(10.40 hodin)
(pokračuje Kuchtová)

Kromě ještě zmíněných některých gramatických chyb, jako např. nesprávný pád v názvu úmluvy, tam byly... nebyly předloženy dodatky, o kterých byla zmínka na straně 18 úmluvy. Tyto dodatky ale nejsou předmětem ratifikace a byly zveřejněny v české verzi světového antidopingového kodexu.

Dále k připomínce, že v materiálu v české i anglické verzi chyběl v příloze 2 formulář pro udělování terapeutických výjimek, bych chtěla sdělit, že tento dokument není předmětem ratifikace. Sportovcům je k dispozici na vyžádání.

Čili tyto připomínky byly vypořádány v materiálu, který byl rozeslán v listopadu, 20. listopadu 2006, s tím, že byli poslanci požádáni, aby si v materiálu sami ty příslušné stránky vyměnili. Ke mně se nedostaly žádné jiné připomínky, které by nebyly vypořádány, a já vás proto žádám o vyslovení souhlasu s touto mezinárodní úmluvou.

A jenom ještě sdělím, že konkrétní úkoly, které vyplývají potom pro ministerstvo, znamenají vypracovat návrhy zákona o omezení dostupnosti látek a metod s dopingovým účinkem, potom úkol zpracovat a předložit vládě návrh novely zákona o podpoře sportu; bude to zabezpečení činnosti laboratoře dopingové kontroly. A poté k úkolům ministerstva bude patřit i stanovení rozsahu kontrolní činnosti, počet dopingových kontrol. Úkolem bude zabezpečit výchovné a vzdělávací programy antidopingové prevence a zavést dlouhodobý výzkumný program v oblasti sociálních aspektů a zdravotních důsledků dopingu. Ty úkoly jsou konkrétní a poměrně rozsáhlé.

Já se domnívám, že tato mezinárodní úmluva proti dopingu bude, pokud vyslovíme souhlas s její ratifikací, dobrým signálem v tom smyslu, že se pokoušíme vyrovnat s tím negativním jevem, kterým doping ve sportu je. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Šeicha, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 22/1. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že paní ministryně text uvedla, navíc jsme jej diskutovali v prvním čtení. Myslím si, že v prvním čtení v diskusi pan poslanec Exner požadoval, a myslím, že správně, některá technická doplnění Ministerstva školství. Já myslím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se s těmi požadavky, které na něj Sněmovna měla, vypořádalo, dodalo ty věci, které chyběly, a jinak text úmluvy samotný považuji za nekontroverzní a určitě sportovní svět na ratifikaci této úmluvy čeká, takže já si myslím, že to není jistá vstupenka k potlačení dopingu, ale je to dobrá cesta, a pokud bude dobře provedena, tak je to dobrá cesta k omezení dopingu ve sportu, a myslím si, že to je věc pozitivní. Takže určitě doporučuji podpořit tuto úmluvu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Vidím, pan poslanec Exner se hlásí. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych poděkoval Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, že reagovalo opravdu na všechny připomínky, a to takovým způsobem, že se domnívám, že všechny rozpory, jak už řekl pan zpravodaj pan poslanec Šeich, jsou nyní odstraněny.

Musím ale přesto upozornit na to, že pokládám za problémové, jestliže ve Sbírce mezinárodních smluv publikujeme nějakou smlouvu, ve které se píše, že má přílohy, a tyto přílohy nejsou součástí toho publikovaného textu ani není žádná odvolávka na to, kde se může případně čtenář nebo uživatel této sbírky s přílohami seznámit. Domnívám se, že nejde o věc týkající se Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale spíše o věc metodickou, která by měla být v této souvislosti posouzena a zajištěna nějaká náprava, která buď by přece jenom umožnila publikaci, byť nejsou součástí ratifikace, ale samozřejmě tyto přílohy jsou schválené, platné, jsou podepsané v rámci příslušné smlouvy, anebo aby se našel způsob, jakým způsobem zajistit, aby uživatel sbírky věděl, kde má příslušné materiály najít.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bratský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně nedá, abych v této chvíli se alespoň nezmínil s technickou připomínkou k jedné věci. Bylo by dobré, abychom drobné nejasnosti ohledně činnosti a financování České antidopingové laboratoře vyřešili. A to bych chtěl poprosit paní ministryni, aby ve spolupráci s kolegou ministrem zdravotnictví Julínkem tyto věci dořešili, abychom neměli pocit, že Česká antidopingová laboratoř by musela ukončit svoji činnost. Je to mimochodem laboratoř, která má působnost větší než jenom na území ČR, bude ji využívat zhruba možná až polovina zemí EU pro testy, které jsou důležité v této činnosti, a proto bych chtěl jenom upozornit, že tento drobný problém k dořešení je, a budeme čekat všichni, kdo milují sport a bojují proti dopingu, aby tato věc byla dořešena zdárně. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní ministryně Kuchtová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Panu poslanci Exnerovi jsem jenom chtěla říci, že samozřejmě není žádný problém zveřejnění dodatků, které nejsou předmětem ratifikace. Jak už jsem tady říkala, byly zveřejněny v české verzi světového antidopingového kodexu, ale já se samozřejmě postarám o to, aby byly přístupné i u nás, to znamená na našich webových stránkách.

Co se týče antidopingové laboratoře, je to součást právě návrhu novely zákona o podpoře sportu k zabezpečení činnosti laboratoře, který máme připravit. Termín předložení vládě je do 30. 6. 2007 a momentálně probíhají konzultace o tom, jak bude činnost laboratoře zabezpečena. Vypadá to, že bude kompetenčně převedena na naše ministerstvo. Ale já se k tomu zatím radši nechci vyjadřovat úplně přesně, je to ve stadiu konzultací, ale její činnost zabezpečena být musí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Případná závěrečná slova? Paní ministryně vystoupila nyní. Pan zpravodaj? Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Nechcete.

Nyní přikročíme k hlasování. A než přikročíme k hlasování, já vás odhlásím, protože evidentně stav ve sněmovně neodpovídá stavu na displeji. Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. (Probíhá registrace.)

 

A nyní budeme hlasovat o usnesení. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 108 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 1. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 34 a budeme pokračovat bodem číslo

 

35.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů
na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)
/sněmovní tisk 23/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, předkládám vám Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, tzv. Espoo konvence. Projednávali jsme to již v prvním čtení.

Espoo konvence byla přijata v roce 1991 a od té doby byly přijaty dvě změny. První v roce 2001, která umožňuje státům, které nejsou členy EHK OSN, aby se také, mají-li samy zájem, zapojily do konvence za předpokladu, že státy EHK OSN s tím budou souhlasit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP