(16.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, mám legislativně technickou připomínku, a to tak - v názvu návrhu ústavního zákona navrhuji vypustit slova "a doplňuje" a na konci názvu navrhuji doplnit slova: "ve znění pozdějších ústavních zákonů". Jde pouze o technickou úpravu znění názvu ústavního zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, jde o legislativně technickou úpravu. Nikdo to nezpochybňuje. Hlásí se zástupce navrhovatelů pan poslanec Jaromír Talíř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji. Jenom v rámci otevřené rozpravy vám chci sdělit za navrhovatele, protože nám šlo o to, aby byl naplněn duch toho návrhu, že podporujeme návrh, který je obsažen v usnesení ústavněprávního výboru a máme ho v našem tisku pod body A a B. Tudíž že souhlasíme s tím, aby bude-li tento zákon přijat, byl přijat ve znění tak, jak ho navrhl ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako zástupce navrhovatelů. Prosím, pane profesore, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, chci úvodem, než budeme hlasovat, říci, že pozměňovací návrhy pod písmenem A obsažené v usnesení ústavněprávního výboru č. 242 ze dne 15. února 2006, tisk 980/2, a pozměňovací návrhy obsažené v usnesení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky č. 10 ze dne 7. března 2006, tisk 980/3, jsou obsahově zcela totožné, čili pokud přijmeme návrh pod písmenem A, je automaticky přijat návrh pod písmenem B, respektive nemá smysl hlasovat o návrhu pod písmenem B, protože obsahově je to jedno a totéž.

Dále chci říci, že ten návrh pod písmenem A se člení na A1 a A2, ale měli bychom o tom hlasovat najednou, protože dost dobře nelze po mém soudu, chceme-li vyhovět smyslu návrhu, omezit imunitu ústavních činitelů, kterými jsou poslanci a senátoři, a neučinit tak u členů Ústavního soudu. Čili tyto návrhy rovněž obsahově mají jeden a týž smysl, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se týkají dvou různých orgánů ústavních, tak jsou rozčleněny do dvou bodů. Takže na to před hlasováním upozorňuji.

Jsou tu dva hlavní návrhy, respektive jeden návrh rozčleněný do těchto dvou bodů, o nichž bychom měli hlasovat nejdříve. Potom je tu návrh pod písmenem C poslance Karla Vymětala a posléze návrh pod písmenem D poslankyně Evy Dundáčkové. Takže hlasovat by se mělo o těchto návrzích v tom pořadí, jak jsem je teď uvedl a jak jsou vyznačeny abecedním postupem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě s přednostním právem mimo rozpravu požádal o slovo místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, paní a pánové. Jedná se o poměrně významnou změnu ústavy. Je potřeba 120 hlasů k tomu, aby návrh prošel, a když se dívám na počet přihlášených hlasovacími kartami, tak tohoto čísla zdaleka nedosahujeme. Já si nemyslím, že by důstojnosti této Sněmovny prospělo, kdybychom o této věci hlasovali dnes. Proto dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do dalšího jednacího dne této schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou tady dva procedurální návrhy - jeden je postup hlasování, druhý je přerušení. O obou dám hlasovat bez rozpravy, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Protože jde o procedurální návrhy, myslím, že tím neporuším nějak jednací řád, protože myslím si, že i struktura hlasování potom, až budeme hlasovat, bude taková, jak rozhodne Sněmovna běžným kvorem. Nejdříve tedy dám hlasovat o postupu pro hlasování - tím bychom schválili postup. Potom bychom na návrh kolegy Kasala přerušili tento bod na příští jednací den, který byl schválen organizačním výborem.

 

Tedy v hlasování číslo 268 rozhodneme o proceduře hlasování. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Jičínského. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 119 pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu jednání, a to v hlasování pořadové číslo 269. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 122 pro 77, proti tři. Návrh byl přijat. Projednávání bodu 86 bylo přerušeno do dalšího jednacího dne Poslanecké sněmovny.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím projednávání tohoto přerušeného bodu.

 

Dalším bodem jednání je bod číslo

 

87.
Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové,
Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 981/ - třetí čtení

 

Jsme ve třetím čtení a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele poslanec Ladislav Urban a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Oldřich Vojíř. Obdrželi jste sněmovní tisk 981/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu a první přihlášený písemně je pan poslanec Ladislav Urban, poté vnímám přihlášku pana poslance Býčka. Ale protože pan kolega Urban tady není, pak pan poslanec Býček má slovo. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v zastoupení pana kolegy Ladislava Urbana za navrhovatele uvedl několik slov. V současné době je, jak jste již uvedl, pane místopředsedo, ve třetím čtení sněmovní tisk 981, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu provozu. Byl vyvolán spor o to, kdo zaplatí další rozvoj distribučních společností, zda tento rozvoj zaplatí formou připojovacích poplatků a placení přípojek všichni noví odběratelé, nebo si tento rozvoj zaplatí distribuční společnosti samy, stejně jako všechny ostatní podnikatelské subjekty v tržních podmínkách, které chtějí prodávat svoje zboží. Tím, že jim noví odběratelé darují polovinu nákladů na rozšíření distribuční soustavy a plně uhradí přípojky, budou moci svým akcionářům vyplatit vyšší dividendu. Takto je napsaný současný platný zákon a prováděcí vyhláška.

Navrhovaná změna si klade za cíl, aby úhradu nových přípojek a rozšíření soustavy zaplatila společnost ze svého zisku a aby nebyla přenášena na nové odběratele. To však neznamená, tak jak se tady diskutovalo, okrádání těchto společností, ale růst hodnot těchto společností nebo jejich majetku. Stále opakované tvrzení o úhradě a rozšíření soustavy a nových přípojek stávajícími odběrateli nemá žádné opodstatnění, protože nové investice je možno realizovat pouze ze zisku, který tímto odběratelé i svými platbami pomohli společnosti vytvořit, aniž by věděli, k jakým účelům bude sloužit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP