(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Uděluji slovo prvnímu přihlášenému do rozpravy, kterým je pan kolega Kasal. Připraví se paní poslankyně Rujbrová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti připomenul pozici křesťanských demokratů k této věci. Zopakuji to, co jsem říkal na začátku legislativního procesu tuším v prvním čtení, že zcela nepochybně tato norma je připravena profesionálně, a co se týká technologií a techniky, je to zvládnuto dobře a tady myslím problém by vůbec nemusel být. Problém je ovšem někde jinde a připomenu, že když před sedmi lety bylo ohlášeno izolování lidských embryonálních kmenových buněk, a tento objev byl provázen a je provázen dosud pozorností odborníků v medicíně, tak se těší samozřejmě zájmu i široké veřejnosti a těch, kteří se zabývají lékařskou etikou.

Zatímco nikdo nevznáší žádné námitky proti případnému využití dospělých kmenových buněk pro léčebné účely, práce s embryonálními kmenovými buňkami od samého začátku klade celou řadu etických otázek o samotné legitimitě tohoto nového směru vývoje biologické medicíny. Dnes, po sedmi letech, je možné konstatovat, a z mého pohledu s lítostí, že aspoň v našem evropském prostoru jsou technické úspěchy nového oboru vnímány daleko intenzivněji než varující hlasy filozofů.

Dámy a pánové, mnozí říkají, že embryo není člověk, že se jedná jenom o shluk buněk. Je bytostí, ale není osobou. Tou se teprve stává. Embryo je skutečně shluk buněk, ale nelze říci, že embryo není nic víc než shluk buněk. Přírodní vědy zkoumají měřitelné fenomény. Pro přírodního vědce je skutečně embryo pouhým shlukem buněk, ale přírodní vědy nezkoumají celou podstatu věci. Jsou empirické, tematicky redukované a metodicky abstraktní.

Vývoj člověka je ale kontinuální a dělení v zárodečném procesu na části zygota, embryo, plod je do značné míry umělým dělením a zastánci odstupňované ochrany embrya všem dluží odpověď, kdy podle jejich názoru nastává ono "už ano" a jak se liší od toho "ještě ne, ještě to není člověk". A protože nevíme přesně a možná, že ani nikdy vědět nebudeme, kdy dochází k tomuto zlomu, je třeba být velmi opatrný v manipulacích s počátkem lidského života, a bráníme-li pokusy na embryích, stojíme na straně bezpečnosti.

Dámy a pánové, lidské embryo má potenciál stát se dospělým člověkem. Musí s ním být také tak nakládáno, a cokoliv brání realizaci tohoto potenciálu, je morálně velmi obtížně ospravedlnitelné. Rozebrat lidský zárodek na součástky je možná technicky jednodušší než získávat vhodné buňky jinak. Ale to, že je to snadnější, nás neospravedlňuje k tomu, abychom tyto zárodky v zájmu tzv. vědy ničili.

Dámy a pánové, zamítnutí této předlohy bude znamenat cestu možná obtížnější, ale určitě eticky podstatně přijatelnější. Děkuji všem, kteří se rozhodli nepodpořit ani senátní, ani poslaneckou verzi tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych využila poslední rozpravy, která se k tomuto tisku vede, a seznámila vás s peticí obsahující 1486 podpisů, která byla doručena 18. 4. do Poslanecké sněmovny a protestuje kromě interrupcí i proti přijetí zákona o pokusech na lidských embryích s tím, že dává přednost přirozenému způsobu početí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan senátor Zlatuška. Prosím.

 

Senátor Jiří Zlatuška: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen zdůraznit, že vystoupení pana poslance Kasala se netýkalo těch změn, které jsou předkládány Senátem. Nevěnoval jsem se ve svém vystoupení tomu, že ve výborech byla diskutována také možnost navrhnout zamítnutí tohoto návrhu zákona, případně z něj tu diskutabilní část vypustit. V tuto chvíli ale neexistuje zákonná úprava asistované reprodukce a z tohoto hlediska přijetí této normy naopak klade zákonné meze postupu při asistované reprodukci, ukládá omezení využívání embryí, oplodňování embryí, která jsou pro asistovanou reprodukci používána. A domnívám se, že přijetí této normy naopak nastavuje etické mantinely, po kterých lidé, kteří se v této oblasti angažují, volají. Toto byl také důvod, proč ani návrh na zamítnutí této normy v Senátu neměl velkou šanci uspět a výbory takovéto řešení úmyslně nepřijaly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1071/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1071/4."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 218. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 160 přítomných pro návrh 115, proti 30. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi. (Výměna předsedajících.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

 

78.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních
ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
/sněmovní tisk 1185/ - třetí čtení

 

Za místopředsedu vlády pana Jiřího Havla zaujme místo u stolku zpravodajů místopředseda vlády Zdeněk Škromach a prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Libora Ježka. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1185/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj, poslanec Libor Ježek. Prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych navrhl legislativně technickou u pozměňovacího návrhu pod písmenem D pana poslance Pešána, která by nahrazovala číslo zákona 588/1992 Sb. číslem zákona 235/2004 Sb. Celý text tohoto pozměňovacího návrhu je vztažen k úplnému znění zákona o dani z přidané hodnoty pod číslem 235/2004 Sb. Pouze bylo chybně nebo omylem uvedeno původní označení zákona o dani z přidané hodnoty. To je první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP