(17.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Hlasování jsem zahájil a má číslo 185. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 173 poslanců, 131 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi za jeho účast i panu ministrovi.

 

Budeme se věnovat návrhu zákona

 

18.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1095/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu je k dispozici jako sněmovní tisk 1095/4. Já se rozhlížím, zdali přijde nějaký pan senátor… Ale nepřijde. Prosím navrhovatele pana ministra financí Bohuslava Sobotku, aby se k názoru Senátu vyjádřil.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení senátoři, moje role bude velmi jednoduchá, protože Senát návrh vrátil z důvodu přílepků, které byly přilepeny k zákonu v Poslanecké sněmovně. Čili v tuto chvíli mně nezbývá nic jiného, než doporučit Poslanecké sněmovně, aby setrvala na svém stanovisku a schválila tento návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Máče? Nechce.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Vystoupím pouze s krátkým sdělením. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem vás před závěrečným hlasováním o tomto návrhu zákona, resp. o té verzi, kterou přijala Poslanecká sněmovna, žádal, abyste nehlasovali pro její přijetí. Uvedl jsem jeden, a to nejdůležitější důvod: Zákon, resp. novela zákona o statistické službě obsahuje také tzv. přílepek, jak to nazval pan ministr financí, který se dotýká novely zákona č. 337/1993 Sb., o správně daní a poplatků. Zavádí nová penále a nový sankční režim do našeho právního řádu, resp. do správy daní a poplatků, a přestože jak pan ministr, tak mnozí z nás slibovali na půdě Poslanecké sněmovny změkčení a zlepšení sankčních podmínek, které budou uplatňovány v našem právním řádu, ten tvar, který byl přijat, jde jinou cestou než tou, která byla přislíbena.

Doporučoval bych udělat si trochu času a srovnat sankce uplatňované v oblasti správy daní se sankčním režimem uplatňovaným ve Spolkové republice Německo a Rakousko. Vážené kolegyně a kolegové, já považuji mj. i sankce uplatňované v daňovém řádu za jednu z konkurenčních výhod, resp. za jednu z věcí, která je porovnávána při vstupu do českého podnikatelského prostředí.

Žádám vás, abyste nepodpořili ani senátní verzi, ani poslaneckou verzi tohoto sněmovního tisku, protože obě dvě tyto verze obsahují toto po mém soudu chybné ustanovení novely zákona o správě daní a poplatků.

To, co ovšem nebylo řečeno, je fakt, že pozměňovacím návrhem pana poslance Vlčka jsme přistoupili i k docela zásadní novele zákona, který se týká pravomoci Celní služby, resp. celníků. Považuji tyto pravomoci za naprosto nesystémové, svým způsobem i alarmující, a považuji za zvláštní a velmi nepřijatelné, že tyto pravomoci byly a budou pravděpodobně, bohužel, celníkům přiřčeny bez řádného legislativního procesu a bez debaty v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Poprosím, aby všichni, kteří chtějí hlasovat, přišli do sněmovní síně, a budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1095/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1095/4."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 186. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 173 poslanců, 6 bylo pro, 80 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu, a to podle paragrafu 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nyní je potřebné kvorum 101.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1095/3."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 187. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 120, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

19.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1104/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1104/4. Senátoři se omlouvají a já prosím, aby se k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych pouze v krátkosti připomněl obsah návrhu novely občanského soudního řádu.

Jde o adaptaci právního řádu ČR k zajištění integrální aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady ES, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nepopřené nároky. V této části byl legislativní proces konsensuální s horní komorou Parlamentu, nicméně v Poslanecké sněmovně byl tento návrh novely občanského soudního řádu rozšířen o dílčí, řekl bych technickou úpravu, která se týká rady Justiční akademie. Byla to změna, která byla v Poslanecké sněmovně přijata významnou většinou.

Musím říci, že z pohledu předkladatele je pro nás akceptovatelná jak verze Poslanecké sněmovny, tak verze Senátu, nicméně vzhledem k tomu, že změna, která se týkala rady Justiční akademie a která vznikla v Poslanecké sněmovně, byla odhlasována drtivou většinou hlasů, považuji za logické, pokud by Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Němcovi. Chce se k předloženému návrhu vyjádřit pan poslanec Křeček? Nechce.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1104/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1104/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 188. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 11, proti 56. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP