(17.30 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

O děti je pečováno jako v rodině, a to buď manželským párem, či tetou, či střídavě po týdnu probíhá péče tzv. dvou tet. V takové klokaní rodině jsou děti zpravidla čtyři. Více jen v případě sourozenců nebo krátkodobě, ze závažných důvodů, je při naplněné kapacitě dětí ve skupině více. Děti jsou přijímány bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat. Starší děti se tu učí rodičovskému chování a poskytují mnoho podnětů dětem mladším. Děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu. Lze je přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů, případně samotného dítěte. Je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády.

V Klokánku jsou děti jen po nezbytně nutnou dobu. Také to je argument, kterým chci podpořit tvrzení, že to není alternativa pěstounské péče, ve které děti, pokud se do takové péče dostanou, stráví zpravidla dlouhou dobu, anebo v ní dorostou do věku dospělosti. V Klokánku jsou tedy děti jen po dobu nezbytně nutnou, než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina, není-li návrat do té vlastní možný. I klokaní rodiče procházejí náročným psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí. Z těchto zařízení mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoliv navštívit a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody nebo pokud je dítě neodmítá.

Já bych zde mohla předčítat ještě celou řadu dalších, resp. seznamovat vás s celou řadou argumentů, pro které je záhodno podpořit tuto formu péče a podpořit ji i státním příspěvkem. Nedomnívám se, že by to v tuto chvíli bylo nezbytné, protože návrh byl kladně projednán ve výboru. Paní zpravodajka nás seznámila s výsledkem projednávání ve výborech a já vás proto prosím, abyste i vy vyjádřili podporu této přechodné formě, přechodné od péče ústavní, ve velké míře anonymní, přesto péči, o které jistě po profesionální stránce budeme těžko mít výhrady, a to rovněž i po stránce materiální. Je to jakýsi přechod k péči, která je v Evropě běžná, kde děti prosperují a která by měla směřovat k péči pěstounské. V žádném případě předkladatelé tohoto návrhu zákona nechtěli konkurovat, a to ani v nejmenším a ani na chvíli, péči pěstounských rodin. Budeme první, kteří se přihlásí k novém modelu připravovanému ministerstvem a rádi jej podpoříme.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně. I já se domnívám, že by tato problematika zasloužila naši pozornost, kterou bychom mohli minimálně vyjádřit tím, že bychom snížili poněkud hladinu hlukového pozadí v tomto jednacím sále, o což vás tímto velice prosím.

Neb toto byla jediná přihláška do rozpravy obecné, tak tuto rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které je přihlášena paní poslankyně Molendová a současně pan poslanec Hovorka. Můžeme-li zachovat pořadí přihlášených, prosím paní poslankyni Molendovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, já si dovolím jeden krátký pozměňovací návrh, který bude znít takto.

V bodě 7 v § 42g odstavec 3 písmeno a) se číslovka 7,80 nahrazuje číslovkou 10,80.

Dovolím si velmi krátké zdůvodnění. Je to proto, že při projednávání rozpočtu v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí jsme počítali s tím, že bychom chtěli nějak povzbudit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a s touto částkou jsme vlastně počítali. Je to částka 20 milionů, která při koeficientu 10,80 vlastně nebude představovat dopad na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a prosím pana poslance Hovorku, aby přednesl svůj návrh v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést dva pozměňovací návrhy k tisku 106, a sice k článku I.

Za prvé. Bod 2 návrhu se mění takto: V § 42b odstavec 3 se slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "ředitel zařízení" a na konec odstavce se doplňuje věta: "O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku podle odstavce 1 rozhoduje krajský úřad."

Odůvodnění: Reaguje se tímto na výtky vyjádřené ve vládním stanovisku. Navrhované znění je obdobou úpravy existujícího § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Jako alternativu k bodu 1 navrhuji - bod 2 návrhu se zrušuje.

Odůvodnění: Pokud neprojde pozměňovací návrh pod bodem 1, je nutno původní bod 2 sněmovního tisku 106 zrušit, protože původní znění návrhu je legislativně technicky nedokonalé.

Jako druhý pozměňovací návrh navrhuji, bod 3 pozměňovacích návrhů výboru pro sociální politiku zní takto: Za dosavadní článek I se vkládá nový článek II, který zní:

Článek II Přechodná ustanovení.

1. Řízení o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle právních předpisů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle právních předpisů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který náležel ke dni účinnosti tohoto zákona, se stanoví podle článku I bodu 3 poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.

4. Výše státního příspěvku za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který náležel za období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle právních předpisů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dosavadní článek II se označuje jako článek III.

Odůvodnění: Po dohodě s legislativním odborem Ministerstva práce a sociálních věcí došlo ke zpřesnění přechodných ustanovení, která byla schválena výborem pro sociální politiku.

Ještě se omlouvám. V bodě druhém jsem četl možná "ode dne", tak tam má být "do dne" - "za období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle právních předpisů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona". Děkuji za upozornění.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Další přihlášenou je paní zpravodajka paní poslankyně Levá. Máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Ano. Dovolte, abych i já načetla svůj pozměňovací návrh. V § 42 odstavec 4 písmeno a zní: "a) je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce".

To je vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Vaše přihláška byla poslední přihláškou do podrobné rozpravy. Tímto podrobnou rozpravu končím. Zeptám se zástupce předkladatelů pana poslance Hovorky a vás, paní zpravodajko, zdali si přejete přednést závěrečná slova. Není tomu tak, takže končím druhé čtení návrhu tohoto zákona.

 

Nyní se budeme zabývat dalším bodem, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP