(18.10 hodin)

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, stejně jako u minulé volby ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, dovoluji si vám navrhnout, respektive vás požádat o následující. Toto právo, respektive tato povinnost, která je Poslanecké sněmovně dána, povinnost volit ředitele takto významné instituce, a zejména ve chvíli a v situaci, v jaké se Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes nalézá, mne uvádí v přesvědčení, že kandidát na ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny by se této Sněmovně měl představit a sdělit nám svoje vize o tom, jak si představuje řízení této pojišťovny.

Takže vás prosím, aby Sněmovna odsouhlasila vystoupení kandidáta na tento post. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych přednesl návrh na přerušení bodu č. 100, volba ředitele VZP, do zítra do 12 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, ale předtím bychom samozřejmě měli rozhodnout o návrhu paní poslankyně Talmanové, aby mohl přijít, aby pan kandidát s tím mohl počítat a být tady připraven na dvanáctou hodinu zítra.

Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Byl tady vznesen požadavek, aby se pan ředitel mohl představit a prezentovat, tak samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže tomu rozumíme. (Připomínky z pléna.) Já myslím, že můžeme rozhodnout o obou návrzích najednou, pokud dovolíte tuto kombinaci: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání bodu Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny do zítřka do 12 hodin s tím, že umožní vystoupit kandidátovi panu Horákovi před Poslaneckou sněmovnou." Je s tím souhlas od obou aktérů?

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 146 poslanců, pro bylo 134, 2 proti. Návrh byl přijat. Bod je přerušen.

 

Budeme se věnovat bodu 123, což je

 

123.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

 

Pane předsedo Hojdo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Chtěl bych jenom dodat, že samozřejmě vyřadíme lístky z toho tajného hlasování, jak jsou připraveny.

Volba člena Rady Českého rozhlasu. Dne 19. dubna 2006 nám předložil volební výbor kandidátku pro volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Tato kandidátka obsahuje pouze dvě jména kandidátů v abecedním pořadí, jak je vybral volební výbor ze čtyř návrhů, které na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny podaly organizace a sdružení uvedená v zákoně o Českém rozhlasu. Zbývající dva kandidáti ve výběru neuspěli ani ve druhém kole, kdy Ladislav Miller obdržel jeden hlas a Adam Komers žádný hlas. Jedná se o následující dva kandidáty: za prvé Danuše Homolková, za druhé Michal Prokop. Volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu provedl výběr kandidátů a podle jeho výsledků sestavil kandidátku tak, že na ní jsou uvedeni kandidáti v abecedním pořadí, neboť oba obdrželi ve výběru provedeném volebním výborem stejný počet hlasů a jejich oprávnění navrhovatelé předložili všechny zákonem stanovené doklady k jejich volbě. Kandidátka byla postoupena poslaneckým klubům 20. dubna.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební výbor i volební komise shodně navrhují Poslanecké sněmovně volbu tajnou.

Dále podotýkám, že zvolenému členu započne jeho šestileté funkční období dnem volby.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům na člena Rady Českého rozhlasu, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stalo se, rozprava je otevřena. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

V hlasování pořadové číslo 208 rozhodneme o návrhu na volbu tajnou. Zahájil jsem toto hlasování. Kdo souhlasí s tajnou volbou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 143 poslanců, pro bylo 108, proti 3, návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednání tohoto bodu.

A na vás, pane předsedo Hojdo, je, abyste nám sdělil, jak si představuje volební komise průběh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Hlasovací lístky budou vydávány do půl sedmé a pěti minut, to znamená 20 minut. Rovnou prohlašuji, že v případě, že bude fronta nebo kdokoli, kdo bude chtít volit, bude ve volební místnosti, prodloužím vydávání hlasovacích lístků.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, poté co bude uzavřena volební místnost, skončí dnešní odpolední pořad schůze. My se sejdeme všichni zítra ráno v 9 hodin a budeme pokračovat v programu, tak jak jsme si na začátku dnešního odpoledne stanovili.

Přeji vám příjemně strávený jarní večer v Praze.

 

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP