(18.00 hodin)
(pokračuje Jandák)

Po schválení návrhu velmi výraznou většinou všech poslanců napříč politickým spektrem jsem se pokusil přesvědčit Senát o schválení této verze v zájmu urychleného přijetí této normy a tím vytvoření předpokladů pro zavedení uvedených sankčních řízení. Nemohu samozřejmě vyčítat senátorům, že přesto využili možnosti novelu s pozměňovacími návrhy vrátit Sněmovně. Mohu jen potvrdit, že tyto návrhy z hlediska transpozičních požadavků jsou akceptovatelné. Z hlediska předkladatele je v této fázi nejdůležitější, aby návrh, ať už ve verzi senátní, nebo původní sněmovní, byl konečně přijat, a tím byly odvráceny velice nepříznivé dopady, které by plynuly z jakéhokoli dalšího prodlení.

Věřím, že uvedené aspekty, vážení poslanci, odpovědně zvážíte. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Paní zpravodajka Kateřina Dostálová nevystoupí, protože nechce v tuto chvíli vystoupit.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1111/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1111/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 204. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování končí. Hlasovalo 167 poslanců, pro bylo 152, proti 2, takže návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Gratuluji panu ministrovi kultury Vítězslavu Jandákovi.

 

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že mi dáte za pravdu, že pana ministra Škromacha bychom měli odměnit ještě tím, že projednáme poslední bod, který je povinen obhájit. (Protesty a hluk v sále.) Pokud jsou námitky, ať se někdo přihlásí a řekne je na mikrofon. Pokud se nikdo nehlásí a vyluzuje pouze hluk, na to nemohu brát samozřejmě zřetel. Měl by to být zákon, který snad nezabere příliš mnoho času.

Hlásí se pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vnímám, že jsme si odhlasovali, že v šest hodin budou volby, a my bychom chtěli k tomuto zákonu vystupovat. Já bych potom nerad ctěné kolegyně a kolegy zdržoval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tomuto protestu vyhovím, protože nelze jinak. To, že bychom vyhověli panu místopředsedovi vlády, bylo možné pouze za všeobecného konsensu. Ten jsme nezískali, takže přistoupíme k projednávání bodů 98 a dalších, což jsou body volební.

 

Dalším bodem je

 

98.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Slovo má pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, osobně jsem nechtěl protestovat, protože z mé strany by to bylo asi účelové. Děkuji kolegům z ODS, že přistoupili k tomu takto a řekli, že budou mít více diskuse.

Nyní k vlastním volebním bodům. Volba členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Dne 20. března 2006 předložil ministr kultury návrh na volbu 13 členů Rady Státního fondu kultury České republiky, a to Rudolf Adler, Roman Bělor, Marie Bergmanová, Václav Derner, Jaromíra Eismanová, Markéta Hallová, Jiří Hlaváč, Miloš Horanský, Zlata Houšková, Horymír Kubíček, Ivan Kusnier, Martin Mádl, Věra Matějů, Jana Patočková, Roman Ráž, Tomáš Šimerda, Jarmila Tauerová, Jiří Tomášek, Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 22. března.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Jen připomínám, že čtyřem zvoleným členům, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, započne jejich tříleté volební období 22. 4. 2006, dalším dvěma dnem 30. 4. Zbývajícím zvoleným pak započne jejich volební období až dnem 26. 6.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi. Ještě jednou, prosím, zopakujte svůj návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Je otevřena rozprava. Kdo má nějaké návrhy k návrhům, které jsem přednesl? Přednesl jsem návrh na volbu tajnou, bude se volit 13 členů Rady Státního fondu ze dvaceti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chce někdo vystoupit v rozpravě? Ne-li, rozpravu končím. Musíme hlasovat o tom?

 

Poslanec Pavel Hojda: Musíme hlasovat o návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 205 rozhodneme o tom, kdo souhlasí s tím, aby volba proběhla tajně. Kdo je tohoto názoru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 205. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 130 poslanců, 109 bylo pro, proti, takže volba bude tajná.

 

Poslanec Pavel Hojda: Prosím, pane předsedající, abyste přerušil tento bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přerušuji bod 98 a zahajuji bod

 

99.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji za uvedení. Na minulé schůzi nebyl zvolen jeden člen této rady, a tak od 30. dubna bude v této radě jedno místo neobsazené. Proto dne 6. dubna 2006 předložil ministr kultury návrh na volbu jednoho člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a to za prvé na Pavla Borovana, za druhé Milicu Pechánkovou. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům 7. dubna.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Zvolenému započne jeho tříleté volební období až dnem 30. 4. 2006.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby. Je navržená volba tajná. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 206. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 137 poslanců, pro bylo 121, proti 5. Budeme se řídit podle pravidel pro tajnou volbu.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

100.
Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Pane poslanče Hojdo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dne 1. 4. 2006 nabyl účinnosti zákon 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění, mimo jiné i zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Podle této novely zaniká ke dni 30. dubna 2006 výkon funkce řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proto dne 13. 4. 2006 předložila vláda návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to Pavla Horáka. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům 18. 4. 2006.

Zvláštní způsob volby nestanoví, komise navrhuje volbu tajnou.

Novému řediteli započne výkon funkce dnem 1. 5. 2006, a to na dobu čtyř let.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a k návrhu na způsob volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Lucie Talmanová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP