme podle § 97 odst. 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP