(Jednání pokračovalo ve 13.10 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku klubu Strany zelených uplynul, budeme se nyní zabývat dalším bodem našeho programu jednání a je jím bod

 

37.
Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové,
Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 217/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Petr Bratský. Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Bratský je přítomen? (Pan poslanec Bratský není zatím přítomen.) Čeká se, až vystoupí pan poslanec Bratský.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se prodíral davem, který byl ještě ve dveřích ve vchodu do Sněmovny, takže se omlouvám všem kolegyním a kolegům za mírně opožděný příchod.

Novelka, která je nám předkládána, je velmi jednoduchá a vlastně jenom napravuje to, že v zákoně byly mimo všech organizací vyjmenovaných nevyjmenované organizace dětí a mládeže. Vidíte, že předkladatelé průřezově politickými stranami se shodli na jednoduchém předkladu této novely, a pevně věřím, že ji propustíte do dalšího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím vás, pane navrhovateli, abyste se posadil ke stolku navrhovatelů. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zdeňka Horníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, právě nám byla předložena novela zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Tuto novelu jste obdrželi jako sněmovní tisk 217 a zároveň jste obdrželi stanovisko vlády jako sněmovní tisk 217/1.

Pan navrhovatel zde stručně popsal, o jakou novelu se jedná. Musím říci, že i s touto novelou vyslovila vláda souhlas s drobnými připomínkami, které jsou typu legislativních nejasností a drobných nedostatků, týkajících se např. poznámky pod čarou, a to povinnosti likvidátora Fondu dětí a mládeže. Nicméně považuji tyto připomínky za připomínky drobného charakteru a jako zpravodaj si dovoluji doporučit Poslanecké sněmovně, aby předložený tisk 217 postoupila do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní zpravodajko. I vás poprosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Z místa nejsou také žádné přihlášky, takže končím obecnou rozpravu. Závěrečná slova pan navrhovatel a paní zpravodajka nechtějí.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?¨

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 124 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Děkuji panu… Pardon, paní předsedkyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, doufám, že je to ještě možné. V rozpravě by měl zaznít návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Bylo by vhodné, aby tento návrh zákona byl projednán ještě v letošním roce. Čili navrhuji zkrácení lhůty o 30 dnů pro projednání tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, že to lze, protože jsem tenhle bod ještě neukončil, jenom jsem konstatoval, že byl přikázán výboru. Takže budeme hlasovat a navrhujete zkrácení na 30 dnů. Pan předkladatel s tím souhlasí? Protože je to více než 20 dnů. Ano, souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání na 30 dnů? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 124 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 1. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena o 30 dnů.

 

Takže tenhle návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůtu jsme zkrátila k projednání o 30 dnů. Děkuji paní zpravodajce, panu předkladateli, končím bod 37.

 

Budeme pokračovat bodem 38 a je jím

 

38.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika,
Kateřiny Konečné a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 244/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A já vám za něj děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, z tohoto místa jsem před několika málo měsíci sliboval, že přijdeme s návrhem, který by upravoval jednací řád Poslanecké sněmovny tak, aby byli předkladatelé návrhů zákonů z jednotlivých úrovní možností legislativní iniciativy zrovnoprávněni. Aby rovněž poslanci měli dostatek času na prostudování návrhů zákonů, aby nemohlo docházet k tomu, že někteří poslanci nestihnou zajistit příslušnou expertizu, příslušné posouzení, příslušné stanovisko a ne vždy se pak hlasuje v souladu s tím, jak se hlasovat má, ale jak se říká, skoro bych řekl naslepo. Při té příležitosti musím říci, že si vzpomínám, že k podobné situaci docházelo i v minulém volebním období, kdy někteří poslanci za Občanskou demokratickou stranu, která tehdy byla v opozici, zoufale prosili o delší čas na projednání těch hromad tisků, dokonce to tady ukazovali, ty hromady tisků, aby byl poskytnut delší čas na prostudování, aby naše práce mohla být vykonávána zodpovědně.

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je základním procesním předpisem upravujícím činnost Poslanecké sněmovny. Je pravdou, že je poměrně často novelizován, ale tyto časté novelizace vyplývají z aktuálních potřeb modernizace a zkvalitnění zákonodárného procesu a reagují také na potřebu racionalizace práce této komory. My jako předkladatelé si klademe tento cíl - svým konkrétním návrhem chceme tuto komoru k oné racionalizaci pouze drobnou úpravou jednacího řádu přiblížit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP