(10.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova "pokud dále není stanoveno jinak" zrušují.

2. V § 10 odst. 2 část věty za středníkem zní "v těchto případech naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty".

3. § 10a se zrušuje.

Část čtvrtá se označuje jako část šestá. Článek čtyři se označuje jako článek 6.

Za druhé. V nově označeném článku 6 Účinnost se na konci doplňují slova "s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Další pozměňovací návrh, a to je část pátá se vkládá za část čtvrtou. Změna zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění zákona č. 227/2002 Sb.

Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění zákona č. 227/2002 Sb., se mění takto: V § 3 odst. 2 se na konci odstavce vypouští část textu "do 31. prosince 2006, jinak nárok zaniká". Čárka za slovem předpisů se nahrazuje tečkou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Poprosím dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, pana poslance Severu. Pane kolego Severo, přejete si vystoupit v podrobné rozpravě. - Předtím dám tedy ještě slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS panu Petru Tluchořovi.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Je mi celkem jedno, jestli to bude před vystoupením pana poslance Severy, nebo poté, ale chtěl jsem vás, paní předsedající, požádat o patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu, abychom vyhověli žádosti Strany zelených, která se potřebuje sejít a této možnosti nemůže využít sama. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane předsedo, nyní nebo po ukončení podrobné rozpravy? Po ukončení podrobné rozpravy. Já vám děkuji.

Takže pane poslanče Severo, mikrofony jsou vaše.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové. Mám jeden konkrétní návrh ke služebnímu zákonu. Jedná se o zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dovolte mi, abych k němu řekl pár slov.

Není to návrh na odložení nebo zrušení tohoto zákona. Nebudu navrhovat odložení ani zrušení tohoto zákona, který už byl odložen třikrát. Ačkoliv si celou dobu myslím, že tento zákon mohl být napsán jinak, měl být napsán tak, aby byl více motivační, tak respektuji to, že policejní prezidium i ministr vnitra si zásadně nepřejí, aby tento odklad byl znovu a znovu prodlužován. Argumentace, že to vede k destabilizaci sboru, může být důvodná.

Já nechci být v pozici, abych ztěžoval někomu jeho práci, když odpovědnost nese ministr vnitra, policejní prezident a další. Nicméně svůj názor, že tento zákon, který vyšel z dílny Gross-Langer v době opoziční smlouvy, nebyl šťastný, si ponechám a uvidíme, jaké důsledky zákon bude mít. Každopádně jsem připraven se v budoucnosti podílet na tom, aby problematické pasáže byly odstraněny. A jak říkáme, že by to měl být moderní zákon pro policisty, kteří chtějí sloužit, nikoliv policisty, kteří chtějí odejít, tak aby se tato představa naplnila.

Jediné, co si dovolím navrhnout a co považuji za logické, mravné, je omezení stropu výše výsluhového příspěvku. Nevede mě k tomu žádná jiná obava než ta, kterou jsme zažili u jiného zákona jiných ozbrojených sborů, kdy spekulativním způsobem se u některých funkcionářů, u některých osob ve služebním poměru v posledním roce velmi navýšily odměny. Tím pádem se zvýšil průměrný příjem a tím pádem se spekulativním způsobem vypočítaly vysoké částky výsluhových příspěvků.

Dovolte mi, abych řekl, v čem návrh spočívá. Dneska je základní výměra výsluhového příspěvku stanovena po 15 letech služby ve výši 20 % měsíčního služebního příjmu. Postupně od každého dalšího roku stoupá o 3 %, později od 21. roku služby o 2 % a nakonec je to v posledních letech od roku 26. o jeden procentní bod měsíčního služebního příjmu. Výsluha je omezena procentuálně 50 % měsíčního služebního příjmu.

Dovoluji si navrhnout variantně a nechám na vašem zvážení, až vezmete v úvahu, jaká je průměrná mzda, jaké jsou výše důchodů, jaké jsou výše mateřské a podobně, na co tento stát má - odvolám se i na to, co tady bylo řečeno místopředsedou vlády, že situace státního rozpočtu není vůbec dobrá - ke kterému číslu, ke kterému koeficientu se přikloníte. Varianty předkládám čtyři. Máte je na stole pod mým jménem, pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 37. Když se podíváte na ten návrh, tak varianta A znamená reálnou částku zhruba 17 tisíc, varianta B, to znamená, že je to průměrná mzda v nepodnikatelské sféře za rok 2005, tak je skoro 19 tisíc korun, varianta C znamená asi 20 800 korun a varianta D, což je koeficient 1.25, představuje reálnou částku ve výši 23 686 korun. Jsem si jist, protože jsem se informoval na to, jaké jsou platy u hasičů, u policistů, že toto omezení, tento strop nemá za následek, že by postihoval někoho, kdo si skutečně finanční prostředky vydělá v měsíci a roce standardním způsobem, ale skutečně to je namířeno proti spekulativním odměnám těch, kteří si navzájem mohou odměny přiznat.

Takže toto je můj návrh, který máte na stole. Nebudu ho celý číst. Dovolte mi však, abych ještě řekl a navázal na to, co jsem v úvodu poznamenal - že tento zákon není všelékem. Věřím, že si to nikdo nemyslí ani v policii. Jsem přesvědčen, že policie začne pracovat lépe ve chvíli, až dojde ke skutečné reformě policie, stejně tak jako byla nutná reforma armády.

Já si dovolím říci asi deset bodů, které jsem přesvědčen, že musí být součástí reformy.

Velice stručně bych řekl, že to je zavedení odlišného způsobu jmenování policejního prezidenta. Proč? Protože policejní prezident, bude-li jmenován například po projednání v bezpečnostním kolegiu, tak má daleko větší autoritu, není to člověk pouze jmenován ministrem vnitra, byl by jmenován prezidentem, stejný model, jako je u náčelníka generálního štábu v armádě.

Dále. Určitě se policie nevyhne provedení nezávislého personálního auditu, zejména policejního prezidia, popřípadě celého policejního sboru. Určitě bude muset být vyjasněna působnost celostátních elitních útvarů. Také jsem si jist, že podřízení útvarů zvláštních činností odposlechů přímo policejnímu prezidentovi by velmi napomohlo tomu, aby nedocházelo k těm excesům s odposlechy, jako jsme toho svědky v poslední době. Určitě bude muset být provedena analýza zjednodušení velitelských funkcí v policejní hierarchii, a to s cílem zásadně redukovat některá místa, která jsou dvojitá, zdvojená, nadbytečná. Domnívám se, že by také bylo dobré zakotvit vliv krajských samospráv na personální obsazení vedoucích funkcionářů v obvodu daného kraje. Osvědčuje se to v mnoha zemích. Také určitě pomůže zavedení principu rotace na řídicích funkcích policie. Myslím si, že prosazení systému placení policistů ve službě tzv. on line, nikoliv až v důchodu, je také systém, který by daleko více pomohl motivovat policisty k tomu, aby ve službě podávali daleko lepší výkony.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP