(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k hlasování o usnesení, k jehož přijetí je potřeba nejméně 101 hlas, tedy usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1134/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 196. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 104, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Končí projednávání bodu 20.

 

Budeme se věnovat bodu 22, což je

 

22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1158/3/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisky 1158. Poprosím opět pana ministra Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych tentokrát pro změnu podpořil senátní znění tohoto návrhu, protože se domnívám, že pozměňovací návrhy, které schválil Senát, znění návrhu vylepšují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Pan poslanec Kocourek coby zpravodaj nechce vystoupit, takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1158/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1158/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 170 poslanců, pro bylo 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

26.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 987/4/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací návrhy Senátu máme k dispozici jako tisk 987/5. Já mezi námi vítám pana senátora Miloslava Pelce.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky přijal usnesení, kterým vrátil Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o obcích a krajích, o hlavním městě Praze, ve znění přijatých senátních pozměňovacích návrhů.

Já si dovolím vyslovit souhlas s převážnou většinou těchto návrhů, které jsou buď legislativně technické povahy, anebo jeden návrh je na zařazení města Frýdek-Místek mezi statutární města. Takový nesouhlas musím vyjádřit se změnou zákona o úřednících územních samosprávných celků. Nicméně tato změna není tak zásadní, abych ji riskoval pro to, aby tento zákon nebyl přijat.

Proto si dovolím vás požádat o to, abyste přijali tento zákon v senátní podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Františku Bublanovi. Chce se k pozměňovacím návrhům vyjádřit pan poslanec Michal Hašek, coby zpravodaj? Nechce.

Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Miloslav Pelc.

 

Senátor Miloslav Pelc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak už pan ministr předeslal, Senát na své 10. schůzi hlasováním 111 rozhodl počtem 62 hlasů o vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy schválenými Senátem. Dovolte mi, abych velmi stručně okomentoval pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1, v podstatě přijetí pozměňovacího návrhu 22, kterým se do zákona vkládá nová část šestá, týkající se změny zákona o úřednících územních samosprávných celků. Proto je nutné upravit název zákona.

Pozměňovací návrh č. 2. Výčet statutárních měst se tímto pozměňovacím návrhem rozšiřuje o město Frýdek-Místek, přičemž Frýdek-Místek je přirozeným centrem nejvýchodnější části naší republiky a byl statutárním městem již za Rakousko-Uherska od roku 1869 do roku 1918. Má 59 897 obyvatel, což je více, než mají stávající statutární města Opava, Karlovy Vary, Teplice, Jihlava a Mladá Boleslav, a je to i více, než mají města Přerov, Chomutov a Děčín, navržená v předložené novele zákona za nová statutární města. Význam města Frýdek-Místek narůstá hlavně z hospodářského pohledu realizací nových průmyslových zón, zejména průmyslovou zónou Nošovice, která se nachází v bezprostřední blízkosti města. Výstavba automobilky Hyundai bude mít zcela jistě nadrepublikový význam. Město Frýdek-Místek je centrem vzdělanosti, kultury a sportu této části naší země a je známé ojedinělým ozbrojeným odporem vojáků proti německým okupantům 14. března 1939.

V krátkosti k pozměňovacímu návrhu č. 3. Tento návrh upřesňuje ustanovení o označování názvu obce, veřejných prostranství a budov, v nichž sídlí orgány veřejné moci, též v jazyce národnostní menšiny. Spočívá v podstatě v tom, že k označení jazykem národnostní menšiny dojde tehdy, pokud výbor pro národnostní menšiny žádost svým usnesením doporučí.

Návrhy 4 a 7 se týkají nového navrhovaného ustanovení § 75 zákona o obcích v pasáži, kde je koncipována odměna při skončení funkčního období. Tato odměna nenáleží v případě, že funkcionář byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Pozměňovacím návrhem č. 4 se do textu doplňuje, že toto odsouzení musí být pravomocné. Návrh č. 7 návazně řeší situaci, kdy se odměna vyplatí pouze funkcionáři, který nebyl pravomocně odsouzen.

Návrh č. 5. Jeho cílem je poskytnout odměnu v případě zániku mandátu přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce ještě po dobu tří měsíců ode dne zániku mandátu i místostarostovi obce. Starostové i místostarostové obcí by měli mít při zániku mandátu přede dnem konání voleb zaručené jistoty dané zákoníkem práce, případně jinými zákonnými normami, jaké mají ostatní občané. Tříměsíční finanční zajištění by jim mělo především poskytnout časový prostor pro nalezení dalšího uplatnění. Tento návrh stanovuje obcím obligatorně poskytnout starostům nebo místostarostům odměnu po dobu tří měsíců ode dne zániku mandátu.

Návrh č. 6. Zdůvodnění je totožné se zdůvodněním předchozího návrhu a nic na tom nemění skutečnost, že starosta nebo místostarosta se své funkce vzdali či byli odvoláni. Vzdát funkce se mohou z důvodů zdravotních nebo rodinných a odvoláni mohou být i z důvodů politicky motivovaných.

Teď následuje blok návrhů 8 až 11. Podle návrhu zákona může orgán dozoru bez předchozí výzvy k nápravě pozastavit účinnost právního předpisu obce nebo platnost usnesení či rozhodnutí obce v případě, že vydaný akt je ve zřejmém a závažném rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Pozměňovací návrhy mění uvedené oprávnění orgánů dozoru tak, aby soulad s lidskými právy a svobodami byl napříště posuzován pouze v případech dozoru nad vydáváním obecně závazných vyhlášek, nařízení obcí, protože o jejich zrušení rozhoduje Ústavní soud jako orgán kontroly ústavnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP