(16.10 hodin)
(pokračuje Sunkovský)

Třetí a poslední pozměňovací návrh se týká zařazení do kapitoly 314, a to program 214210, částka 4 500 tisíc korun. Název akce je pořízení hasičského cisternového vozidla pro jednotku požární ochrany kategorie číslo II v Jesenici. Investorem je obec Jesenice.

Zdůvodnění návrhu je takové: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Jesenici je zařazena do kategorie JPO II, proto vykonává zásahovou činnost v celém západním regionu okresu Rakovník. Činnost vykonává v přírodním parku Jesenicko, jehož kopcovitý a lesnatý terén vyžaduje cisternové vozidlo, které je schopno dopravně zvládnout ztížené přístupové podmínky k místu zásahu. Sbor v současnosti disponuje dvěma cisternovými vozidly CAS25REO, která jsou obě starší více než 20 let a jejichž udržení v akceschopném stavu je velmi náročné. Obec Jesenice ani v tomto případě není schopna z vlastního rozpočtu pořídit hasičské vozidlo sama.

Všechny tyto tři návrhy by byly na vrub vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sunkovskému. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský. Připraví se pan poslanec Miroslav Krajíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nejprve bych načetl několik ještě snad možná i koncepčních návrhů, alespoň jsem se tak nad tím zamýšlel v uplynulém období asi po tři roky. Budu v tom pokračovat i letos, i když jsem pochopil, že koncepci musím udělat úplně jindy než při prvním, druhém, případně třetím čtení rozpočtu. To už je na všechny koncepce stejně pozdě.

V kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výdajovém okruhu podpora činnosti v oblasti mládeže doplnit akci rekonstrukce objektů bezúplatně převedených ze správy Fondu dětí a mládeže na neziskové nevládní organizace dětí a mládeže v částce 50 milionů korun. Tyto prostředky převést alternativně, protože v rozpočtovém výboru můj návrh neprošel, když jsem jej navrhoval z VPS. Buď tedy v rámci kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snížením ve výdajovém bloku ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu, nebo - obdobně jako již rozpočtový výbor schválil ve prospěch všesportovního kolegia - vnitřní převod v kapitole 333, 150 milionů korun, tedy snížit program 233010 rozvoj a obnova materiálně technické základny řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jako krátké zdůvodnění bych chtěl uvést, že tyto objekty byly zchátralé po asi patnácti letech, kdy stát ve fondu velmi špatně hospodařil se svěřeným majetkem a prakticky nechal zdevastovat objekty, které posléze převedl na různé organizace dětí a mládeže. Ty je musely převzít ve stavu, v jakém byly. A byla určitá dohoda s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, že v období čtyř let obdrží zhruba po 50 milionech korun, což je částka, která by měla stačit asi tak sotva na obnovu alespoň původního stavu, nebo alespoň takového stavu, aby jej děti a mládež mohly využívat, aby vlastně mohly to, co od státu dostaly, sice zdarma, ale ve špatném a zoufalém stavu, někdy využívat ve prospěch našich dětí a mládeže.

Další koncepční návrh je spíše organizačním opatřením státu při rušení jednoho ministerstva a zabezpečení úkolů, které toto ministerstvo mělo splnit. Hovořím o Ministerstvu informatiky v této chvíli.

Kapitola Ministerstva kultury, zvýšení výdajů kapitoly o částku 131 015 000 korun na program připojení knihoven 2006 až 2007. Opět alternativně. Buď v kapitole Ministerstva informatiky snížení připojení knihoven, nebo převod dvou tabulkových míst. A převod dvou tabulkových míst na Ministerstvo kultury.

Krátké zdůvodnění je toto: Já vím, že se jedná o vysokou částku. Ministerstvo informatiky ale bude s vysokou pravděpodobností zrušeno. A tento úkol mělo. Mělo proto v rozpočtu pro rok 2006 schválenou určitou částku. A pro rok 2007 by se také další částka měla přiřadit. Tak jsem ty dvě položky sečetl. A dospěli jsme, a dokonce i výbor, který se věcí zabýval, k podpoře tohoto návrhu na převod těchto prostředků. Já znovu naléhavě žádám rozpočtový výbor, aby se tím zabýval. Říkám - ne jako koncepčním, ale spíše organizačním opatřením státu při rušení ministerstva.

Můj další námět lze jistě rovněž chápat svým způsobem jako koncepční. V kapitole Ministerstva kultury, zvýšení výdajů kapitoly, zařadit novou položku Národní galerie Praha, sbírky, stálé výstavy a expozice, celoročně zdarma, 10 milionů korun. A opět variantně. Buď tyto prostředky nalézt v kapitole VPS, nebo je řešit přesunem prostředků v rámci kapitoly 334 Ministerstva kultury, snížením položky ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že Národní galerie Praha chce zkusit pokus, který dělají běžně galerie - buď národní galerie, nebo obdobná uskupení galerií - některých států Evropské unie a ve světě. Tím, že zpřístupní cenné sbírky, které jsou vlastně ukázkou umění a kultury toho kterého národa, zcela zdarma jak pro zahraniční návštěvníky, tak především ale pro občany svého státu, dosáhnou toho, že tyto sbírky jsou mnohem více navštěvované a návštěvníci si třeba odnášejí katalogy, které si zakoupí, využívají doprovodných akcí, které národní galerie přitom dělá, případně třeba i pohostinnost restauračních zařízení, která často u takových zařízení jsou. A můžeme dosíci toho, že návštěvníci našich měst, kde Národní galerie své stálé expozice má, se zdrží chvíli déle. Ale hlavně místo toho, aby prošli třeba zahraniční návštěvníci anebo i návštěvníci Prahy takzvanou královskou cestou, koupili si tu ruské čepice, tu všelijaké odznaky, které vůbec s naším národem nemají nic společného, možná že si třeba někdo odbočí, a když bude mít tyto nádherné sbírky zdarma, odnese si i patřičné katalogy a odnese si určitě z naší země nebo z našeho hlavního města, případně z dalších měst v republice, kde tyto sbírky Národní galerie jsou, mnohem větší zážitky.

Další návrh. Navýšit kapitolu 301 Kancelář prezidenta republiky, výdaje na areál Pražského hradu a Lány, o částku 7 milionů korun - adaptace baziliky sv. Jiří a o tuto částku snížit VPS.

Krátké zdůvodnění: Kancelář prezidenta republiky ve spolupráci s Národní galerií hodlá rekonstruovat a upravit tyto prostory baziliky sv. Jiří a také je zpřístupnit veřejnosti na zajímavé kulturní aktivity. Myslím si, že si Pražský hrad zaslouží, aby po několika letech se tam vždy něco nového obnovilo a upravilo, zase ve prospěch jak našich občanů, tak případně zahraničních návštěvníků naší republiky.

Další návrh: Navýšit kapitolu 335 Ministerstva zdravotnictví, další zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, o položku LDN Fakultní nemocnice Motol o částku 1,5 milionu korun a o tuto částku snížit VPS.

Zdůvodnění: Na LDN ve FN Motol je akutní nedostatek speciálních lůžek pro těžce postižené pacienty. Byl jsem tam v uplynulých letech několikrát a mohu vám říci z vlastní zkušenosti, že to je pravda a že to tam je skutečně velmi zanedbané. A možná, že bychom se divili, jak LDN v některých jiných částech republiky vypadají, jak jsou vybavené. Ve FN Motol, i když je úroveň poměrně vysoká, právě speciální lůžka pro těžce postižené pacienty chybějí. A FN Motol při tom, jaké prostředky, až do miliardových částek, hodlá dát na celkovou rekonstrukci, nemůže ve svém rozpočtu najít právě nějaké takovéto částky blížící se například jednomu a půl milionu korun.

Dále bych si dovolil navrhnout tuto položku: Základní škola Praha 13, Lužiny, rekonstrukce školního zimního stadionu, částka 15 milionů korun. Ve dvou alternativách. Buď z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snížit položku ostatní výdaje o tuto částku a přiřadit ji na mnou navrženou, nebo - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, snížit údržbu a provoz sportovních zařízení - jako varianta číslo 2, o stejnou částku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP