(16.50 hodin)
(pokračuje Býček)

Dovolte mi, abych jen zopakoval, co vlastně tato novela zákona řeší.

a) Řeší oblast energetických přípojek do délky 50 metrů pro domácnosti a malé zákazníky, tj. podnikatele do 50 zaměstnanců. Jde o srovnání podmínek pro plyn, elektřinu a teplo v domácnosti a nastavení určitého zvýhodnění pro živnostníky a malé podnikatele, kde není předpoklad zneužití přípojky.

b) Řeší oblast přeložek energetických vedení, a to na základě navrženého pozměňovacího návrhu jen v případech, kdy vlastník pozemku má zřízené břemeno ze zákona a bez úhrady, a to jen v případech, že potřebuje řešit problém bydlení. Tím se ustoupilo hlavním obavám MPO o nárůstech neúměrných a neodůvodněných nákladů na přeložky.

Za druhé - zapracování nařízení Rady Evropy č. 1775/2005 a paragrafu týkajícího se regulace a zásobníku plynu.

Je přesvědčením nás předkladatelů, že přijetí tohoto návrhu bude správným zlepšením našeho zákona č. 458/2000 Sb., a proto vás prosím o jeho podporu, nikoliv o jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Býčkovi. Kdo další do rozpravy ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nejdříve musíme hlasovat… Pardon, pan kolega Hovorka. Omlouvám se, přehlédl jsem jeho přihlášku před ukončením rozpravy ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou ve třetím čtení novelu energetického zákona, která si klade za cíl, jestli se prosadí změna do stávajícího energetického zákona a jestli přípojky pro kategorie domácností a malé spotřebitele, jestli tyto přípojky budou zdarma zřizovat jednotlivé distribuční společnosti, anebo jestli si tyto přípojky budou financovat i nadále jednotliví vlastníci nemovitostí a vlastníci firem, které potřebují energii pro svůj provoz.

My se domníváme, že je tady zásadní spor o to, že přípojky i náklady na rozvoj distribuční soustavy v těchto kategoriích by měly platit především distribuční společnosti, protože je to především v jejich zájmu, aby mohly prodávat své zboží, to znamená energii, dodavatelům. Argumenty, které tady zazněly v předchozích čteních, tak se domnívám, že nejsou zcela opodstatněné v tom duchu, že zazněl návrh, aby pokračoval ten stav, který byl, to znamená, aby přípojku platil ten, kdo investici vyvolal.

Co se týká druhého okruhu problémů, který se týkal věcných břemen, týkal se přeložek energetických zařízení, tady je jeden nepopiratelný fakt, že dnes vlastně platí, kdo investici také vyvolal, tak ten platí. Je také pravda, že musí každý zaplatit veškeré náklady, o kterých vlastně nemůže ani rozhodovat, protože přeložka je naprojektovaná a je vybrána firma distribuční společnosti a člověk, který přeložku potřebuje, nebo obec, která přeložku potřebuje, tak vlastně nemá do tohoto procesu vůbec možnost zasáhnout a nemá vlastně ani možnost ovlivnit ceny přeložky.

To jsou hlavní důvody, proč tento návrh byl předložen. Já se domnívám, že již byl řádně okomentován, a proto se přimlouvám, velmi se přimlouvám za podporu tohoto návrhu. Je také pravda, že jak se objevila nová vyhláška Energetického regulačního úřadu o výpočtu poplatků za připojení, tak mnoho lidí je pobouřeno tím, že musí platit např. za jeden ampér výkonu svého jističe 500 Kč. Myslím si, že to jsou nemalé prostředky, které velmi zasahují do rozpočtu jednotlivých stavebníků, kteří jsou nuceni vlastně, i když mají např. energetickou přípojku, v současné době elektrickou přípojku zdarma, tak jsou nuceni vlastně investovat a podílejí se minimálně 50 % na nákladech na navýšení příkonu, a myslím si, že tuto platbu by měly platit distribuční společnosti, v jejichž zájmu vlastně se tato přípojka zřizuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Hovorkovi. Pokud nikdo další není přihlášen, končím rozpravu ve třetím čtení.

Přistoupíme k hlasování. Nejdříve hlasování o návrhu na zamítnutí. Je to tak, pane zpravodaji?

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 270, o návrhu na zamítnutí. - Já vás samozřejmě všechny odhlásím, požádám o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 270 a ptám se, kdo souhlasí se zamítnutím návrhu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 270 z přítomných 118 pro 62, proti 43. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, a nebudeme tedy pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

Ještě počkám na kontrolu výsledku hlasování. (Probíhá kontrola.) Minimálně v tuto chvíli, kdy budeme čekat na kontrolu elektronického zápisu o hlasování, poděkuji zástupci navrhovatelů i zpravodaji.

Nikdo není takového názoru, že jeho úmysl hlasovat a zápis se rozlišuje. Končím tedy bod č. 87.

 

Dalším bodem je bod č. 88, kterým je

 

88.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 985/ - třetí čtení

 

Požádám pana poslance Stanislava Grospiče jako zástupce navrhovatelů a paní poslankyni Jitku Vojtilovou, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrh vám byl rozdán jako sněmovní tisk 985/3.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu.

Prosím paní zpravodajku, aby přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřila stejně jako zástupce navrhovatelů. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí a byl podán pouze ve druhém čtení jeden návrh k hlasování, což je účinnost zákona. O tom bychom hlasovali jako první, za druhé bychom hlasovali o zákonu jako o celku - což je celý můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to velmi jednoduché. Nemusím o tom dávat hlasovat. Všem je to srozumitelné.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu, to je, aby účinnost zákona byla od 1. ledna 2007.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 271 a ptám se, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 271 z přítomných 130 poslanců pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP